Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de volgende betekenis:

Cursist: de persoon die aan de Opleiding van SOHF deelneemt;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SOHF een overeenkomst heeft gesloten;

Opleiding: alle opleidingen die onder de naam van SOHF worden gegeven, waaronder: trainingen, workshops, cursussen, practica, coaching of enige andere bijeenkomt met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden;

SOHF: Stichting Ortho Health Foundation

Website: de website van SOHF: sohf.nl

Voor consumenten – iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen – zijn de volgende bepalingen uitgesloten:

Artikel 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 en 9.1.

Voor consumenten is de volgende bepaling (artikel 2) van toepassing:

2. Bedenktermijn

2.1 De Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 30 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van de Opleiding wordt gesloten, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de start van de Opleiding en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding.

2.2 De Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn recht op ontbinding door het modelformulier (klik hier om deze te downloaden) op te sturen of een duidelijke verklaring van de ontbinding te doen aan SOHF.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SOHF.

4. Inschrijving

4.1 De Opdrachtgever kan de Cursist aanmelden via het digitale inschrijfformulier op de Website.

4.2 Na ontvangst van het digitale inschrijfformulier door SOHF ontvangt de Opdrachtgever een factuur die als bevestiging van inschrijving dient. Alle door SOHF gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden indien er voldoende plaats is voor de Cursisten.

4.3 Indien de Opleiding vol zit, zal SOHF de Opdrachtgever en/of de Cursist daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De Cursist kan dan overgeboekt worden naar een andere Opleiding.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld door SOHF.

5.2 Het opleidingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

6. Facturering

6.1 De factuur dient bij betaling op rekening binnen 30 dagen na aanmelding voor de Opleiding door de Opdrachtgever te worden voldaan. Valt de aanmelding binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding, dan verandert dat naar 14 dagen. Een aanmelding binnen 14 dagen voor aanvang heeft een betalingstermijn van 2 dagen.

7. Klachten

7.1 Klachten met betrekking tot de Opleiding of het opleidingsmateriaal, dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 21 dagen na levering te worden medegedeeld aan SOHF.

7.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien er sprake is van aansprakelijkheid van SOHF, is deze aansprakelijkheid beperkt tot direct geleden schade. Iedere vorm van indirecte schade, zoals bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, verlies van omzet of winstderving zijn van vergoeding uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOHF. Als aanvulling op het bovenstaande geldt dat SOHF nooit aansprakelijk is voor een hoger bedrag dan het aan SOHF betaalde opleidingsgeld.

8.2 Bij aansprakelijkheid aan de zijde van SOHF, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

9. Annulering

9.1 Het annuleren van deelname aan een Opleiding kan uitsluitend via het afmeldformulier: sohf.nl/afmelden.

9.2 De Cursist kan zijn deelname tot 30 dagen na aanmelding voor de Opleiding kosteloos annuleren.

9.3 Inschrijfkosten worden in geen geval gerestitueerd.

9.4 Indien een Cursist verhinderd is voor een Opleiding, kan de Opdrachtgever de plaats laten innemen door iemand anders, mits SOHF hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

9.5 Bij onvoldoende deelname aan de Opleiding kan SOHF de Opleiding annuleren. SOHF zal de Cursist en/of de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. Eventuele verrichte betalingen door de Opdrachtgever zullen worden teruggestort.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SOHF onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door SOHF blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte van docent, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van SOHF of diens leveranciers.

10.2 SOHF is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht.

10.3 Ten gevolge van overmacht, mag SOHF afwijken van de intentionele vorm van onderwijs (Klassikaal, Live Webinar, Digitaal of E-Learning). Bij het wisselen van een vorm van onderwijs voor een Opleiding, ten gevolge van overmacht, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, compensatie en/of schadevergoeding.

11. Bijzondere bepalingen

11.1 De opleidingsdata, het programma en de docenten van de Opleidingen zijn indicatief. SOHF mag de op de Website en in brochures vermelde informatie wijzigen. De Cursist heeft bij een wijziging door SOHF geen recht op een vergoeding.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht – op alle door SOHF aan de Cursist geleverd opleidingsmateriaal berusten bij SOHF of diens licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOHF gegevens of gedeelten uit enig door SOHF geleverd opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen, op welke wijze dan ook.

11.3 Wanneer een opleiding door een ander instituut wordt gegeven, zijn de algemene voorwaarden van dat desbetreffende instituut van toepassing. De algemene voorwaarden van dat instituut worden bij de omschrijving van de desbetreffende opleiding op de Website ter beschikking gesteld.

11.4 Alle vermeldingen van accreditaties door SOHF op de Website zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleent door de Opdrachtgever en/of Cursist.

11.5 Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SOHF is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Stichting Ortho Health Foundation, 24-03-2022.

Klik hier om het pdf bestand van de algemene voorwaarden te downloaden die gelden vanaf 24-03-2022.

Sluiten