Doelstellingen

De stichting vindt het belangrijk dat mensen weten waar wij mee bezig zijn, waarvoor wij staan en waar wij naartoe willen. Vandaar het belang van goed geformuleerde doelstellingen, die duidelijk aangeven wat de stichting wilt bereiken en op basis waarvan gecontroleerd kan worden of ze bereikt zijn. De SMART methode helpt bij het precies formuleren van deze doelstellingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Relevant en Tijdsbepaald.

Zoals besproken onder Missie en Visie, is de missie van de stichting een bijdrage te leveren aan de verbreding van de visie van de geneeskunde. Echter voldoet dit niet aan de SMART methode daarom hebben wij deze missie ondergebracht in verschillende doelstellingen.

Doelstelling 1: Het vergaren van brede en relevante kennis.

Specifiek: Wij willen een brede en relevante database opbouwen die in een vademecum te bestellen is en deels online beschikbaar komt.

Meetbaar: Aandoeningen, werkzame stoffen en methoden zullen geordend worden met referenties erbij. Deze totale database is duidelijk meetbaar.

Aanvaardbaar: Bestaande wetenschappelijke literatuur zal moeten worden doorzocht en geordend worden. Dit kost veel tijd en geld maar het doel is nooit bereikt. Het is dus in die mate haalbaar, zover tijd en geld beschikbaar is. Verder willen wij ook kennis uitbreiden door zelf op zoek te gaan naar nieuwe kennis en dit niet te bestuderen vanaf de computer. Vaak is dit een efficiëntere manier van kennis vergaren, dit is haalbaar mits er geld beschikbaar is voor vervoer en verblijf.

Relevant: Het doel is realistisch. Gezien het bestuur een uitgebreid netwerk tot zijn beschikking heeft en al de nodige kennis in huis kan de database in een kort tijdbestek van significante proportie zijn.

Tijdsbepaald: Ieder jaar wil de Ortho Health Foundation de online Database uitbreiden met minstens 20 aandoeningen, stoffen en methoden.

Doelstelling 2: Het inzichtelijk maken en delen van deze kennis.

Specifiek: De hiervoor beschreven database is een voorbeeld van het inzichtelijk maken van kennis, gezien de kennis van deze database in vaste patronen zal worden ingedeeld. Maar een database kan alsnog te veel informatie geven op minder interactieve en rijke manier. Daarvoor wil de stichting ook cursussen en opleidingen organiseren waarin kennis wordt gedeeld.

Meetbaar: Zowel de grootte van de database en het aantal activiteiten die georganiseerd worden zijn makkelijk meetbaar en openbaar.

Aanvaardbaar: Het doel is aanvaardbaar gezien er voor de activiteiten (cursussen en opleidingen) een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers.

Relevant: De stichting kan de doelen bereiken door het netwerk en ondersteunende organisaties die verbonden zijn aan de stichting.

Tijdsbepaald: Het doel is om elke 12 maanden 80 evenementdagen te organiseren die betrekking hebben tot het delen van kennis.