Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

SAMe (S-adenosyl-L-methionine)

In het kort
 • SAME is een molecuul en essentiële methyldonor voor meer dan 100 biochemische reacties in het lichaam.
 • Het molecuul wordt door het lichaam gevormd uit homocysteïne en 5-MTHF (actief folaat).
 • Hormonen, neurotransmitters, nucleïnezuren, eiwitten, fosfolipiden en sommige geneesmiddelen zijn afhankelijk van een toereikende SAMe huishouding.
 • SAMe concentraties nemen af met het vorderen van de leeftijd. Ook bij o.a. depressie en levercirrose zijn de concentraties vaak verlaagd.
 • SAMe kan worden ingezet zijn o.a.: depressie, artrose, levercirrose, fibromyalgie en veroudering.
In het kort

Wat is SAMe (S-adenosyl-L-methionine)?

SAMe is een molecuul dat van nature in het lichaam wordt gevormd uit homocysteïne en 5-methyleentetrahydrofolaat17490. Om tot SAMe te komen gebruikt het lichaam het aminozuur methionine en ATP. Het molecuul wordt door vrijwel alle lichaamsweefsels en vloeistoffen verdeeld5231. Concentraties zijn het hoogst tijdens de kindertijd en nemen af ​​met de leeftijd9114.

SAMe speelt een essentiële rol in meer dan 100 biochemische reacties waarbij enzymatische transmethylering betrokken is. SAMe functioneert als primaire methylgroepdonor bij verschillende reacties in het lichaam. Het draagt bij aan de synthese, activering en/of het metabolisme van hormonen, neurotransmitters, nucleïnezuren, eiwitten, fosfolipiden en sommige geneesmiddelen5231,5232,9110,95076.

SAMe wordt endogeen geproduceerd uit homocysteïne en 5-methyleentetrahydrofolaat17490. De synthese is nauw verbonden met het metabolisme van vitamine B12 en foliumzuur (B11 of B11)5231. Tekorten aan deze vitamines kunnen resulteren in verlaagde SAMe-concentraties in het centrale zenuwstelsel5231.

Wat is SAMe (S-adenosyl-L-methionine)?

Gebruik

SAMe wordt oraal gebruikt voor depressie, angst, hartziekte, fibromyalgie, buikpijn, osteoartritis, bursitis, tendinitis, lage rugpijn, dementie, de ziekte van Alzheimer, veroudering, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), verbetering van intellectuele prestaties, leverziekte, cholestase en de ziekte van Parkinson. Andere toepassingen zijn onder meer premenstrueel syndroom (PMS), premenstruele dysfore stoornis (PMDD), opvliegers, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), multiple sclerose, ruggenmergletsel, toevallen, migraine, chronische loodvergiftiging, stoornissen van porfyrine en bilirubine metabolisme.

SAMe wordt ook intraveneus toegepast voor de behandeling van depressie, osteoartritis, aan HIV / AIDS gerelateerde myelopathie, fibromyalgie, leverziekte, cirrose en cholestase.

Intramusculaire toepassingen zijn fibromyalgie, depressie en de ziekte van Alzheimer.

Gebruik

Veiligheid

Indien oraal, intraveneus of intramusculair en op de juiste manier gebruikt. Ernstige toxiciteit is niet gemeld in meerdere klinische onderzoeken met meer dan 22.000 patiënten die enkele dagen tot twee jaar aanhielden5189,5201,5202,5209,5219,5231,5232,12231,14840,17490,95075,95076.

Kinderen

Bij kortstondig oraal of intraveneus gebruik bij kinderen werd 75-1,400 mg SAMe  per dag met schijnbare veiligheid tot 30 dagen gebruikt bij kinderen met hepatitis, cholestase of functionele buikpijn20206,20456,20457,20458,90105.

Zwangerschap

Bij kortdurend intraveneus gebruik tijdens het derde trimester van de zwangerschap. In twee kleinschalige onderzoeken werd SAMe 800 mg dagelijks gedurende 14-20 dagen intraveneus gebruikt tijdens het derde trimester van de zwangerschap voor cholestase. Er werden geen nadelige effecten bij de moeder of de foetus waargenomen5219,5231,5240. Er zijn grootschalige onderzoeken nodig om de veiligheid van SAMe-gebruik tijdens de zwangerschap te bevestigen. Gebruik van SAMe tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen als de voordelen duidelijk opwegen tegen de mogelijke risico’s. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over het gebruik van SAMe bij hogere doses, gedurende langere tijd of tijdens het eerdere trimester van de zwangerschap.

Lactatie

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar.

Effectiviteit

Artrose
Meerdere klinische onderzoeken tonen aan dat het oraal innemen van SAMe superieur is aan placebo en vergelijkbaar is met NSAID’s voor het verminderen van symptomen die verband houden met osteoartritis. SAMe gaat gepaard met minder bijwerkingen dan NSAID’s, is vergelijkbaar wat betreft het verminderen van pijn en het verbeteren van functionele beperkingen (5188,5199,5203,5204,5205,5206,5207,5208,5209,5215)9108,9111,12054,20201,20202,20203. Aanzienlijke symptoomverlichting met SAMe kan tot 30 dagen behandeling vereisen, vergeleken met slechts 15 dagen met NSAID’s. Er zijn aanwijzingen dat intraveneuze oplaaddoses SAMe gedurende vijf dagen, gevolgd door orale behandeling, de symptoomverlichting kunnen versnellen tot 14 dagen5188.

Cholestasis
Het oraal of intraveneus toedienen van SAMe lijkt nuttig te zijn voor de behandeling van cholestase geassocieerd met acute of chronische leverziekte en zwangerschap. Meerdere klinische onderzoeken hebben aangetoond dat SAMe-therapie op korte termijn superieur is aan placebo wat betreft afnemende pruritus, vermoeidheid, alkalische fosfatasespiegels en totaal en geconjugeerd bilirubine bij patiënten met cholestase5219,5238,5239,5240,9108,20204,20206,20213, 20229. Ander voorlopig onderzoek toont aan dat SAMe het aantal vroeggeboorten vermindert in vergelijking met een controle van bèta-mimetica bij zwangere vrouwen met cholestase20212.

Cirrose
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het oraal of intraveneus toedienen van SAMe de leverfunctieparameters en pruritus verbetert bij patiënten met chronische leverziekte of levercirrose20214,20451,20455,20459,20460,20462. Ander voorlopig bewijs toont aan dat SAMe de protrombinetijd, het serumalbumine en de mate van lipideninfiltratie verbetert bij patiënten met levercirrose20453.

Depressie
Veel klinische onderzoeken tonen aan dat het gebruik van SAMe als monotherapie voor depressie effectiever is dan placebo en even effectief als tricyclische antidepressiva (TCA’s) in onderzoeken die tot 42 dagen duren2082,2083,5189,5190,5192,5195,5196,9108, 9109.Uit een analyse van klinisch onderzoek uit 2016 blijkt echter dat het nemen van SAMe als monotherapie voor depressie niet effectiever is dan placebo, hoewel het even effectief lijkt te zijn als TCA’s en escitalopram95075. Klinisch bewijs van hogere kwaliteit toont echter dat het toevoegen van SAMe 400-800 mg tweemaal daags aan conventionele behandeling de remissiepercentages na 6 weken aanzienlijk met ongeveer 14 procent verhoogt17490.

Het intraveneus of intramusculair toedienen van SAMe, op korte termijn, lijkt de symptomen van ernstige depressie te verbeteren. Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat parenteraal toegediende SAMe superieur is aan placebo en mogelijk even effectief als intraveneuze of orale tricyclische antidepressiva in onderzoeken die tot 30 dagen duren2082,3562,5184,5189,5200, 5231,9109,20220,20222. In sommige onderzoeken trad het antidepressieve effect snel op, binnen 1-2 weken na aanvang van de behandeling5200. Dit voordeel is waarschijnlijk het gevolg van de parenterale toedieningsweg3562. Parenterale SAMe is ook met succes gebruikt in combinatie met een oraal tricyclisch antidepressivum om het begin van antidepressieve werking te versnellen5193.

Over het algemeen kan SAMe als monotherapiebehandeling voor depressieve stoornis nuttig zijn. Praktische richtlijnen van de American Psychiatric Association geven aan dat S-adenosylmethionine (SAMe) kan worden overwogen bij patiënten met depressie die de voorkeur geven aan complementaire en alternatieve therapieën17491. Er is iets sterker bewijs dat SAMe baat kan hebben bij patiënten met een depressieve stoornis bij gebruik in combinatie met conventionele antidepressiva. Momenteel beveelt het Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) SAMe aan als een tweedelijns, aanvullende behandeling voor gebruik bij milde tot matige depressieve stoornis95691.

Fibromyalgie
Het oraal innemen van SAMe kan mogelijk de symptomen van fibromyalgie verbeteren. Klinische onderzoeken toonden een bescheiden verbetering van de symptomen van fibromyalgie aan in vergelijking met placebo of vergeleken met transcutane elektrische zenuwstimulatie (TENS) -therapie5211,5241,20228. Het toedienen van 400 mg SAMe, 1 x daags gedurende 15 dagen, vermindert significant de pijn van de bekende tenderpoints evenals de depressieve gevoelens bij fibromyalgie20227.

Hiv / aids-gerelateerde myelopathie
Het intraveneus toedienen van SAMe lijkt de myelopathie bij patiënten met aids te verbeteren. SAMe heeft de status van weesgeneesmiddel in onderzoek voor dit gebruik1691,5217,5218.

Seksuele disfunctie
SAMe kan seksuele disfunctie bij mannen met een depressie verbeteren. Een klinische studie meldt dat het nemen van een getitreerde orale dosis SAMe 1600 mg per dag naast bepaalde antidepressiva gedurende 6 weken de subjectieve symptomen van seksuele opwinding en disfunctie verbetert in vergelijking met placebo bij mannen met depressieve stoornis20470.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal wordt SAMe over het algemeen goed verdragen. Bijwerkingen komen vaker voor bij hogere doses en omvatten winderigheid, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, droge mond, hoofdpijn, milde slapeloosheid, anorexia, zweten, duizeligheid en nervositeit5231,9113,12231,14840,17123.

Angst en vermoeidheid zijn opgetreden bij mensen met een depressie5231,14841 en hypomanie bij mensen met een bipolaire stoornis5231. Een geval van manie met is ook gemeld bij een verder gezonde patiënt12231.

Bijwerkingen

Interacties

Medicatie

Levo-dopa
SAMe methyleert levodopa, wat de symptomen van Parkinson kan verergeren. Theoretisch zou SAMe de effectiviteit van levodopa bij de ziekte van Parkinson LE kunnen verminderen10466.

Serotonerge medicijnen
Vermijd de combinatie met medicijnen die werking hebben op het serotonine gehalte vanwege de versterkende effecten. SAMe heeft serotonerge effecten3521,5196,5232,5193. Theoretisch zou het combineren van serotonerge geneesmiddelen met SAMe het risico op serotonerge bijwerkingen kunnen verhogen, waaronder het serotoninesyndroom en cerebrale vasoconstrictieve aandoeningen8056.

Serotonerge geneesmiddelen omvatten selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zoals fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil) en sertraline (Zoloft); tricyclische en atypische antidepressiva zoals amitriptyline (Elavil), clomipramine (Anafranil) en imipramine (Tofranil); triptanen zoals sumatriptan (Imitrex), zolmitriptan (Zomig) en rizatriptan (Maxalt); opioïden zoals methadon (Dolophine) en tramadol (Ultram); en vele andere medicijnen.

Kruiden en supplementen

Kruiden en supplementen met serotonergische eigenschappen
Theoretisch zou SAMe de effecten en nadelige effecten kunnen versterken van producten die de serotoninespiegel verhogen. Deze producten omvatten 5-HTP, Hawaiian baby woodrose, L-tryptofaan en sint-janskruid3521, 5193).

Ziekte

Bipolaire stoornis
Het gebruik van SAMe kan ertoe leiden dat patiënten van een depressieve toestand naar een hypomanische of manische toestand gaan3523,5216,12231.

Lesch-Nyhan-syndroom
Bij Lesch-Nyhan-patiënten die werden behandeld met allopurinol, resulteerde SAMe 400 mg-1600 mg per dag, toenemend gedurende 8 weken, in verslechtering van het gedrag bij de meerderheid van de patiënten. De maximale dosis van 1600 mg per dag werd bereikt bij 4 van de 14 deelnemers90108.

Ziekte van parkinson
SAMe methyleert levodopa, wat theoretisch de symptomen van Parkinson zou kunnen verergeren. Dit is echter niet gemeld bij mensen10466.

Operatie
SAMe kan de serotoninespiegel beïnvloeden. Theoretisch kan SAMe interfereren met chirurgische procedures vanwege serotonerge effecten op het centrale zenuwstelsel of serotonerge effecten op het vasculaire systeem. Vertel patiënten om SAMe ten minste 2 weken vóór electieve chirurgische ingrepen te staken.

Interacties

Dosering

Oraal:

SAMe wordt gewoonlijk ingenomen in doseringen van 400-1600 mg per dag gedurende 2-12 weken. De dagelijkse dosering kan worden verdeeld over 3 innamemomenten. Lage doses worden soms gedurende enkele weken opgehoogd. SAMe moet op een lege maag worden ingenomen, 30-60 minuten voor de maaltijd of twee uur na de maaltijd.

Intraveneus/intramusculair:

Intraveneus is SAMe toegediend in 200-1200 mg per dag als eenmalige dosis of verdeeld over 2 innamemomenten. Intramusculair is SAMe 200-400 mg eenmaal daags gedurende 1-4 weken toegediend.

Dosering
Referenties
 • 1 Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • 2 Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998.
 • 3 Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994.
 • 4 Newall CA, Anderson LA, Philpson JD. Herbal Medicine: A Guide for Healthcare Professionals. London, UK: The Pharmaceutical Press, 1996.
 • 5 Foster S, Tyler VE. Tyler’s Honest Herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies. 3rd ed., Binghamton, NY: Haworth Herbal Press, 1993.
 • 6 The Review of Natural Products by Facts and Comparisons. St. Louis, MO: Wolters Kluwer Co., 1999.
 • 7 Schulz V, Hansel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy: A Physician’s Guide to Herbal Medicine. Terry C. Telger, transl. 3rd ed. Berlin, GER: Springer, 1998.
 • 10 United States Pharmacopeial Convention, Inc., ed. Drug Information for the Health Care Professional. 19th ed. Englewood, CO: Micromedex Inc., 1999.
 • 15 McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • 23 PremesisRx. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 1999:15(12);151206.
 • 1691 FDA. List of orphan designations and approvals. Office of Orphan Products Development. Available at: www.fda.gov/orphan/designat/list.htm.
 • 1698 Perna AF, Castaldo P, Ingrosso D, et al. Homocysteine, a new cardiovascular risk factor, is also a powerful uremic toxin. J Nephrol 1999;12:230-40.
 • 1712 Mato JM, Camara J, Fernandez de Paz J, et al. S-adenosylmethionine in alcoholic liver cirrhosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter clinical trial. J Hepatol 1999;30:1081-9.
 • 1713 Loehrer FM, Schwab R, Angst CP, et al. Influence of oral S-adenosylmethionine on plasma 5-methyltetrahydrofolate, S-adenosylhomocysteine, homocysteine and methionine in healthy humans. J Pharmacol Exp Ther 1997;22:845-50.
 • 1714 Loehrer FM, Angst CP, Haefeli WE, et al. Low whole-blood S-adenosylmethionine and correlation between 5-methyltetrahydrofolate and homocysteine in coronary artery disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1996;16:727-33.
 • 1896 Investigator’s Brochure: Ademetionine 1,4-butanedisulfonate. Knoll Pharmaceuticals.
 • 1897 Stramentinoli G, Gualano M, Galli-Kienle M. Intestinal absorption of S-adenosyl-L-methionine. J Pharmacol Exp Ther 1979;209:323-6.
 • 2082 Janicak PG, Lipinski J, Davis JM, et al. S-adenosylmethionine in depression. A literature review and preliminary report. Ala J Med Sci 1988;25:306-13.
 • 2083 De Vanna M, Rigamonti R. Oral S-adenosyl-L-methionine in depression. Curr Ther Res 1992;52:478-85.
 • 3521 Iruela LM, Minguez L, Merino J, Monedero G. Toxic interaction of S-adenosylmethionine and clomipramine. Am J Psychiatry 1993;150:522.
 • 3523 Carney MW, Chary TK, Bottiglieri T, Reynolds EH. The switch mechanism and the bipolar/unipolar dichotomy. Br J Psychiatry 1989;154:48-51.
 • 3562 Gaster B. S-adenosylmethionine (SAMe) for treatment of depression. Alternative Medicine Alert, 1999;12:133-5.
 • 5184 Fava M, Giannelli A, Rapisarda V, et al. Rapidity of onset of the antidepressant effect of parenteral S-adenosyl-L-methionine. Psychiatry Res 1995;56:295-7.
 • 5188 Bradley JD, Flusser D, Katz BP, et al. A randomized, double blind, placebo controlled trial of intravenous loading with S-adenosylmethionine (SAM) followed by oral SAM therapy in patients with knee osteoarthritis. J Rheumatol 1994;21:905-11.
 • 5189 Bressa GM. S-adenosyl-l-methionine (SAMe) as antidepressant: meta-analysis of clinical studies. Acta Neurol Scand Suppl 1994;154:7-14.
 • 5190 Bell KM, Potkin SG, Carreon D, Plon L. S-adenosylmethionine blood levels in major depression: changes with drug treatment. Acta Neurol Scand Suppl 1994;154:15-8.
 • 5192 Salmaggi P, Bressa GM, Nicchia G, et al. Double-blind, placebo-controlled study of S-adenosyl-L-methionine in depressed postmenopausal women. Psychother Psychosom 1993;59:34-40.
 • 5193 Berlanga C, Ortega-Soto HA, Ontiveros M, Senties H. Efficacy of S-adenosyl-L-methionine in speeding the onset of action of imipramine. Psychiatry Res 1992;44:257-62.
 • 5195 Kagan BL, Sultzer DL, Rosenlicht N, Gerner RH. Oral S-adenosylmethionine in depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 1990;147:591-5.
 • 5196 Rosenbaum JF, Fava M, Falk WE, et al. The antidepressant potential of oral S-adenosyl-l-methionine. Acta Psychiatr Scand 1990;81:432-6.
 • 5198 Chawla RK, Bonkovsky HL, Galambos JT. Biochemistry and pharmacology of S-adenosyl-L-methionine and rationale for its use in liver disease. Drugs 1990;40:98-110.
 • 5199 Domljan Z, Vrhovac B, Durrigl T, Pucar I. A double-blind trial of ademetionine vs naproxen in activated gonarthrosis. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1989;27:329-33.
 • 5200 Bell KM, Plon L, Bunney WE Jr, Potkin SG. S-adenosylmethionine treatment of depression: a controlled clinical trial. Am J Psychiatry 1988;145:1110-4.
 • 5201 Vahora SA, Malek-Ahmasi P. S-adenosylmethionine in the treatment of depression. Neurosci Biobehav Rev 1988;12:139-41.
 • 5202 Baldessarini RJ. Neuropharmacology of S-adenosyl-L-methionine. Am J Med 1987;83:95-103.
 • 5203 Konig B. A long-term (two years) clinical trial with S-adenosylmethionine for the treatment of osteoarthritis. Am J Med 1987;83:89-94.
 • 5204 Berger R, Nowak H. A new medical approach to the treatment of osteoarthritis. Report of an open phase IV study with ademetionine (Gumbaral). Am J Med 1987;83:84-8.
 • 5205 Muller-Fassbender H. Double-blind clinical trial of S-adenosylmethionine versus ibuprofen in the treatment of osteoarthritis. Am J Med 1987;83:81-3.
 • 5206 Vetter G. Double-blind comparative clinical trial with S-adenosylmethionine and indomethacin in the treatment of osteoarthritis. Am J Med 1987;83:78-80.
 • 5207 Maccagno A, Di Giorgio EE, Caston OL, Sagasta CL. Double-blind controlled clinical trial of oral S-adenosylmethionine versus piroxicam in knee osteoarthritis. Am J Med 1987;83:72-7.
 • 5208 Caruso I, Pietrogrande V. Italian double-blind, multicenter study comparing S-adenosylmethionine, naproxen, and placebo in the treatment of degenerative joint disease. Am J Med 1987;83:66-71.
 • 5209 di Padova C. S-adenosylmethionine in the treatment of osteoarthritis. Review of the clinical studies. Am J Med 1987;83:60-5.
 • 5211 Tavoni A, Vitali C, Bombardieri S, Pasero G. Evaluation of S-adenosylmethionine in primary fibromyalgia. A double-blind crossover study. Am J Med 1987;83:107-10.
 • 5213 Laudanno OM. Cytoprotective effect of S-adenosylmethionine compared with that of misoprostol against ethanol-, aspirin-, and stress-induced gastric damage. Am J Med 1987;83(5A):43-7.
 • 5215 Glorioso S, Todesco S, Mazzi A, et al. Double-blind, multicentre study of the activity of S-adenosylmethionine in hip and knee osteoarthritis. Int J Clin Pharmacol Res 1985;5:39-49.
 • 5216 Lipinski JF, Cohen BM, Frankenburg F, et al. Open trial of S-adenosylmethionine for treatment of depression. Am J Psychiatry 1984;141:448-50.
 • 5217 Castagna A, Le Grazie C, Accordini A, et al. Cerebrospinal fluid S-adenosylmethionine (SAMe) and glutathione concentrations in HIV infection: effect of parenteral treatment with SAMe. Neurol 1995;45:1678-83.
 • 5218 Tan SV, Guiloff RJ. Hypothesis on the pathogenesis of vacuolar myelopathy, dementia, and peripheral neuropathy in AIDS. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;65:23-8.
 • 5219 Almasio P, Bortolini M, Pagliaro L, Coltorti M. Role of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of intrahepatic cholestasis. Drugs 1990;40:111-23.
 • 5221 Volkmann H, Norregaard J, Jacobsen S, et al. Double-blind, placebo-controlled cross-over study of intravenous S-adenosyl-L-methionine in patients with fibromyalgia. Scand J Rheumatol 1997;26:206-11.
 • 5231 Friedel HA, Goa KL, Benfield P. S-adenosyl-L-methionine. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in liver dysfunction and affective disorders in relation to its physiological role in cell metabolism. Drugs 1989;38:389-416.
 • 5232 Bottiglieri T, Hyland K, Reynolds EH. The clinical potential of ademetionine (S-adenosylmethionine) in neurological disorders. Drugs 1994;48:137-52.
 • 5235 Diaz BA, Dominguez HR, Uribe AF. Parenteral S-adenosylmethionine compared to placebos in the treatment of alcoholic liver diseases. An Med Interna 1996;13:9-15.
 • 5236 Loguercio C, Nardi G, Argenzio F, et al. Effect of S-adenosyl-L-methionine administration on red blood cell cysteine and glutathione levels in alcoholic patients with and without liver disease. Alcohol 1994;29:597-604.
 • 5238 Podymova SD, Nadinskaia M. [Clinical trial of heptral in patients with chronic diffuse liver disease with intrahepatic cholestasis syndrome]. Klin Med (Mosk) 1998;76:45-8.
 • 5239 Frezza M, Surrenti C, Manzillo G, et al. Oral S-adenosylmethionine in the symptomatic treatment of intrahepatic cholestasis. A double-blind, placebo-controlled study. Gastroenterology 1990;99:211-5.
 • 5240 Frezza M, Centini G, Cammareri G, et al. S-adenosylmethionine for the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Results of a controlled clinical trial. Hepatogastroenterology 1990;37:122-5.
 • 5241 Jacobsen S, Danneskiold-Samsoe B, Andersen RB. Oral S-adenosylmethionine in primary fibromyalgia. Double-blind clinical evaluation. Scand J Rheumatol 1991;20:294-302.
 • 5444 Cowley G, Underwood A. Newsweek. July 5, 1999; pp. 46-50.
 • 5446 Czap A. Beware the son of SAMe. Altern Med Rev 1999;4:73.
 • 8056 Singhal AB, Caviness VS, Begleiter AF, et al. Cerebral vasoconstriction and stroke after use of serotonergic drugs. Neurology 2002;58:130-3.
 • 9100 American Dental Association. “ADA Statement on FDA Toothpaste Warning Labels” http://www.ada.org/prof/prac/issues/statements/fluoride.html (Accessed 18 November 2002).
 • 9108 Hardy ML, Coulter I, Morton SC, et al. S-adenosyl-L-methionine for treatment of depression, osteoarthritis, and liver disease. Evid Rep Technol Assess (Summ) 2003;(64):1-3.
 • 9109 Delle Chiaie R, Pancheri P, Scapicchio P. Efficacy and tolerability of oral and intramuscular S-adenosyl-Lmethionine 1,4-butanedisulfonate (SAMe) in the treatment of major depression: comparison with imipramine in multicenter studies. Am J Clin Nutr 2002;76:1172S-6S.
 • 9110 Bottiglieri T. S-Adenosyl-L-methionine (SAMe): from the bench to the bedside–molecular basis of a pleiotrophic molecule. Am J Clin Nutr 2002;76:1151S-7S.
 • 9111 Soeken KL, Lee WL, Bausell RB, et al. Safety and efficacy of S-adenosylmethionine (SAMe) for osteoarthritis. J Fam Pract 2002;51:425-30.
 • 9112 Lieber CS, Packer L. S-Adenosylmethionine: molecular, biological, and clinical aspects—an introduction. Am J Clin Nutr 2002;76:1148S-50S..
 • 9113 Mischoulon D, Fava M. Role of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of depression: a review of the evidence. Am J Clin Nutr 2002;76:1158S-61S..
 • 9114 Saletu B, Anderer P, Di Padova C. Electrophysiological neuroimaging of the central effects of S-adenosyl-L-methionine by mapping of electroencephalograms and event-related potentials and low-resolution brain electromagnetic tomography. Am J Clin Nutr 2002;76:1162S-71S..
 • 9115 Martinez-Chantar ML, Garcia-Trevijano ER, Latasa MU, et al. Importance of a deficiency in S-adenosyl-L-methionine synthesis in the pathogenesis of liver injury. Am J Clin Nutr 2002;76:1177S-82S..
 • 9116 Lieber CS. S-Adenosyl-L-methionine: its role in the treatment of liver disorders. Am J Clin Nutr 2002;76:1183S-17S..
 • 9981 Shekim WO, Antun F, Hanna GL, et al. S-adenosyl-L-methionine (SAM) in adults with ADHD, RS: preliminary results from an open trial. Psychopharmacol Bull 1990;26:249-53..
 • 10465 Purohit V, Russo D. Role of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of alcoholic liver disease: introduction and summary of the symposium. Alcohol 2002;27:151-4.
 • 10466 Charlton CG, Crowell B Jr. Parkinson’s disease-like effects of S-adenosyl-L-methionine: effects of L-dopa. Pharmacol Biochem Behav 1992;43:423-31..
 • 12054 Najm WI, Reinsch S, Hoehler F, et al. S-adenosyl methionine (SAMe) versus celecoxib for the treatment of osteoarthritis symptoms: A double-blind crossover trial. BMC Musculoskelet Disord 2004;5:6.
 • 12231 Goren JL, Stoll AL, Damico KE, et al. Bioavailability and lack of toxicity of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in humans. Pharmacotherapy 2004;24:1501-7.
 • 14818 Aggarwal R, Sentz J, Miller MA. Role of zinc administration in prevention of childhood diarrhea and respiratory illnesses: a meta-analysis. Pediatrics 2007;119:1120-30.
 • 14840 Rambaldi A, Gluud C. S-adenosyl-L-methionine for alcoholic liver diseases. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD002235.
 • 14841 Arnold O, Saletu B, Anderer P, et al. Double-blind, placebo-controlled pharmacodynamic studies with a nutraceutical and a pharmaceutical dose of ademetionine (SAMe) in elderly subjects, utilizing EEG mapping and psychometry. Eur Neuropsychopharmacol 2005;15:533-43.
 • 17122 Nelson JC. S-adenosyl methionine (SAMe) augmentation in major depressive disorder. (Editorial). Am J Psychiatry 2010;167:889-91.
 • 17123 Ravindran AV, Lam RW, Filteau MJ, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults. V. Complementary and alternative medicine treatments. J Affect Disord 2009;117 Suppl 1:S54-64.
 • 17490 Papakostas GI, Mischoulon D, Shyu I, et al. S-adenosyl methionine (SAMe) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: a double-blind, randomized clinical trial. Am J Psychiatry 2010;167:942-8.
 • 17491 Work Group for Major Depressive Disorder. Practice Guideline for the Treatment of Patients With Major Depressive Disorder, Third Edition. American Psychiatric Association, May 2010 (Published October 2010). Available at: http://www.psych.org/guidelines/mdd2010.
 • 20201 De Silva V, El-Metwally A, Ernst E, et al. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of osteoarthritis: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2011;50(5):911-920.
 • 20202 Kim J, Lee EY, Koh EM, et al. Comparative clinical trial of S-adenosylmethionine versus nabumetone for the treatment of knee osteoarthritis: an 8-week, multicenter, randomized, double-blind, double-dummy, Phase IV study in Korean patients. Clin Ther 2009;31(12):2860-2872.
 • 20203 Polli E, Cortellaro M, Parrini L, et al. [Pharmacological and clinical aspects of S-adenosylmethionine (SAMe) in primary degenerative arthropathy (osteoarthrosis)]. Minerva Med 1975;66(83):4443-59.
 • 20204 Manzillo G, Piccinino F, Surrenti C, et al. Multicentre double-blind placebo-controlled study of intravenous and oral S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in cholestatic patients with liver disease. Drug Invest 1992;4 (Suppl 4):90-100.
 • 20206 Zhu SS, Dong Y, Gan Y, et al. [Efficacy and safety of ademetionine for treatment of drug-induced liver disease in children]. Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi 2010;24(2):136-138.
 • 20207 Floreani A., Paternoster D., Melis A., Grella P. V. S-adenosylmethionine versus ursodeoxycholic acid in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: preliminary results of a controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996;67(2):109-113.
 • 20208 Nicastri P. L., Diaferia A., Tartagni M., Loizzi P., Fanelli M. A randomised placebo-controlled trial of ursodeoxycholic acid and S-adenosylmethionine in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998;105(11):1205-1207.
 • 20210 Roncaglia N., Locatelli A., Arreghini A., Assi F., Cameroni I., Pezzullo J. C., Ghidini A. A randomised controlled trial of ursodeoxycholic acid and S-adenosyl-l-methionine in the treatment of gestational cholestasis. BJOG 2004;111(1):17-21.
 • 20211 Binder T., Salaj P., Zima T., Vitek L. Randomized prospective comparative study of ursodeoxycholic acid and S-adenosyl-L-methionine in the treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy. J Perinat Med 2006;34(5):383-391.
 • 20212 Lafuenti G., Plotti G., Nicolanti G., Gaglione R., Tibollo F. G., Mancuso S. [Evaluation of the obstetrical risk in pregnant women with intrahepatic cholestasis treated with S-adenosyl-L-methionine]. Recenti Prog Med 1988;79(10):420-423.
 • 20213 Binder T., Salaj P., Zima T., Vitek L. [Ursodeoxycholic acid, S-adenosyl-L-methionine and their combinations in the treatment of gestational intrahepatic cholestasis (ICP)]. Ceska Gynekol 2006;71(2):92-98.
 • 20214 Cacciatore L, Varriale A, Cozzolino G, et al. S-adenosylmethionine (SAMe) in the treatment of pruritus in chronic liver disease. Acta Therapeutica 1989;15:363-371.
 • 20215 Bombardieri G, Milani A, Bernardi L, et al. Effects of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in the treatment of Gilbert’s syndrome. Curr Ther Res 1985;37(3):580-585.
 • 20217 Janicak P. G., Lipinski J., Davis J. M., Altman E., Sharma R. P. Parenteral S-adenosyl-methionine (SAMe) in depression: literature review and preliminary data. Psychopharmacol Bull 1989;25(2):238-242.
 • 20218 Carrieri PB, Indaco A, Gentile S, et al. S-adenosylmethionine treatment of depressioin in patients with Parkinson’s disease: a double-blind, crossover study versus placebo. Curr Ther Res 1990;48(1):154-60.
 • 20220 Caruso I, Fumagalli M, Boccassini L, et al. Treatment of depression in rheumatoid arthritic patients. A comparison of S-adenosylmethionine (Samyr*) and placebo in a double-blind study. Clin Trials J 1987;24(4):305-310.
 • 20221 Thomas C. S., Bottiglieri T., Edeh J., Carney M. W., Reynolds E. H., Toone B. K. The influence of S-adenosylmethionine (SAM) on prolactin in depressed patients. Int Clin Psychopharmacol 1987;2(2):97-102.
 • 20222 Green T, Steingart L, Frisch A, et al. The feasibility and safety of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) for the treatment of neuropsychiatric symptoms in 22q11.2 deletion syndrome: a double-blind placebo-controlled trial. J Neural Transm 2012;119(11):1417-23.
 • 20224 Chinchilla M. A., Vega Pinero M., Cebollada Gracia A., et al. Latencia antidepresiva y S-Adenosil-Metionina [Antidepressive latency and S-adenosylmethionine]. Anales de Psiquiatria 1996;12(2):67-71.
 • 20225 Rosenbaum J. F., Fava M., Falk W. E., Pollack M. H., Cohen L. S., Cohen B. M., Zubenko G. S. An open-label pilot study of oral S-adenosyl-L-methionine in major depression: interim results. Psychopharmacol Bull 1988;24(1):189-194.
 • 20226 Werneke U, Turner T, Priebe S. Complementary medicines in psychiatry: review of effectiveness and safety. Br J Psychiatry 2006;188:109-21.
 • 20227 Tavoni A., Jeracitano G., Cirigliano G. Evaluation of S-adenosylmethionine in secondary fibromyalgia: a double-blind study. Clin Exp Rheumatol 1998;16(1):106-107.
 • 20228 Di Benedetto P, Iona LG, Zidarich V. Clinical evaluation of S-adenosyl-L-methionine versus transcutaneous electrical nerve stimulation in primary fibromyalgia. Curr Ther Res 1993;53(2):222-229.
 • 20229 Frezza M. [A meta-analysis of therapeutic trials with ademetionine in the treatment of intrahepatic cholestasis]. Ann Ital Med Int 1993;8 Suppl:48S-51S.
 • 20230 Medici V., Virata M. C., Peerson J. M., Stabler S. P., French S. W., Gregory J. F. III, Albanese A., Bowlus C. L., Devaraj S., Panacek E. A., Richards J. R., Halsted C. H. S-adenosyl-L-methionine treatment for alcoholic liver disease: a double-blinded, randomized, placebo-controlled trial. Alcohol Clin Exp Res 2011;35(11):1960-1965.
 • 20231 Belmont AD, Henkel RD, Ancira FU. [Parenteral SAMe as compared to a placebo in the treatment of alcoholic liver disease]. An Med Interna 1996;13(1):9-15.
 • 20451 Ideo G. [S-Adenosylmethionine: plasma levels in hepatic cirrhosis and preliminary results of its clinical use in hepatology. Double-blind study]. Minerva Med 1975;66(33):1571-1580.
 • 20452 Pecoraro V., Bruno M., Giammona R. L’impiego terapeutico della SAMe (s-adenosil-l-metionina) nella epatite virale acuta [Therapy with SAMe (s-adenosyl-l-methionine) in acute viral hepatitis]. G Mal Infett Parassit 1979;31(6):390-394.
 • 20453 Mascio G, Guida L, Ferbo U, et al. Trattamento della steatosi epatica pura o associata ad altre epatopatie. Gazzetta Medica Italiana 1981;140:37-44.
 • 20454 Buzzelli G., Moscarella S., Focardi G., Dattolo P., Giusti A., Calviani L., Relli P., Gentilini, P. [Ursodeoxycholic hemisuccinate in the treatment of chronic active hepatitis. A controlled clinico-therapeutic study]. Minerva Med 1992;83(9):537-540.
 • 20455 Miglio F., Stefanini G. F., Corazza G. R., D’Ambro A., Gasbarrini G. [Double-blind studies of the therapeutic action of S-Adenosylmethionine (SAMe) in oral administration, in liver cirrhosis and other chronic hepatitides]. Minerva Med 1975;66(33):1595-1599.
 • 20456 Musso A., Giacchino M., Vietti M., Vaccino P., Cerutti, A. [The use of silymarin and SAMe in the treatment of acute infective hepatitis in childhood]. Minerva Pediatr 1980;32(17):1057-1067.
 • 20457 Jorge, A. D. Accion terapeutica de la SAMe en hepatitis aguda [Therapeutic action of the S-adenosyl-L-methionine in acute hepatitis]. Prensa Med Argent 1985;72(11):373-379.
 • 20458 Di Palma D., Fiore M., Majoli M., et al. Prime acquisizioni sul trattamento delle epatiti acute con SAMe [First acquirements on the treatment of the acute hepatitis with SAMe]. G Mal Infett Parassit 1978;30(8):651-662.
 • 20459 Bresci G., Marchioro M. Effetti della SAMe sugli indici di funzionalità epatica in corso di epatopatia cronica. Confronto con placebo [Effects of SAMe on liver function tests in patients with chronic liver disease. A comparison with placebo]. Gazz Med Ital 1982;141(10):557-562.
 • 20460 Micali M, Chiti D, Balestra V. Double-blind controlled clinical trial of SAMe administered orally in chronic liver diseases. Curr Ther Res 1983;33(6):1004-1013.
 • 20461 Gentile S., Persico M., Orlando C., Le Grazie C., Di Padova C., Coltorti M. Effect of different doses of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) on nicotinic acid-induced hyperbilirubinaemia in Gilbert’s syndrome. Scand J Clin Lab Invest 1988;48(6):525-529.
 • 20462 Marchesini G, Bugianesi E, Bianchi G, et al. Effect of S-adenosyl-L-methionine administration on plasma levels of sulphur-containing amino acids in patients with liver cirrhosis. Clinical Nutrition 1992;11:303-308.
 • 20463 Shilov V. V., Shikalova I. A., Vasil’ev S. A., Batotsyrenov B. V., Andrianov Alu. [Correction of metabolic disorders during treatment of alcohol-induced liver injuries in patients with acute alcoholic intoxication]. Klin Med (Mosk) 2013;91(2):45-48.
 • 20464 Sun Q. F., Ding J. G., Wang X. F., Fu R. Q., Yang J. X., Hong L., Xu X. J., Wang J. R., Wu J. G., Xu D. Z. Efficacy and safety of intravenous stronger neo-minophagen C and S-adenosyl-L-methionine in treatment of pregnant woman with chronic hepatitis B: a pilot study. Med Sci Monit 2010;16(8):R9-14.
 • 20465 Filipowicz M., Bernsmeier C., Terracciano L., Duong F. H., Heim M. H. S-adenosyl-methionine and betaine improve early virological response in chronic hepatitis C patients with previous nonresponse. PLoS One 2010;5(11):e15492.
 • 20466 Feld J. J., Modi A. A., El-Diwany R., Rotman Y., Thomas E., Ahlenstiel G., Titerence R., Koh C., Cherepanov V., Heller T., Ghany M. G., Park Y., Hoofnagle J. H., Liang, T. J. S-adenosyl methionine improves early viral responses and interferon-stimulated gene induction in hepatitis C nonresponders. Gastroenterology 2011;140(3):830-839.
 • 20467 Green T., Steingart L., Frisch A., Zarchi O., Weizman A., Gothelf D. The feasibility and safety of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) for the treatment of neuropsychiatric symptoms in 22q11.2 deletion syndrome: a double-blind placebo-controlled trial. J Neural Transm 2012;119(11):1417-1423.
 • 20468 Strous R. D., Ritsner M. S., Adler S., Ratner Y., Maayan R., Kotler M., Lachman H., Weizman, A. Improvement of aggressive behavior and quality of life impairment following S-adenosyl-methionine (SAM-e) augmentation in schizophrenia. Eur Neuropsychopharmacol 2009;19(1):14-22.
 • 20469 Plotkin L. L., Bespalov A. M., Smirnov D. M., Timchenko N. N., Shapovalova IuS, Konradi A. B. [Clinical signs of endothelial disorders in patients with severe sepsis]. Anesteziol Reanimatol 2012;(2):48-51.
 • 20470 Dording C. M., Mischoulon D., Shyu I., Alpert J. E., Papakostas G. I. SAMe and sexual functioning. Eur Psychiatry 2012;27(6):451-454.
 • 20471 Sood A, Prasad K, Croghan IT, et al. S-adenosyl-L-methionine (SAMe) for smoking abstinence: a randomized clinical trial. J Altern Complement Med 2012;18(9):854-9.
 • 30098 Sarris, J. Clinical depression: an evidence-based integrative complementary medicine treatment model. Altern.Ther.Health Med. 2011;17(4):26-37.
 • 50534 Papakostas, G. I., Cassiello, C. F., and Iovieno, N. Folates and S-adenosylmethionine for major depressive disorder. Can.J.Psychiatry 2012;57(7):406-413.
 • 54216 Burrows, R. F., Clavisi, O., and Burrows, E. Interventions for treating cholestasis in pregnancy (Cochrane Review). Cochrane Database.Syst Rev 2001;4:CD000493.
 • 54267 Ribalta, J., Reyes, H., Gonzalez, M. C., Iglesias, J., Arrese, M., Poniachik, J., Molina, C., and Segovia, N. S-adenosyl-L-methionine in the treatment of patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy: a randomized, double-blind, placebo- controlled study with negative results. Hepatology 1991;13(6):1084-1089.
 • 54321 Frezza, M., Pozzato, G., Chiesa, L., Stramentinoli, G., and Di Padova, C. Reversal of intrahepatic cholestasis of pregnancy in women after high dose S-adenosyl-L-methionine administration. Hepatology 1984;4(2):274-278.
 • 58741 Porter, N. S., Jason, L. A., Boulton, A., Bothne, N., and Coleman, B. Alternative medical interventions used in the treatment and management of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. J.Altern.Complement Med. 2010;16(3):235-249.
 • 72926 Qin, B., Guo, S., Zhao, Y., Zou, S., Zhang, Q., Wang, Z., Zeng, W., and Zhang, D. A trial of ademetionine in the treatment of intrahepatic biliary stasis viral hepatitis. Zhonghua Gan Zang.Bing.Za Zhi 2000;8(3):158-160.
 • 72927 Echols, J. C., Naidoo, U., and Salzman, C. SAMe (S-adenosylmethionine). Harv.Rev.Psychiatry 2000;8(2):84-90.
 • 72928 Mantero, M., Pastorino, P., Carolei, A., and Agnoli, A. [Controlled double-blind study (SAMe-imipramine) in depressive syndromes]. Minerva Med 11-17-1975;66(78):4098-4101.
 • 72929 Di Rocco, A., Rogers, J. D., Brown, R., Werner, P., and Bottiglieri, T. S-Adenosyl-Methionine improves depression in patients with Parkinson’s disease in an open-label clinical trial. Mov Disord 2000;15(6):1225-1229.
 • 72930 Labo, G. and Gasbarrini, G. B. [Therapeutic action of S-adenosylmethionine in some chronic hepatopathies]. Minerva Med 5-2-1975;66(33):1563-1570.
 • 72931 Fetrow, C. W. and Avila, J. R. Efficacy of the dietary supplement S-adenosyl-L-methionine. Ann Pharmacother. 2001;35(11):1414-1425.
 • 72934 Hardy, M. L., Coulter, I., Morton, S. C., Favreau, J., Venuturupalli, S., Chiappelli, F., Rossi, F., Orshansky, G., Jungvig, L. K., Roth, E. A., Suttorp, M. J., and Shekelle, P. S-adenosyl-L-methionine for treatment of depression, osteoarthritis, and liver disease. Evid.Rep.Technol.Assess.(Summ.) 2003;(64):1-3.
 • 72936 Fava, M., Rosenbaum, J. F., Birnbaum, R., Kelly, K., Otto, M. W., and MacLaughlin, R. The thyrotropin response to thyrotropin-releasing hormone as a predictor of response to treatment in depressed outpatients. Acta Psychiatr.Scand 1992;86(1):42-45.
 • 72937 Silveri, M. M., Parow, A. M., Villafuerte, R. A., Damico, K. E., Goren, J., Stoll, A. L., Cohen, B. M., and Renshaw, P. F. S-adenosyl-L-methionine: effects on brain bioenergetic status and transverse relaxation time in healthy subjects. Biol.Psychiatry 10-15-2003;54(8):833-839.
 • 72938 Li, N., Zhang, H. H., Wang, S. H., Zhu, W. M., Ren, J. A., and Li, J. S. S-adenosylmethionine in treatment of cholestasis after total parenteral nutrition: laboratory investigation and clinical application. Hepatobiliary.Pancreat.Dis.Int. 2002;1(1):96-100.
 • 72939 Papakostas, G. I., Alpert, J. E., and Fava, M. S-adenosyl-methionine in depression: a comprehensive review of the literature. Curr.Psychiatry Rep. 2003;5(6):460-466.
 • 72940 Santini, D., Vincenzi, B., Massacesi, C., Picardi, A., Gentilucci, U. V., Esposito, V., Liuzzi, G., La Cesa, A., Rocci, L., Marcucci, F., Montesarchio, V., Groeger, A. M., Bonsignori, M., and Tonini, G. S-adenosylmethionine (AdoMet) supplementation for treatment of chemotherapy-induced liver injury. Anticancer Res 2003;23(6D):5173-5179.
 • 72941 Schaller, J. L., Thomas, J., and Bazzan, A. J. SAMe use in children and adolescents. Eur.Child Adolesc.Psychiatry 2004;13(5):332-334.
 • 72942 Alpert JE, Papakostas G, Mischoulon D, et al. S-adenosyl-L-methionine (SAMe) as an adjunct for resistant major depressive disorder: an open trial following partial or nonresponse to selective serotonin reuptake inhibitors or venlafaxine. J Clin Psychopharmacol 2004;24(6):661-64.
 • 72943 Shippy, R. A., Mendez, D., Jones, K., Cergnul, I., and Karpiak, S. E. S-adenosylmethionine (SAM-e) for the treatment of depression in people living with HIV/AIDS. BMC.Psychiatry 11-11-2004;4:38.
 • 72947 Williams, A. L., Girard, C., Jui, D., Sabina, A., and Katz, D. L. S-adenosylmethionine (SAMe) as treatment for depression: a systematic review. Clin Invest Med 2005;28(3):132-139.
 • 72948 Hanje, A. J., Fortune, B., Song, M., Hill, D., and McClain, C. The use of selected nutrition supplements and complementary and alternative medicine in liver disease. Nutr.Clin.Pract. 2006;21(3):255-272.
 • 72949 Glick, N. Dramatic reduction in self-injury in Lesch-Nyhan disease following S-adenosylmethionine administration. J.Inherit.Metab Dis. 2006;29(5):687.
 • 72950 Jorm, A. F., Allen, N. B., O’Donnell, C. P., Parslow, R. A., Purcell, R., and Morgan, A. J. Effectiveness of complementary and self-help treatments for depression in children and adolescents. Med J Aust 10-2-2006;185(7):368-372.
 • 72951 Yang, J., He, Y., Du, Y. X., Tang, L. L., Wang, G. J., and Fawcett, J. P. Pharmacokinetic properties of S-adenosylmethionine after oral and intravenous administration of its tosylate disulfate salt: a multiple-dose, open-label, parallel-group study in healthy Chinese volunteers. Clin.Ther. 2009;31(2):311-320.
 • 72953 Gerards, M., Sluiter, W., van den Bosch, B. J., de Wit, L. E., Calis, C. M., Frentzen, M., Akbari, H., Schoonderwoerd, K., Scholte, H. R., Jongbloed, R. J., Hendrickx, A. T., de Coo, I. F., and Smeets, H. J. Defective complex I assembly due to C20orf7 mutations as a new cause of Leigh syndrome. J.Med.Genet. 2010;47(8):507-512.
 • 72954 Rutjes, A. W., Nuesch, E., Reichenbach, S., and Juni, P. S-Adenosylmethionine for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2009;(4):CD007321.
 • 72956 De, Silva, V, El-Metwally, A., Ernst, E., Lewith, G., and Macfarlane, G. J. Evidence for the efficacy of complementary and alternative medicines in the management of fibromyalgia: a systematic review. Rheumatology.(Oxford) 2010;49(6):1063-1068.
 • 72957 Freeman, M. P., Mischoulon, D., Tedeschini, E., Goodness, T., Cohen, L. S., Fava, M., and Papakostas, G. I. Complementary and alternative medicine for major depressive disorder: a meta-analysis of patient characteristics, placebo-response rates, and treatment outcomes relative to standard antidepressants. J.Clin.Psychiatry 2010;71(6):682-688.
 • 72958 Kaye, G. L., Blake, J. C., and Burroughs, A. K. Metabolism of exogenous S-adenosyl-L-methionine in patients with liver disease. Drugs 1990;40 Suppl 3:124-128.
 • 72959 Fava, M., Rosenbaum, J. F., MacLaughlin, R., Falk, W. E., Pollack, M. H., Cohen, L. S., Jones, L., and Pill, L. Neuroendocrine effects of S-adenosyl-L-methionine, a novel putative antidepressant. J Psychiatr.Res 1990;24(2):177-184.
 • 72960 Carpenter, D. J. St. John’s wort and S-adenosyl methionine as “natural” alternatives to conventional antidepressants in the era of the suicidality boxed warning: what is the evidence for clinically relevant benefit? Altern.Med.Rev. 2011;16(1):17-39.
 • 72961 Konig, H. and Saal, J. [Quantitatively evaluated magnetic resonance tomography as a therapeutic follow-up of the nonsteroidal antirheumatic ademetionin: a pilot study in patients with gonarthrosis]. Rofo 1990;152(2):214-219.
 • 72962 Levkovitz, Y., Alpert, J. E., Brintz, C. E., Mischoulon, D., and Papakostas, G. I. Effects of S-adenosylmethionine augmentation of serotonin-reuptake inhibitor antidepressants on cognitive symptoms of major depressive disorder. Eur.Psychiatry 2012;27(7):518-521.
 • 72963 Coltorti, M., Bortolini, M., and Di Padova, C. A review of the studies on the clinical use of S-adenosylmethionine (SAMe) for the symptomatic treatment of intrahepatic cholestasis. Methods Find.Exp Clin Pharmacol 1990;12(1):69-78.
 • 72964 Furujo, M., Kinoshita, M., Nagao, M., and Kubo, T. S-adenosylmethionine treatment in methionine adenosyltransferase deficiency, a case report. Mol.Genet.Metab 2012;105(3):516-518.
 • 72965 Chitiva, H., Audivert, F., and Alvarez, C. Suicide attempt by self-burning associated with ingestion of S-adenosylmethionine: a review of the literature and case report. J.Nerv.Ment.Dis. 2012;200(1):99-101.
 • 72968 Kharbanda, K. K., Bardag-Gorce, F., Barve, S., Molina, P. E., and Osna, N. A. Impact of altered methylation in cytokine signaling and proteasome function in alcohol and viral-mediated diseases. Alcohol Clin.Exp.Res. 2013;37(1):1-7.
 • 72969 Anstee, Q. M. and Day, C. P. S-adenosylmethionine (SAMe) therapy in liver disease: a review of current evidence and clinical utility. J.Hepatol. 2012;57(5):1097-1109.
 • 72970 Mischoulon, D., Alpert, J. E., Arning, E., Bottiglieri, T., Fava, M., and Papakostas, G. I. Bioavailability of S-adenosyl methionine and impact on response in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in major depressive disorder. J.Clin.Psychiatry 2012;73(6):843-848.
 • 72971 Nierenberg, A. A., Kansky, C., Brennan, B. P., Shelton, R. C., Perlis, R., and Iosifescu, D. V. Mitochondrial modulators for bipolar disorder: a pathophysiologically informed paradigm for new drug development. Aust.N.Z.J.Psychiatry 2013;47(1):26-42.
 • 72972 Bottiglieri, T., Godfrey, P., Flynn, T., Carney, M. W., Toone, B. K., and Reynolds, E. H. Cerebrospinal fluid S-adenosylmethionine in depression and dementia: effects of treatment with parenteral and oral S-adenosylmethionine. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53(12):1096-1098.
 • 72974 Lu, S. C. and Mato, J. M. S-adenosylmethionine in liver health, injury, and cancer. Physiol Rev. 2012;92(4):1515-1542.
 • 72976 Kharbanda, K. K. Methionine metabolic pathway in alcoholic liver injury. Curr.Opin.Clin.Nutr.Metab Care 2013;16(1):89-95.
 • 72978 Carney, M. W., Edeh, J., Bottiglieri, T., Reynolds, E. M., and Toone, B. K. Affective illness and S-adenosyl methionine: a preliminary report. Clin Neuropharmacol. 1986;9(4):379-385.
 • 72979 Everson, G. T., Ahnen, D., Harper, P. C., and Krawitt, E. L. Benign recurrent intrahepatic cholestasis: treatment with S- adenosylmethionine. Gastroenterology 1989;96(5 Pt 1):1354-1357.
 • 72980 Vendemiale, G., Altomare, E., Trizio, T., Le Grazie, C., Di Padova, C., Salerno, M. T., Carrieri, V., and Albano, O. Effects of oral S-adenosyl-L-methionine on hepatic glutathione in patients with liver disease. Scand J Gastroenterol 1989;24(4):407-415.
 • 72981 Rosenbaum, J. F., Fava, M., Falk, W. E., Pollack, M. H., Cohen, L. S., Cohen, B. M., and Zubenko, G. S. An open-label pilot study of oral S-adenosylmethionine in major depression. An interim report. Ala J Med Sci 1988;25(3):301-306.
 • 72982 Potkin, S. G., Bell, K., Plon, L., and Bunney, W. E., Jr. Rapid antidepressant response with SAMe. A double-blind study. Alabama Journal of Medical Sciences 1988;25(3):313-316.
 • 72985 Stramentinoli, G. Pharmacologic aspects of S-adenosylmethionine. Pharmacokinetics and pharmacodynamics. Am J Med 11-20-1987;83(5A):35-42.
 • 72986 Frezza, M., Tritapepe, R., Pozzato, G., and Di Padova, C. Prevention of S-adenosylmethionine of estrogen-induced hepatobiliary toxicity in susceptible women. Am J Gastroenterol 1988;83(10):1098-1102.
 • 72987 Yousef, I. M., Barnwell, S. G., Tuchweber, B., Weber, A., and Roy, C. C. Effect of complete sulfation of bile acids on bile formation in rats. Hepatology 1987;7(3):535-542.
 • 72988 Miccoli, L., Porro, V., and Bertolino, A. Comparison between the antidepressant activity and of S- adenosylmethionine (SAMe) and that of some tricyclic drugs. Acta Neurol (Napoli) 1978;33 (3):243-255.
 • 72989 Montrone, F., Fumagalli, M., Sarzi, Puttini P., Boccassini, L., Santandrea, S., Volpato, R., Locati, M., and Caruso, I. Double-blind study of S-adenosyl-methionine versus placebo in hip and knee arthrosis. Clin Rheumatol 1985;4(4):484-485 .
 • 72990 Fazio, C., Andreoli, V., Agnoli, A., Casacchia, M., and Cerbo, R. [Therapeutic effects and mechanism of action of S-adenosyl-L-methionine (SAM) in depressive syndromes]. Minerva Med 4-30-1973;64(29):1515-1529.
 • 72991 Monaco, P. and Quattrocchi, F. [Study of the antidepressive effects of a biological transmethylating agent (S-adenosyl-methione or SAM)]. Rivista di Neurologia 1979;49(6):417-439.
 • 72992 Calandra, C., Roxas, M., and Rapisarda, V. [Antidepressant action of SAM in comparison to chlorimipramine. Hypotheses to interpret the mechanism of action]. Minerva Psichiatr. 1979;20(2):147-152.
 • 72993 Carney, M. W., Martin, R., Bottiglieri, T., Reynolds, E. H., Nissenbaum, H., Toone, B. K., and Sheffield, B. N. Switch mechanism in affective illness and S-adenosylmethionine. Lancet 4-9-1983;1(8328):820-821.
 • 72994 Caruso, I., Fumagalli, M., Boccassini, L., Puttini, P. S., Ciniselli, G., and Cavallari, G. Antidepressant activity of S-adenosylmethionine. Lancet 4-21-1984;1(8382):904.
 • 72997 Giulidori, P., Cortellaro, M., Moreo, G., and Stramentinoli, G. Pharmacokinetics of S-adenosyl-L-methionine in healthy volunteers. Eur J Clin Pharmacol 1984;27(1):119-121.
 • 72998 Scaggion, G., Baldan, L., Domanin, S., Sivo, M., Cenci, I., Beggio, R., and Castorina, G. [Antidepressive action of S-adenosylmethionine compared to nomifensine maleate]. Minerva Psichiatr. 1982;23(2):93-97.
 • 72999 Ceccato S, Cucinotta D, Carapezzi C, et al. [Double-blind clinical study of the therapeutic effect of SAMe and Ibuprofen in degenerative osteoarticular pathology]. G Clin Med 1980;61(2):148-62.
 • 73000 Cucinotta, D., Mancini, M., Ceccato, S., and Castino, E. [Controlled clinical study of SAMe (S-adenosylmethionine) administered orally in degenerative osteoarticular pathology]. G.Clin Med 1980;61(7):553-566.
 • 73001 Pellegrini P. [S-adenosylmethionine (SAMe) in osteoarthrosis; a double-blind crossover peroral study]. G Clin Med 1980;61(8):616-27.
 • 73002 Muscettola G, Galzenati M, Balbi A. SAMe versus placebo: a double blind comparison in major depressive disorders. Advances in Biochemical Psychopharmacology 1982;32:151-6.
 • 73003 Kufferle, B. and Grunberger, J. Early clinical double-blind study with S-adenosyl-L-methionine: a new potential antidepressant. Adv.Biochem.Psychopharmacol. 1982;32:175-180.
 • 73004 Bottiglieri, T. and Hyland, K. S-adenosylmethionine levels in psychiatric and neurological disorders: a review. Acta Neurol Scand Suppl 1994;154:19-26.
 • 73005 Agnoli, A., Andreoli, V., Casacchia, M., and Cerbo, R. Effect of s-adenosyl-l-methionine (SAMe) upon depressive symptoms. J Psychiatr.Res 1976;13(1):43-54.
 • 73010 Agency for Healthcare Research and Quality. S-adenosyl-L-methionine for treatment of depression, osteoarthritis, and liver disease. Evidence Report/Technology Assessment: Number 64 2002;
 • 73011 Caruso I, Fumagalli M, Boccassini L, and et al. Treatment of depression in rheumatoid arthritic patients. A comparison of S-adenosylmethionine (Samyr*) and placebo in a double-blind study. Clin Trials J 1987;24(4):305-310.
 • 73012 Gaster B. S-adenosylmethionine (SAMe) for treatment of depression. Alternative Medicine Alert 1999;12:133-135.
 • 73013 De Leo D. S-adenosylmethionine as an antidepressant: a double-blind trial versus placebo. Curr Ther Res 1987;41(6):865-870.
 • 73014 Cibin M, Gentile N, Ferri M, and et al. S-adenosylmethionine (SAMe) is effective in reducing ethanol abuse in an outpatient program for alcoholics. In: Kuriyama K, Takada A, and Ishii H. Biomedical and social aspects of alcohol and alcoholism. Kyoto, Japan: Elsevier Science Publishers BV (Biomedical Division);1988.
 • 73015 Bombardieri G, Milani A, Bernardi L, and et al. Effects of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in the treatment of Gilbert’s syndrome. Curr Ther Res 1985;37(3):580-585.
 • 73016 Bilton D, Schofield D, Mei G, and et al. Placebo-controlled trials of antioxidant therapy including S-adenosylmethionine in patients with recurrent nongallstone pancreatitis. Drug Invest 1994;8(1):10-20.
 • 73017 Cerutti R, Sichel MP, Perin M, and et al. Psychological distress during puerperium: a novel therapeutic approach using S-adenosylmethionine. Curr Ther Res 1993;53(6):707-716.
 • 73018 Ianniello A, Ostuni PA, Sfriso P, and et al. S-adenosyl-L-methionine in Sjögren’s syndrome and fibromyalgia. Curr Ther Res 1994;55(6):699-706.
 • 73019 De Vanna M and Rigamonti R. Oral S-adenosyl-L-methionine in depression. Curr Ther Res 1992;52(3):478-485.
 • 73020 Delle Chiaie R and Pancheri P. [Combined analysis of two controlled multicentric, double blind studies to assess efficacy and safety of Sulfo-Adenosyl-Methionine (SAMe) vs. placebo (MC1) and SAMe vs. clomipramine (MC2) in the treatment of major depression]. J Ital Psicopatol 1999;5(1):1-16.
 • 73021 Bonfirraro G, Chieffi O, Quinti R, and et al. S-adenosyl-L-methionine (SAMe)-induced amelioration of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Results of an open study. Drug Invest 1990;2(2):125-128.
 • 73022 Bortolini M, Catalino F, Scarponi S, and et al. Efficacy and safety of intravenous (IV) S-adenosylmethionine (SAMe) in the management of intrahepatic cholestatis of pregnancy (ICP) [abstract]. Hepatology 1991;14:250A.
 • 73023 Catalino F, Scarponi S, Cesa F, and et al. Efficacy and safety of intravenous S-adenosyl-L-methionine therapy in the management of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Drug Invest 1992;4(Suppl 4):78-82.
 • 73024 Frezza M, Cammareri G, Di Padova C, and et al. Beneficial effects of S-adenosylmethionine in pregnant women with cholestasis: results of a multicenter controlled clinical trial [abstract]. J Hepatol 1987;5 suppl 1:S27.
 • 73025 Adachi Y, Nanno T, Kanbe A, and et al. The effects of S-adenosylmethionine on intrahepatic cholestasis. Jpn Arch Intern Med 1986;33(6):185-192.
 • 73026 arrieri PB, Indaco A, Gentile S, and et al. S-adenosylmethionine treatment of depressioin in patients with Parkinson’s disease: a double-blind, crossover study versus placebo. Curr Ther Res 1990;48(1):154-160.
 • 73027 Jorge, A. D. Accion terapeutica de la SAMe en hepatitis aguda [Therapeutic action of the S-adenosyl-L-methionine in acute hepatitis]. Prensa Med Argent 1985;72(11):373-379.
 • 73028 Manzillo G, Piccinino F, Surrenti C, and et al. Multicentre double-blind placebo-controlled study of intravenous and oral S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in cholestatic patients with liver disease. Drug Invest 1992;4 (Suppl. 4):90-100.
 • 73029 Cerutti PG, Savoini G, D’avola G, and et al. Evaluation of the efficacy of s-adenosylmethionine in the treatment of depressive disorders: a controlled clinical trial against minaprine. Basi Razionali della Terapia 1989;19(10):591-595.
 • 73030 Lo Russo, A., Monaco, M., Pani, A., and et al. Efficacy of s-adenosyl-l-methionine in relieving psychologic distress associated with detoxification in opiate users. Curr Ther Res 1994;55(8):905-913.
 • 73031 Di Benedetto P, Iona LG, and Zidarich V. Clinical evaluation of S-adenosyl-L-methionine versus transcutaneous electrical nerve stimulation in primary fibromyalgia. Curr Ther Res 1993;53(2):222-229.
 • 73032 Roncaglia N, Locatelli A, Bellini P, and et al. A randomized controlled trial of ursodeoxycholic acid and S-adenosyl-L-methionine in the treatment of gestational cholestasis. Am J Obstet Gynecol 2000;182(1 pt 2):S167.
 • 73033 Micali M, Chiti D, and Balestra V. Double-blind controlled clinical trial of SAMe administered orally in chronic liver diseases. Curr Ther Res 1983;33(6):1004-1013.
 • 73034 Marchesini G, Bugianesi E, Bianchi G, and et al. Effect of S-adenosyl-L-methionine administration on plasma levels of sulphur-containing amino acids in patients with liver cirrhosis. Clinical Nutrition 1992;11:303-308.
 • 73035 Capretto C, Cremona C, and Canaparo L. A double-blind controlled study of S-adenosylmethionine (SAMe) v. ibuprofen in gonarthrosis, coxarthrosis and spondylarthrosis. Clin Trials J 1985;22(1):15-24.
 • 73036 Caroli A. Studio in doppio cieco SAMe (capsule) – Aspirina nell’osteoartrosi. G Clin Med 1980;61(11):844-857.
 • 73037 Agricola R, Dalla Verde G, Urani R, and et al. S-adenosyl-L-methionine in the treatment of major depression complicating chronic alcoholism. Curr Ther Res 1994;55(1):83-92.
 • 73038 Ancarani E, Biondi B, Bolletta A, et al. Major depression complicating hemodialysis in patients with chronic renal failure: a multicenter, double-blind, controlled clinical trial of S-adenosyl-L-methionine versus placebo. Curr Ther Res 1993;54(6):680-6.
 • 73039 Andreoli V, Campedelli A, and Maffei F. La S-adenosil-L-metionina (SAMe) in geropsichiatria: uno studio clinico controllato “in aperto” nelle sindromi depressive dell’eta senile. Giornale di Gerontologia 1977;25:172-180.
 • 73040 Barberi A and Pusateri C. Sugli effetti clinici della S-adenosil-L-metionina (SAMe) nelle sindromi depressive. Minerva Psichiatrica 1978;19:235-243.
 • 73041 Criconia AM, Araquistain JM, Daffina N, and et al. Results of treatment with S-adenosyl-L-methionine in patients with major depression and internal illnesses. Curr Ther Res 1994;55(6):666-674.
 • 73042 Del Vecchio M, Iorio G, Cocorullo M, and et al. Has SAMe (Ado-Met) an antidepressant effect? A preliminary trial versus chlorimipramine. Rivista Sperimentale Freniatria 1978;102:344-358.
 • 73043 Scarzella R and Appiotti A. Confronto clinico in doppio cieco della SAMe versus clorimipramina nelle sindromi depressive. Rivista Sperimentale di Freniatria 1978;102:359-365.
 • 73044 Mascio G, Guida L, Ferbo U, and et al. Trattamento della steatosi epatica pura o associata ad altre epatopatie. Gazzetta Medica Italiana 1981;140:37-44.
 • 73045 Pecoraro, V., Bruno, M., and Giammona, R. L’impiego terapeutico della SAMe (s-adenosil-l-metionina) nella epatite virale acuta [Therapy with SAMe (s-adenosyl-l-methionine) in acute viral hepatitis]. G Mal Infett Parassit 1979;31(6):390-394.
 • 73047 Cacciatore L, Varriale A, Cozzolino G, and et al. S-adenosylmethionine (SAMe) in the treatment of pruritus in chronic liver disease. Acta Therapeutica 1989;15:363-371.
 • 73048 Belmont AD, Henkel RD, and Ancira FU. [Parenteral SAMe as compared to a placebo in the treatment of alcoholic liver disease]. An Med Interna 1996;13(1):9-15.
 • 73049 Bresci, G. and Marchioro, M. Effetti della SAMe sugli indici di funzionalità epatica in corso di epatopatia cronica. Confronto con placebo [Effects of SAMe on liver function tests in patients with chronic liver disease. A comparison with placebo]. Gazz Med Ital 1982;141(10):557-562.
 • 73050 Di Palma, D., Fiore, M., Majoli, M., and et al. Prime acquisizioni sul trattamento delle epatiti acute con SAMe [First acquirements on the treatment of the acute hepatitis with SAMe]. G Mal Infett Parassit 1978;30(8):651-662.
 • 73052 Marcolongo R, Giordano N, and Colombo B. Double-blind multicentre study of the activity of S-adenosyl-L-methionine in hip and knee osteoarthritis. Curr Ther Res 1985;37(1):82-94.
 • 73053 Altomare E, Vendemiale G Marchesini G Le Grazie C Di Padova C. Increased bioavailability of sulfurated compounds after s-adeno- sylmethionine (SAMe) administration to alcoholics. Biomedical and social aspects of alcohol and alcoholism. 1988;353-356.
 • 73054 Corrales F, Pajares M, Pliego M, and et al. Effect of S-adenosylmethionine treatment on methionine intolerance in alcoholic cirrhosis [abstract]. J Hepatol 1991;13(Suppl 2):S111.
 • 73055 Cantoni, C. J. The Nature of the Active Methyl Donor Formed Enzymatically from L-Methionine and Adenosinetriphosphate. J Am Chem Soc 1952;74(11):2942-3.
 • 73060 Bradley, J., Flusser, D., Brandt, K., and et al. S-adenosyl methionine (SAMe) in the treatment of osteoarthritis (OA) of the knee. Arthritis Rheum 1991;34(suppl 9):S86.
 • 73061 Plasencia AM, Garcia MM, Torres AC, and et al. Total parenteral nutrition plus S-adenosylmethionine in a case of intrahepatic cholestasis. Drug Investigation 1991;3(5):333-335.
 • 73062 Frezza M, Di Padova C, and Italian Study Group for SAMe. Multicenter placebo controlled clinical trial of intravenous and oral S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in cholestatic patients with liver disease [abstract]. Hepatology 1987;7(5):1105.
 • 73063 Lafuenti, G., Plotti, G., Nicolanti, G., and et al. Valutazione del rischio ostetrico in gravide con colestasi intraepatica in terapia con S-adenosyl-L-methionine [Evaluation of the obstetrical risk in pregnant women with intrahepatic cholestasis treated with S-adenosyl-L-methionine]. Recenti Prog Med 1988;79(10):420-423.
 • 73064 Delle Chiaie R and Boissard G. Meta-analysis of 2 European multicenter controlled trials with ademetionine (SAMe) in major depression [abstract]. Biol Psychiatry 1997;42:245S.
 • 73065 Bell KM, Potkin SG, Carreon L, and et al. Oral S-adenosylmethionine in the treatment of depression: a double blind, randomized comparison with desipramine. Study Report BioResearch File 1990;
 • 73066 De Leo D. S-adenosyl-L-methionine (SAMe) in clinical practice: preliminary report on 75 minor depressives. Curr Ther Res 1985;37(4):658-661.
 • 73067 Delle Chiaie R, Panceri P, and Scapicchio P. MC3: multicentre, controlled efficacy and safety trial of oral S-adenosyl-methionine (SAMe) vs. oral imipramine in the treatment of depression. Int J Neuropsychopharmacol 2000;3(Suppl 1):S230.
 • 73068 Chinchilla, M. A., Vega Pinero, M., Cebollada Gracia, A., and et al. Latencia antidepresiva y S-Adenosil-Metionina [Antidepressive latency and S-adenosylmethionine]. Anales de Psiquiatria 1996;12(2):67-71.
 • 73069 Cergnul I, Jones K, Ernst D, and et al. S-adenosylmethionine (SAM-e) in the treatment of depressive disorders in HIV-positive individuals: interim results [poster]. Poster presentation at the13th National HIV/AIDS update conference 2001;
 • 73070 Salvadorini F, Galeone F, Saba P, and et al. Evaluation of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) effectiveness on depression. Current Therapeutic Research 1980;27(6 section 2):908-917.
 • 73071 Frezza M and Terpin M. The use of S-adenosyl-L-methionine in the treatment of cholestatic disorders: a meta-analysis of clinical trials. Drug Invest 1992;4(Suppl. 4):101-108.
 • 73072 Trespi A, Vigoni R, Matti C, and et al. TUDCA, UDCA and Ademetionine (Ade) in the treatment of alcohol-induced liver damage [abstract]. J Hepatol 1997;26:128.
 • 90105 Choi LJ, Huang JS. A pilot study of S-adenosylmethionine in treatment of functional abdominal pain in children. Altern Ther Health Med 2013;19(5):61-4.
 • 90106 De Berardis D, Marini S, Serroni N, Rapini G, Iasevoli F, Valchera A, Signorelli M, Aguglia E, Perna G, Salone A, Di Iorio G, Martinotti G, Di Giannantonio M. S-Adenosyl-L-Methionine augmentation in patients with stage II treatment-resistant major depressive disorder: an open label, fixed dose, single-blind study. ScientificWorldJournal 2013;2013:204649.
 • 90107 Di Pierro F, Settembre R. Preliminary results of a randomized controlled trial carried out with a fixed combination of S-adenosyl-L-methionine and betaine versus amitriptyline in patients with mild depression. Int J Gen Med 2015;8:73-8.
 • 90108 Dolcetta D, Parmigiani P, Salmaso L, Bernardelle R, Cesari U, Andrighetto G, Baschirotto G, Nyhan WL, Hladnik U. Quantitative evaluation of the clinical effects of S-adenosylmethionine on mood and behavior in Lesch-Nyhan patients. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids 2013;32(4):174-88.
 • 90110 Murphy BL, Babb SM, Ravichandran C, Cohen BM. Oral SAMe in persistent treatment-refractory bipolar depression: a double-blind, randomized clinical trial. J Clin Psychopharmacol 2014;34(3):413-6.
 • 90111 Su ZR, Cui ZL, Ma JL, Li JS, Ge YS, Yu JH, Pan JH, Xu GL, Jia WD. Beneficial effects of S-adenosyl-L-methionine on post-hepatectomy residual liver function: a prospective, randomized, controlled clinical trial. Hepatogastroenterology 2013;60(125):1136-41.
 • 95075 Galizia I, Oldani L, Macritchie K, et al. S-adenosyl methionine (SAMe) for depression in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016;10:CD011286.
 • 95076 Kadakia KC, Loprinzi CL, Atherton PJ, Fee-Schroeder KC, Sood A, Barton DL. Phase II evaluation of S-adenosyl-L-methionine (SAMe) for the treatment of hot flashes. Support Care Cancer. 2016;24(3):1061-9.
 • 95691 Ravindran AV, Balneaves LG, Faulkner G, et al.; CANMAT Depression Work Group. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 5. Complementary and Alternative Medicine Treatments. Can J Psychiatry 2016;61(9):576-87.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten