Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Algemene Voorwaarden Total Health

Dit zijn de algemene voorwaarde van Total Health, niet die van Stichting Ortho Health Foundation. Stichting Ortho Health Foundation faciliteert opleidingen van Total Health en biedt deze derhalve ook aan. Wanneer u een opleiding van Total Health boekt, al dan niet via Stichting Ortho Health Foundation, gaat u een overeenkomst aan rechtstreeks met Total Health. De Algemene voorwaarden van Stichting Ortho Health Foundation komen in dat geval te vervallen.

Artikel 1 – Definities en werking

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Total Health Opleidingen B.V. te Breda (ingeschreven bij KvK Breda onder nummer: 52486710).
  2. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
  3. Student: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
  4. Opleiding: Iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Total Health Opleidingen B.V. wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
  5. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de student aan Total Health Opleidingen B.V. verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
  6. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door leerlingen volgen van een opleiding bij Total Health Opleidingen B.V.

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

THO geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Total Health Opleidingen B.V. en een particulier komtuitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website.
 2. Een door Total Health Opleidingen B.V. gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Total Health Opleidingen B.V., is Total Health Opleidingen B.V. gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor het eerste lesdag van de opleiding plaats.
 4. Indien Total Health Opleidingen B.V. kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/ of deze in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Total Health Opleidingen B.V. door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Total Health Opleidingen B.V. als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De student is een eenmalig bedrag van € 75,- verschuldigd als inschrijfkosten
 2. De student is aan Total Health Opleidingen B.V. verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeen- komst genoemd.
 3. De student heeft na ondertekenen van de overeenkomst 7 dagen bedenktijd waarbinnen hij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
 4. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 22 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Total Health Opleidingen B.V. te Breda. De student is dan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van € 114,- voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 22 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 22 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Total Health Opleidingen B.V. te Breda. De student is dan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, d en e vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Total Health Opleidingen B.V. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van hetgeen bepaald in art.4.
 7. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.
 8. Indien de student verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 23,- voor administratiekosten verschuldigd.
 9. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Total Health Opleidingen B.V. gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
  1. de student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
  2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.
  3. over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 10. Indien Total Health Opleidingen B.V. gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien Total Health Opleidingen B.V. overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de student.
 11. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.
 12. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichting, welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en verplichtingen zijn vermeld in een aparte clausule.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de student

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht

 1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
 2. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Total Health Opleidingen B.V. ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
 3. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.
 4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen.
 5. De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van Total Health Opleidingen

 1. Total Health Opleidingen B.V. bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. Total Health Opleidingen B.V. is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Total Health Opleidingen B.V. zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. Total Health Opleidingen B.V. is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
  1. de student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt.
  2. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten of eventuele proef personen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of \ hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Total Health Opleidingen B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Total Health Opleidingen B.V. voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.
 2. Total Health Opleidingen B.V. aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de student in de (les-)lokalen van Total Health Opleidingen B.V.
 3. Total Health Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Total Health Opleidingen B.V. of haar docenten.
 4. De student vrijwaart Total Health Opleidingen B.V. voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
 5. Total Health Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, cursus, workshop en/of weekend.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Tegenover de student strekt de financiële administratie van Total Health Opleidingen B.V., blijkens een door Total Health Opleidingen B.V. verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de student te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een student meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Total Health Opleidingen B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassin

Sluiten