Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Indole-3-Carbinol

In het kort
 • Indole-3-Carbinol is een indolyl-methylglucosinolaat die we onder andere aantreffen in kruisbloemige groenten zoals broccoli, (witte)kool en mosterdgroenten.
 • Stoffen zoals indole-3-carbinol verhogen het metabolisme van chemische kankerverwekkende stoffen door microsomale leverenzymen te induceren.
 • Indole-3-Carbinol wordt veelal gemetaboliseerd tot een biologisch actief dimeer genaamd diindolylmethaan (DIM).
 • Indol-3-carbinol en zijn metabolieten verminderen de oestrogeenreceptorsignalering.
 • I3C kan worden ingezet bij o.a.: baarmoederhalskanker, niet-melanoom huidkanker, eierstokkanker, recidiverende respiratoire papillomatose en systemische lupus erythematodes (SLE).
In het kort

Wat is Indole-3-Carbinol?

Indole-3-Carbinol (I3C) is een afgeleide van glucobrassicine. Dit is een indolyl-methylglucosinolaat die we aantreffen in kruisbloemige groenten zoals broccoli, bloemkool, spruitjes, kool, boerenkool, koolrabi, paksoi, mosterdgroenten en rapen.1

Het gehalte aan glucobrassicine in groenten varieert afhankelijk van de plantenstam, bodem, regenval, hoeveelheid zonlicht en andere factoren.2 Wanneer er sprake is van beschadigde plantencellen door snijden, pletten of koken, wordt de hydrolyse (de splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water) van glucobrassicine gekatalyseerd door het enzym myrosinase (thioglucosidase), wat indol-3-carbinol, glucose en thiocyanaat genereert.3

De structuren van glucosinolaten, zoals glucobrassicine waarvan indol-3-carbinol is afgeleid, werden in de jaren 50 in kaart gebracht.4 In de jaren 70 stelde men vast dat stoffen zoals indole-3-carbinol in kruisbloemige groenten het metabolisme van chemische kankerverwekkende stoffen verhogen door microsomale leverenzymen te induceren.5

Indol-3-carbinol is zeer onstabiel in maagzuur en wordt voornamelijk gemetaboliseerd tot een biologisch actief dimeer genaamd 3,3′-diindolylmethaan (DIM). Andere actieve metabolieten die in de darm worden geproduceerd, zijn onder meer indolo [3,2b]-carbazol (ICZ, een dimeer met gesloten ring), 2,3-bis-[3-indolyl-methyl]indol (een lineair trimeer), 5,6, 11,12,17,18-hexahydrocyclonal [1,2-b: 4,5-b’:7,8-b:]triindol (een cyclisch trimeer), en ascorbigen, dat een condensatieproduct is van I3C en ascorbinezuur.6                

Indol-3-carbinol en zijn metabolieten verminderen de oestrogeenreceptorsignalering en transcriptionele activiteit, en concurreren met oestrogeen voor bindingsplaatsen op een dosisafhankelijke manier.1 Indool-3-carbinol, diindolylmethaan (DIM) en indolo[3,2b]-carbazol (ICZ) veranderen ook het metabolisme van estradiol door cytochroom P450 (CYP) 1A1- en 1A2-enzymen te induceren. Estradiol wordt normaal gesproken in de lever afgebroken tot 2-hydroxy-oestron, 16-alfa-hydroxy-oestron en 4-hydroxy-oestron.11

2-hydroxyestron heeft praktisch geen perifere oestrogene activiteit en oefent anti-oestrogene en antiproliferatieve effecten uit door te concurreren met estradiol voor binding aan oestrogeenreceptor.10  16-alpha-hydroxyestron heeft een sterke oestrogene activiteit, beschadigt DNA en cellulaire eiwitten waardoor het potentieel kankerverwekkend wordt, en bevordert de proliferatie in borstkankercellijnen 4-hydroxyoestron wordt normaal gesproken in mindere mate gevormd, maar is een krachtig carcinogeen. Inductie van CYP-1A1 en 1A2 door indol-3-carbinol en zijn metabolieten verhoogt de productie van het anti-oestrogene en meer goedaardige 2-hydroxyestron, ten koste van 16-alpha-hydroxyestron, en deze verandering lijkt te correleren met anti-tumoractiviteit.7

Wat is Indole-3-Carbinol?

Interesse in een orthomoleculaire opleiding?

Start nu gratis of met € 1.000,- korting met het STAP-budget! Schrijf je in en ontvang direct je STAP-aanmeldingsbewijs.

Bekijk alle STAP-opleidingen

Gebruik

Indole-3-Carbinol gebruikt men voor kankerpreventie, hoewel er geen sterk bewijs is dat dit ondersteunt. Mogelijk veilig bij gebruik in medicinale hoeveelheden.

Cervicale dysplasie
1 x daags 200-400 mg à 12 weken13                                                            

Niet-melanoom huidkanker
1 x daags 200-400 mg à 6 maanden                                  

Eierstokkanker
2 x daags 200 mg10                    

Recidiverende respiratoire papillomatose
Bij volwassenen: 2 x daags 200 mg17        
Bij kinderen: 6-17 mg/kg lichaamsgewicht per dag à 12-76 maanden6

Gebruik

Indicaties

Baarmoederhalskanker

Voorlopig klinisch bewijs associeert 200-400 mg indool-3-carbinol oraal per dag gedurende 12 weken met volledige regressie van precancerous lesion (cellen die lijken op kankercellen, maar misschien niet die eigenschappen bezitten) bij 45 tot 50 procent van de vrouwen met graad II of III, door biopsie bewezen cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN, cervicale dysplasie). Hiervan was de meerderheid positief voor infectie met het humaan papillomavirus (HPV).13

Niet-melanoom huidkanker

Een kleine klinische studie bij vrouwen met vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN), een precancereuze aandoening die kan evolueren tot plaveiselcelcarcinoom, toont aan dat het nemen van 200 mg of 400 mg indol-3-carbinol per dag gedurende 6 maanden de symptomen verbetert en de grootte en ernst van de laesie vermindert in vergelijking met de basislijn.

Weefselbiopten genomen bij de vrouwen met de zwaarst getroffen gebieden lieten echter geen verbetering zien in de graad van VIN. De validiteit van deze bevinding wordt beperkt door de kleine onderzoeksgrootte en het ontbreken van een vergelijkingsgroep. Bovendien is het onduidelijk of behandeling met indol-3-carbinol het risico op progressie naar kanker vermindert.8        

Eierstokkanker

Voorlopig klinisch onderzoek bij vrouwen met niet eerder behandeld stadium III-IV eierstokkanker toont aan dat indool-3-carbinol 200 mg tweemaal daags met of zonder epigallocatechechin-3-gallaat (EGCG) 200 mg tweemaal daags, in combinatie met neoadjuvante chemotherapie en chirurgie, de totale mediane overleving verhoogt. Tevens verhoogt hierbij progressievrije overleving met respectievelijk 16 en 18 maanden in vergelijking met chemotherapie en chirurgie alleen. De toevoeging van indol-3-carbonol met of zonder EGCG verminderde ook het percentage tumorherhalingen met ongeveer 16 procent in vergelijking met chemotherapie en chirurgie alleen.9

Recidiverende respiratoire papillomatose

Er is enig klinisch bewijs dat indole-3-carbinol 200 mg tweemaal daags gedurende gemiddeld 57,6 maanden (bereik 31 maanden tot 76 maanden) na volledige chirurgische verwijdering van respiratoire papillomen de terugkomst stopt bij ongeveer een derde van de patiënten. Dit voorlopige onderzoek toonde bovendien aan dat indole-3-carbinol de terugkomst vertraagt wat resulteerde in een afname van de noodzaak voor herhaalde chirurgie.10

Systemische lupus erythematodes (SLE)

Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat indool-3-carbinol 125 mg driemaal daags gedurende 3 maanden de ziekteactiviteit niet significant vermindert bij vrouwen van 20-49 jaar met SLE.11

Indicaties

Veiligheid

Indole-3-Carbinol is mogelijk veilig bij oraal gebruik en op de juiste manier in medicinale hoeveelheden. Doseringen tot 400 mg per dag zijn veilig gebruikt gedurende een langere periode.12 Er zijn ook aanwijzingen dat tweemaal daags 400 mg veilig kan worden gebruikt gedurende een periode van 4 weken.13

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van indol-3-carbinol bij gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Gebruik daarom vermijden.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal wordt indol-3-carbinol meestal goed verdragen. Het kan huiduitslag of diarree veroorzaken bij doseringen van 400 mg per dag of minder.14 Bij hogere doseringen, zoals tweemaal daags 400 mg, kan indol-3-carbinol, onbalans, tremor en misselijkheid veroorzaken.15

Dermatologisch

Oraal gebruik van 375 mg indol-3-carbinol is in verband gebracht met meldingen van huiduitslag.14

Gastro-intestinaal

Oraal gebruik van 400 mg verhoogt de gastro-intestinale motiliteit en is in verband gebracht met diarree.5

Neurologisch/CNS

Indol-3-carbinol is in verband gebracht met meldingen van instabiliteit en onbalans, vooral in hogere doseringen.15

Bijwerkingen

Interacties

Interacties met medicijnen

Anticoagulant/antiplaten

Wees voorzichtig met deze combinatie. In vitro onderzoek toont namelijk aan dat indol-3-carbinol de bloedplaatjesaggregatie remt.16                      Theoretisch zou indol-3-carbinol het risico op bloedingen kunnen verhogen bij gebruik met plaatjesaggregatieremmers of anticoagulantia. Sommige anticoagulantia of antibloedplaatjesgeneesmiddelen omvatten aspirine, clopidogrel (Plavix), dalteparine (Fragmin), enoxaparine (Lovenox), heparine, ticlopidine (Ticlid), warfarine (Coumadin) en andere.

Cytochroom

Wees voorzichtig met deze combinatie. Er zijn aanwijzingen dat indol-3-carbinol CYP1A2-isozymen induceert.17 Theoretisch zou indol-3-carbinol het metabolisme van CYP1A2-substraten kunnen verhogen en de serumconcentraties kunnen verlagen. Sommige substraten van CYP1A2 omvatten clozapine (Clozaril), cyclobenzaprine (Flexeril), fluvoxamine (Luvox), haloperidol (Haldol), imipramine (Tofranil), mexiletine (Mexitil), olanzapine (Zyprexa), pentazocine (Talwin), propranolol (Inderal), tacrine (Cognex), theofylline, zileuton (Zyflo), zolmitriptan (Zomig) en anderen.

Oestrogeen medicatie

Wees voorzichtig met deze combinatie. Er zijn aanwijzingen dat indol-3-carbinol anti-oestrogene activiteit heeft.7 Theoretisch zou indol-3-carbinol de effecten van oestrogeentherapie kunnen verstoren.

Interacties met supplementen

Anticoagulant/antiplaten kruiden en supplementen

In vitro remt indol-3-carbinol de bloedplaatjesaggregatie.16 Theoretisch zou gelijktijdig gebruik van indol-3-carbinol met kruiden die de bloedplaatjesaggregatie beïnvloeden het risico op bloedingen bij sommige mensen kunnen verhogen. Deze kruiden omvatten engelwortel, danshen, knoflook, gember, ginkgo, rode klaver, kurkuma, wilg, Panax ginseng en anderen.

Aandoening Dagdosering
Oestrogeendominantie 1x daags 400 mg
Endometriose 1 x daags 400 mg
PCOS 1 x daags 200 - 400 mg
Migraine 1 x daags 150 - 500 mg
PMS (Premenstrueel syndroom) 1 x daags 400 mg
Cellulite (sinaasappelhuid) 1 x daags 150 - 500 mg
Interacties
Referenties
 1. Kim, Y. S. and Milner, J. A. Targets for indole-3-carbinol in cancer prevention. (2005). Journal of Nutritional Biochemistry, 16(2), 65-73.
 2. Bradlow HL. (2008). Indole-3-carbinol as a chemoprotective agent in breast and prostate cancer, 22(4), 441-455.
 3. (2005). Indole-3-carbinol. Monograph. Alternative Medicine Review, 10(4), 337-342.
 4. McDanell R, McLean AEM. (1988). Chemical and biological properties of indole glucosinolates (glucobrassicins): a review. Food and Chemical Toxicology, 26(1), 59-70.
 5. Bradlow HL, Michnovicz JJ, Halper M, et al. (1994). Long-term responses of women to indole-3-carbinol or a high fiber diet. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 3, 591-595.
 6. Weng JR; Tsai CH; Kulp SK; Chen CS. (2008). Indole-3-carbinol as a chemopreventive and anti-cancer agent. Cancer Letters, 262(2), 153-163.
 7. Indole-3-carbinol. Monograph. Alternative Medicine Review 2005;10(4):337-42.
 8. Naik R, Nixon S, Lopes A, et al. (2006). A randomized phase II trial of indole-3-carbinol in the treatment of vulvar intraepithelial neoplasia. International Journal of Gynecological Cancer, 16, 786-90.
 9. Kiselev VI, Ashrafyan LA, Muyzhnek EL, et al. (2018). A new promising way of maintenance therapy in advanced ovarian cancer: a comparative clinical study. BMC Cancer, 18(1), 904.
 10. Rogan, E. G. (2006). The natural chemopreventive compound indole-3-carbinol: state of the science. In Vivo, 20(2), 221-228.
 11. McAlindon TE, Gulin J, Chen T, et al. (2001). Indole-3-carbinol in women with SLE: effect on estrogen metabolism and disease activity. Lupus, 10, 779-783.
 12. Bell MC, Crowley-Nowick P, Bradlow HL, et al. (2000). Placebo-controlled trial of indole-3-carbinol in the treatment of CIN. Gynecologic Oncology, 78, 123-129.
 13. Reed GA, Peterson KS, Smith HJ, et al. (2005). A phase I study of indole-3-carbinol in women: tolerability and effects. Cancer Epidemiol Biomarkers Prevention, 14, 1953-1960.
 14. McAlindon TE, Gulin J, Chen T, et al. (2001). Indole-3-carbinol in women with SLE: effect on estrogen metabolism and disease activity. Lupus, 10, 779-783.
 15. Rosen CA, Woodson GE, Thompson JW, et al. (1998). Preliminary results of the use of indole-3-carbinol for recurrent respiratory papillomatosis. Otolaryngol Head Neck Surgergy, 118, 810-815.
 16. Paliwal P, Chauhan G, Gautam D, Dash D, Patne SCU, Krishnamurthy S. (2018). Indole-3-carbinol improves neurobehavioral symptoms in a cerebral ischemic stroke model. Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 391(6), 613-625.
 17. He YH, Friesen MD, Ruch RJ, Schut HA. (2000). Indole-3-carbinol as a chemopreventive agent in 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) carcinogenesis: inhibition of PhIP-DNA adduct formation, acceleration of PhIP metabolism, and induction of cytochrome P450 in female F344 rats. Food and Chemical Toxicology, 38, 15-23.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 32,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten