Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Klachtenprocedure

De Stichting Ortho Health Foundation biedt bij- en nascholingen voor therapeuten die aangesloten zijn bij diverse beroepsverenigingen met als doel kennis uit te wisselen en de complementaire en de reguliere geneeskunde te verbinden. De Stichting Ortho Health Foundation biedt hierbij de mogelijkheid om accreditatiepunten te vergaren die nodig zijn voor bestaande lidmaatschappen. Als toonaangevend kennisinstituut maakt de Foundation nieuwe kennis inzichtelijk en deelt deze met professionals uit de gezondheidszorg. Op deze manier wil de Ortho Health Foundation bijdragen aan een bredere visie in de geneeskunde. De Ortho Health Foundation staat voor professionaliteit en ondanks dat is het mogelijk dat er klachten tijdens een opleiding ontstaan. Ortho Health Foundation neemt klachten zeer serieus en hanteert ze als leermoment voor de verbetering van de kwaliteit, en zal de Ortho Health Foundation deze klachten proberen op te lossen.

Indienen klacht

 1. U kunt een klacht indienen binnen vier maanden na de gebeurtenis.
 2. De klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede en bevatten de volgende gegevens: Uw naam, adres en telefoonnummer, en emailadres, de opleiding die gevolgd heeft, datum en tijdstip van de gebeurtenis en het doel van uw klacht. Dit stuurt u naar Stichting Ortho Health Foundation, Jacobus Spijkerdreef 430, 2132 PZ Hoofddorp.
 3. De Stichting Ortho Health Foundation zal ten allen tijde aan haar geheimhoudingsplicht voldoen en tevens de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen beschermen. Van externe partijen wordt dezelfde geheimhouding vereist.

Klachtbehandeling

 1. Bij de klachtencommissie wordt uw klacht geregistreerd en u ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging, in ieder geval binnen 14 werkdagen
 2. De klacht wordt getoetst binnen een week bij degeen die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht.
 3. In eerste instantie zal getracht worden de klacht in goed overleg op te lossen.
 4. Indien de klacht niet opgelost kan worden zal de directie van de Ortho Health Foundation zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om gehoord te worden hetgeen in de klacht is verwoord. Dat kan apart dan wel gezamenlijk. Hierna wordt door de Ortho Health Foundation een beslissing genomen over de klacht.
 5. Indien u niet eens bent met de genomen beslissing van de Stichting Ortho Health Foundation legt Stichting Ortho Health Foundation de klacht voor aan een externe onafhankelijke partij, hierna te noemen “de klachtencommissaris”. De klachtencommissaris wint van u en Stichting Ortho Health Foundation informatie in over de klacht, waarbij beide partijen één maal in gelegenheid worden gesteld op de stellingen van elkaar. Op grond van deze informatie neemt de externe klachtencommissaris een bindend besluit omtrent de klacht.
 6. Klager kan zich ten aller tijde nog bij de Rechtbank vervoegen. Voor deze stap zal de klacht beoordeling eerst afgewacht dienen te worden. De uitspraak van de Rechtbank zal door de Stichting Ortho Health Foundation opgevolgd worden. Beroepsmogelijkheden zijn via dezelfde Rechtbank mogelijk.

Uitspraak na klacht

Na evaluatie en behandeling van de ingediende klacht wordt zowel klager als beklaagde schriftelijk op de hoogte gebracht. Deze uitspraak kan zijn:

 1. Ongegronde klacht: De klacht is onterecht.
 2. Opgeloste klacht: De directie van de Stichting Ortho Health Foundation kan de klacht, na bemiddeling, als opgelost beschouwen. Beide partijen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld
 3. Gegronde klacht: Bindend advies van de klachtencommisaris wordt door de Ortho Health Foundation opgevolgd.
 4. Stichting Ortho Health Foundation zal klachten registreren en voor de duur van 2 jaar bewaren. Wanneer de Ortho Health Foundation verantwoordelijk blijkt te zijn zal de klacht aanleiding zijn tot structurele verbetering.

Afhandelingstermijn

De Stichting Ortho Health Foundation streeft naar een behandeling van de klacht binnen 30 dagen. Mocht zulks niet mogelijk zijn dan worden beide partijen hiervan ten spoedigste op de hoogte gesteld en zal Stichting Ortho Health Foundation aangeven binnen welke termijn wel een uitspraak kan worden verwacht.

Niet in behandeling nemen van een klacht

Stichting Ortho Health Foundation hoeft uw klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan vier maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Sluiten