Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)

Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

N-acetylcysteïne, afgekort NAC, is een afgeleide van het aminozuur L-cysteïne. In het lichaam is het een bron van sulfhydryl (-SH) -groepen, waardoor het als een krachtige antioxidant kan werken. Ook verhoogt N-acetylcysteïne het glutathiongehalte in het lichaam; glutathiondeficiëntie wordt geassocieerd met een verscheidenheid aan pathologische aandoeningen (7868,64613,64681,64765,64770,64785).

 • Sterk bewijs voor gebruik bij paracetamolvergiftiging, atelectase, tracheostomiezorg en voorbereiding op bronchiale diagnostische onderzoeken.
 • Enig bewijs voor gebruik bij acute bronchitis, chronische obstructieve longziekte (COPD) en preventie van door contrast veroorzaakte nefropathie.
 • Waarschijnlijk veilig bij oraal, intraveneus, intratracheaal of door inademing.
 • Zelden kan intraveneus N-acetylcysteïne overgevoeligheidsreacties veroorzaken, waaronder anafylaxie.
 • Gelijktijdige toediening van N-acetylcysteïne en intraveneuze nitroglycerine kan ernstige hypotensie en ondraaglijke hoofdpijn veroorzaken
Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

Gebruik

Oraal
Oraal wordt N-acetylcysteïne gebruikt als tegengif voor paracetamol en koolmonoxidevergiftiging. Het wordt ook gebruikt voor instabiele angina pectoris, hyperhomocysteïnemie, obstructie van de galwegen bij zuigelingen, lysosomale stapelingsstoornissen, amyotrofische laterale sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig), de ziekte van Alzheimer, door fenytoïne geïnduceerde overgevoeligheid, keratoconjunctivitis en voor het verminderen van symptomen van influenza.

Het wordt ook gebruikt voor bipolaire stoornis, schizofrenie, posttraumatische stressstoornis (PTSS), middelengebruiksstoornissen en het Tourette-syndroom. Daarnaast wordt het gebruikt voor het verlagen van lipoproteïne (a) -spiegels bij patiënten met hyperlipidemie, het verminderen van het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen bij patiënten met terminale nierziekte (ESRD), bronchitis, bronchiëctasieën, chronische obstructieve longziekte (COPD), cystische fibrose, autismespectrum stoornis, adrenoleukodystrofie (ALD), hepatitis, niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), chronische nierziekte (CKD), gehoorverlies, colitis ulcerosa, polycysteus ovariumsyndroom, hypotensie, systemische lupus erythematosus (SLE), postmenopauzale aandoeningen, atletische prestaties, door inspanning veroorzaakte inspanning spierschade, postoperatief herstel, postoperatieve atriale fibrillatie, allergische rhinitis, idiopathische interstitiële pneumonie, erytropoëtische protoporfyrie (EPP), hoofd-halskanker, colorectale kanker en longkanker.

N-acetylcysteïne leent zich oraal ook voor myoclonusepilepsie, otitis media, hemodialyse-gerelateerde pseudoporfyrie, pancreatitis, cocaïneverslaving, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Sjogren-syndroom, ter voorkoming van complicaties bij sportletsel, endometriose, urineweginfecties (UTI’s), hoogte ziekte, infectie met Helicobacter pylori (H pylori), erfelijke hemorragische telangiëctasie (HHT), verhoging van de immuniteit tegen griep en varkensgriep, vermindering van nitraattolerantie en ontgifting van zware metalen zoals kwik, lood en cadmium.

Oraal gebruikt men het ook voor het voorkomen van door contrastmiddelen veroorzaakte nefropathie, het voorkomen van miskramen, het voorkomen van vroeggeboorte, het voorkomen van alcoholische leverschade; voor de behandeling van onvruchtbaarheid; ter bescherming tegen milieuverontreinigende stoffen, waaronder koolmonoxide, chloroform, urethanen en bepaalde herbiciden; voor het verminderen van ifosfamide-toxiciteit; voor het verminderen van door chemotherapie veroorzaakte perifere neuropathie; voor het verminderen van door doxorubicine geïnduceerde cardiale toxiciteit; voor het verminderen van door aminoglycoside geïnduceerde ototoxiciteit; als remedie tegen een kater; voor het voorkomen van door niet-ionogene, door osmolaliteit veroorzaakte, door contrastmiddelen veroorzaakte vermindering van de nierfunctie bij patiënten met nierinsufficiëntie; voor HIV / AIDS; en voor trichotillomanie (haren trekken).

Topisch
Topisch wordt N-Acetyl-L-Cysteïne gebruikt voor het verminderen van tandplak, het verbeteren van het droge-ogen-syndroom en het behandelen van lamellaire ichthyosis.

Intraveneus
Intraveneus wordt N-acetylcysteïne gebruikt bij een overdosis paracetamol, acrylonitrilvergiftiging, amyotrofe laterale sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig), postoperatief herstel, postoperatieve atriale fibrillatie, adrenoleukodystrofie (ALD), atletische prestaties, acute respiratory distress syndrome ( ARDS), voor het hepatorenaal syndroom, voor pancreatitis, voor het verlagen van het sterftecijfer als gevolg van multisysteem falen, voor het verbeteren van de ademhalingsfunctie bij patiënten met sepsis, voor levertransplantatie, voor malaria, voor cardiale bypass-graft (CABG) -chirurgie, voor het verminderen van nitraat-tolerantie, voor onstabiele angina in combinatie met nitroglycerine, voor het voorkomen van door contrast veroorzaakte nefropathie en voor acuut myocardinfarct met nitroglycerine en streptokinase.

Rectaal
Rectaal wordt N-acetylcysteïne gebruikt voor meconium ileus en meconium ileus-equivalent.

Inademing / luchtwegen
Door inademing of intratracheale instillatie wordt N-acetylcysteïne gebruikt als slijmoplossend middel bij acute en chronische longaandoeningen zoals atelectase, astma, longontsteking, bronchitis, bronchopulmonaire dysplasie, chronische obstructieve longziekte (COPD), emfyseem, cystische fibrose en andere . Het wordt ook gebruikt bij inademing voor bronchiale diagnostische onderzoeken en via intratracheale instillatie voor tracheostomiezorg.

Gebruik

Veiligheid

Veilig

Bij oraal, intraveneus, intratracheaal of bij inademing is N-acetylcysteïne een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel (832,1539,1705,1710,2245,2246,2252,2253,2254,2256) (2258,2259,2260,5808,6176,6611,7868,10270,10271 , 16840) (91243,91247,102027).

Kinderen

veilig

Bij orale toepassing en goed gebruik is N-acetylcysteïne veilig gebruikt bij kinderen in doseringen van 900-2700 mg per dag gedurende 8-12 weken (91235,91239,91241).

Zwangerschap en lactatie

Bij intraveneus toepassing en goed gebruik. Intraveneus N-acetylcysteïne 140 mg / kg / dag plus oraal N-acetylcysteïne 70 mg / kg viermaal daags gedurende maximaal 10 maanden is veilig gebruikt (64547).

Voor tijdens de lactatieperiode is er te weinig betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Effectief

Acetaminophen-vergiftiging
Het oraal of intraveneus toedienen van N-acetylcysteïne op recept is effectief in het verminderen van sterftecijfers en het voorkomen van de permanente gevolgen van paracetamolvergiftiging (17.64513.64745.64746). N-acetylcysteïne-injectie is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik (102147).

Atelectasis
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is effectief voor atelectase (gedeeltelijk samenvallen van de long) veroorzaakt door slijmobstructie (15.91650) en is voor dit gebruik goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (102147).

Bronchiale diagnostische onderzoeken
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is nuttig wanneer het wordt gebruikt om mensen voor te bereiden op bronchiale diagnostische onderzoeken (15.91650) . Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik (102147).

Tracheostomazorg (Stoma in de luchtpijp/hals)
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is effectief bij gebruik als hulpmiddel ter voorkoming van endotracheale korstvorming in de tracheostomie (15). Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik (102147).

Mogelijk effectief

Angina
N-acetylcysteïne oraal of intraveneus toegediend, in combinatie met nitroglycerine, lijkt instabiele angina pectoris te verbeteren (2245,2246). Er is ook enig klinisch onderzoek dat aantoont dat gelijktijdige intraveneuze of orale toediening van N-acetylcysteïne de ontwikkeling van nitroglycerinetolerantie vermindert (832,2245,64546). Anderzijds suggereert onderzoek dat het oraal innemen van N-acetylcysteïne de ontwikkeling van nitroglycerinetolerantie bij angina-patiënten niet vermindert (2281,2282). Ernstige hoofdpijn en hypotensie kunnen optreden wanneer N-acetylcysteïne en nitroglycerine samen worden toegediend, wat de haalbaarheid van gelijktijdig gebruik kan beperken (2245).

Autismespectrumstoornis
Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het dagelijks innemen van N-acetylcysteïne 900 mg gedurende 4 weken gevolgd door 900 mg tweemaal daags gedurende 4 weken en vervolgens 900 mg driemaal daags gedurende 4 weken, de symptomen van prikkelbaarheid verbetert bij kinderen met een autismespectrumstoornis (91241). Aanvullend klinisch onderzoek toont aan dat het gedurende 8 weken dagelijks innemen van 1200 mg N-acetylcysteïne plus risperidon effectiever is dan risperidon alleen om de prikkelbaarheid te verminderen bij kinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis (91239). Hoewel N-acetylcysteïne bescheiden effectief lijkt te zijn om de prikkelbaarheid te verminderen, lijkt het andere symptomen die verband houden met een autismespectrumstoornis niet te verbeteren, zoals hyperactiviteit, sociale terugtrekking, lethargie, repetitief gedrag en ongepast taalgebruik (91239,91241,97047).

Bronchitis
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van acute bronchopulmonaire aandoeningen, waaronder bronchitis (102147). N-acetylcysteïne 1200-1500 mg / dag oraal innemen gedurende 4 maanden lijkt de kortademigheid en hoesten te verminderen en de longcapaciteit te verbeteren bij patiënten met door zwavelmosterd veroorzaakte bronchitis (64586,64614). Ook lijkt orale inname van N-acetylcysteïne het risico op acute exacerbaties van chronische bronchitis te verminderen bij gebruik gedurende 3-6 maanden (6176,64419). Echter, oraal N-acetylcysteïne lijkt geen gunstig effect te hebben op chronische bronchitis wanneer het wordt toegediend voor kortere duur (64685,64696,64737,64818).

Chronische obstructieve longziekte (COPD)
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van chronische bronchopulmonaire aandoeningen, zoals COPD (102147). Een meta-analyse van 12 klinische onderzoeken met 2.691 patiënten toont aan dat N-acetylcysteïne, dagelijks gegeven als 257-1800 mg gedurende ten minste 6 maanden, het aantal patiënten dat ten minste één COPD-exacerbatie ervaart met 15% vermindert in vergelijking met placebo. Het wordt echter niet geassocieerd met een verlaging van de COPD-longaanvallen of verbetering van de metingen van de longfunctie (97046).

Sommige kleinere onderzoeken hebben een hoger verbeteringspercentage van 23% tot 40% laten zien, met de grootste werkzaamheid bij patiënten die nog geen inhalatiecorticosteroïden gebruiken (10429,64552). Hoewel sommige onderzoeken geen enkel voordeel van N-acetylcysteïne hebben aangetoond, lijkt het gebrek aan voordeel relatie te houden met een onvoldoende behandelingsduur van <6 maanden (64704,97039,97046). De richtlijnen van het American College of Chest Physicians en Canadian Thoracic Society (AECOPD), gepubliceerd in 2015, bevelen aan dat N-acetylcysteïne wordt beschouwd als een aanvullende behandelingsoptie voor patiënten met matige tot ernstige COPD en een voorgeschiedenis van 2 of meer longaanvallen (exacerbaties) in de vorige 2 jaar (97043). Het in 2017 gepubliceerde Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) beveelt ook aan dat N-acetylcysteïne een geschikte behandelingsoptie kan zijn voor patiënten die geen inhalatiecorticosteroïden kunnen gebruiken (97050).

Door contrast veroorzaakte nefropathie
Het oraal innemen van N-acetylcysteïne lijkt niet-ionogene nefropathie met lage osmolaliteit te voorkomen bij patiënten met nierinsufficiëntie. Orale N-acetylcysteïne, gebruikt met intraveneuze zouthydratatie, lijkt acute nierbeschadiging te voorkomen bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie (serumcreatinine hoger dan 2,4 mg / dL) die iopromide (Ultravist-300) toediening krijgen voor electieve computertomografie (CT) ) of coronaire angiografie (6611,10428). Ook lijken intraveneuze bolusdoseringen N-acetylcysteïne, gegeven voor en na toediening van contrastmiddel in combinatie met zoutoplossing, contrastnefropathie te voorkomen bij patiënten met nierinsufficiëntie in vergelijking met placebo (64525.64569). Een meta-analyse van klinisch bewijs suggereert dat N-acetylcysteïne de incidentie van door contrast veroorzaakte nefropathie met 31% vermindert in vergelijking met controle (64564).

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van N-acetylcysteïne bij patiënten met een verminderde nierfunctie (serumcreatinine hoger dan 1,2 mg / dL, maar minder dan 2,4 mg / dL). Grote meta-analyses van meer dan 150 klinische onderzoeken tonen aan dat oraal N-acetylcysteïne effectiever is dan natriumbicarbonaat of zoutoplossing alleen bij het voorkomen van door contrastmiddelen veroorzaakte nierbeschadiging na coronaire angiografie, computertomografie, linkerhartkatheterisatie en / of percutaan coronaire interventie. N-acetylcysteïne in combinatie met natriumbicarbonaat lijkt een vergelijkbare werkzaamheid te hebben als monotherapie met N-acetylcysteïne, met een odds ratio van 0,62-0,67 in vergelijking met alleen hydratatie.

Voorbehandeling met een hoge dosis statine, prostaglandine of theofylline lijkt effectiever te zijn dan N-acetylcysteïne, met een odds ratio van respectievelijk 0,37, 0,37 en 0,48, vergeleken met alleen hydratatie. Een combinatiebehandeling met N-acetylcysteïne en een hoge dosis statine lijkt echter het grootste voordeel te bieden van alle onderzochte behandelingen, met een odds ratio van 0,31 in vergelijking met alleen hydratatie. Geen enkele behandeling heeft een significante werkzaamheid aangetoond bij het verminderen van het risico op door contrast veroorzaakte nierbeschadiging bij patiënten met diabetes (97036,97038). Er zijn ook aanwijzingen dat N-acetylcysteïne vergelijkbare effecten kan hebben als fenoldopam bij het verminderen van het risico op contrast geïnduceerde nefropathie bij patiënten met een verminderde nierfunctie (64489,97036,97038). Hoewel veel individuele onderzoeken geen significant voordeel hebben laten zien (11430,64514,64543,64561,64581,64623,64639,91232,91236), hebben gepoolde bewijzen van deze en vele aanvullende onderzoeken een benchmark voor de plaats voor N-acetyl opgeleverd cysteïne bij het verminderen van het risico op door contrastmiddel veroorzaakte nierschade bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

N-acetylcysteïne vermindert het risico op door contrast veroorzaakte nefropathie niet bij patiënten met een normale nierfunctie (gemiddeld serumcreatinine minder dan 1.

Veiligheid

Dosering

Volwassenen

Oraal

Acetaminophen-vergiftiging
Een orale oplaaddosis van 140 mg / kg van een 5% -oplossing kan worden toegediend. Bovendien kunnen de in de handel verkrijgbare vernevelingsoplossingen van 10% en 20% worden verdund met water, koolzuurhoudende of niet-koolzuurhoudende dranken en worden toegediend met een rietje om de onaangename geur van N-acetylcysteïne te verminderen. Zeventien aanvullende doseringen van 70 mg / kg als een 5% -oplossing kunnen elke 4 uur worden gegeven, voor een totale dosis van 1330 mg / kg gedurende 72 uur (17.64745).

Door aminoglycoside geïnduceerde ototoxiciteit
600 mg N-acetylcysteïne, tweemaal daags ingenomen in totaal 14 dagen, of tot 7 dagen na voltooiing van de aminoglycosidetherapie, is gebruikt bij volwassenen met terminale nierziekte (ESRD) (97049).

Angina
N-acetylcysteïne 600 mg driemaal daags in combinatie met transdermale nitroglycerine 10 mg is dagelijks gedurende 4 maanden gebruikt (2245).

Atletische prestatie
N-acetylcysteïne 1200 mg per dag is gedurende 9 dagen gebruikt (91248).

Bipolaire stoornis
N-acetylcysteïne 1000 mg tweemaal daags is gedurende 24-36 weken gebruikt (64608,91234,91243).

Bronchiëctasie
N-acetylcysteïne 600 mg tweemaal daags is gedurende 12 maanden gebruikt (102027).

Bronchitis
Het gebruik van N-acetylcysteïne 1200-1500 mg per dag is gedurende 4 maanden gebruikt bij patiënten met door zwavelmosterd geïnduceerde bronchitis (64586,64614). N-acetylcysteïne 400-1200 mg dagelijks is gedurende 3-6 maanden ook gebruikt bij patiënten met chronische bronchitis (6176,64419).

Door chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie
1200 mg N-acetylcysteïne, ingenomen 1,5 uur voorafgaand aan de behandeling met oxaliplatine, is  gebruikt (64505).

Chronische obstructieve longziekte (COPD)
N-acetylcysteïne 400-1200 mg per dag is in verdeelde doseringen gedurende 4-6 maanden gebruikt (10429.64552).

Cocaïne-afhankelijkheid
600 mg N-acetylcysteïne om de 12 uur voor een totaal van vier doseringen is gebruikt (64563).

Darmkanker
N-acetylcysteïne 800 mg is tweemaal daags gedurende 12 weken gebruikt (7873).

Contrast-geïnduceerde nefropathie
N-acetylcysteïne 400-600 mg is tweemaal daags voor en na toediening van contrastmiddel gebruikt (6611,10428,64489). Toediening van 1200 mg N-acetylcysteïnebolus gevolgd door orale N-acetylcysteïne 1200 mg is tweemaal daags gedurende 48 uur na het contrastmiddel gebruikt (64525).

Nierziekte in het eindstadium (ESRD)
Er is gedurende 2 jaar tweemaal daags N-acetylcysteïne 600 mg ingenomen (10430).

Endometriose
Bij het gebruik van een combinatieproduct dat 600 mg N-acetylcysteïne, alfa-liponzuur 200 mg, bromelaïne 25 mg en zink 10 mg bevat, zijn twee tabletten per dag gedurende 6 maanden gebruikt (99535).

Epilepsie
Het gebruik van N-acetylcysteïne 4-6 gram per dag gedurende maximaal 30 maanden is gebruikt (2259).

Gehoorverlies
N-acetylcysteïne 1200 mg per dag gedurende 14 dagen is gebruikt (89739).

Helicobacter pylori
N-acetylcysteïne 400 mg driemaal daags gedurende 10 dagen met claritromycine en lansoprazol is gebruikt (64497).

Erfelijke hemorragische telangiëctasie (HHT)
N-acetylcysteïne 600 mg driemaal daags gedurende 12 weken is gebruikt (64643).

Hyperhomocysteïnemie
N-acetylcysteïne 600 mg per dag gedurende 8 weken is gebruikt (64596). Ook is 1200 mg N-acetylcysteïne dagelijks 1,5-3 uur voorafgaand aan dialyse gebruikt bij patiënten met nierfalen in het eindstadium dat dialyse vereist (2258).

Hyperlipidemie
N-acetylcysteïne 1,2 gram per dag gedurende 6 weken of 2 gram per dag gedurende 4 weken gevolgd door 4 gram per dag gedurende nog eens 4 weken is gebruikt (2257,64516).

Idiopathische interstitiële pneumonie
Driemaal daags N-acetylcysteïne 600 mg gedurende 12 weken is gebruikt (7868).

Influenza
Het gebruik van N-acetylcysteïne 600 mg bruistabletten tweemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt (2260).

Onvruchtbaarheid bij mannen
N-acetylcysteïne 600 mg / dag oraal gedurende maximaal 26 weken is gebruikt bij mannen (64626.99534).

Miskraam
N-acetylcysteïne 600 mg per dag plus foliumzuur 500 mcg per dag is gebruikt (duur niet duidelijk) (64616).

Nitraat tolerantie
N-acetylcysteïne 1800 mg dagelijks gedurende 4 maanden is gebruikt (2245).

Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)
N-acetylcysteïne 1,2 gram plus metformine 850-1500 mg per dag gedurende 48 weken is gebruikt (102026).

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)
N-acetylcysteïne 1000 mg tweemaal daags samen met fluvoxamine 200 mg dagelijks gedurende 10 weken werd gebruikt (97048).

Polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)
Twee- of driemaal daags 600 mg N-acetylcysteïne is gebruikt (64435,64553,64480,91245,91247,93057). Hogere doseringen, tot 3 gram per dag, zijn gebruikt bij massaal zwaarlijvige patiënten met PCOS (64435). Een specifiek combinatieproduct (Ovaric HP; Just Pharma, Rome, Italië) met 600 mg N-acetylcysteïne, 2 gram inositol en 200 mcg foliumzuur tweemaal daags gedurende 12 maanden is ook gebruikt (91246).

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
1200 mg tweemaal daags N-acetylcysteïne gedurende 8 weken is gebruikt in combinatie met cognitieve gedragstherapie (97037).

Vroegtijdige bevalling
N-acetylcysteïne 0,6 gram / dag oraal in combinatie met 17-hydroxyprogesteron-caproaat (17-OHPC), beginnend bij een zwangerschap van 16 tot 18 weken en doorgaand tot actieve bevalling, is gebruikt (64615).

Schizofrenie
N-acetylcysteïne 1 gram tweemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt (64605). Er is gebruik gemaakt van N-acetylcysteïne, beginnend bij 600 mg per dag en gedurende 4 weken oplopend tot 3600 mg per dag gedurende in totaal 52 weken (99528).

Sjögren-syndroom
N-acetylcysteïne 200 mg driemaal daags gedurende 4 weken is gebruikt (64673).

Systemische lupus erythematosus (SLE)
N-acetylcysteïne oraal 2,4-4,8 gram per dag gedurende 3 maanden is gebruikt (91242).

Trichotillomanie (haartrekken)
N-acetylcysteïne in doses tot 2400 mg per dag gedurende 12 weken is gebruikt (16840).

Inhalatie / Luchtwegen

Astma
Eenmaal daagse inhalatie van N-acetylcysteïne 10% aerosol in combinatie met isoproterenol gedurende één week is gebruikt (64674).

Atelectasis
N-acetylcysteïne is door de FDA goedgekeurd voor gebruik bij aandoeningen van de luchtwegen, inclusief atelectasis. De aanbevolen dosering is drie tot vier keer per dag 3-5 ml 20% oplossing of 6-10 ml 10% oplossing via vernevelaar. Bovendien kan de oplossing elke 1-4 uur direct in de tracheostomie worden gedruppeld met een dosis van 1-2 ml van 10% of 20% oplossing. Het kan direct worden aangebracht via een percutane intratracheale katheter met 1-2 ml 20% -oplossing of 2-4 ml 10% -oplossing elke 1-4 uur (91650).

Bronchiale diagnostische onderzoeken
N-acetylcysteïne is door de FDA goedgekeurd via verneveling of intratracheale instillatie in een dosis van 1-2 ml 20% oplossing of 2-4 ml 10% oplossing twee tot drie keer voorafgaand aan de procedure (91650) .

Chronische obstructieve longziekte (COPD)
20% verneveld N-acetylcysteïne gedurende afwisselende dagen gedurende ten minste vier dagen is gebruikt (64704).

Tracheostomiezorg
1-2 ml oplossing met 10% tot 20% N-acetylcysteïne, die rechtstreeks in de tracheostomie moet worden ingebracht, is door de FDA goedgekeurd om endotracheale korstvorming bij tracheostomie te voorkomen (91650).

Aandoening Dagdosering
Detoxen 2 x daags 600 mg
Hooikoorts 1 - 2 x daags 600 mg
COPD 1 - 2 x daags 600 mg
Dementie 2 x daags 600 mg
Detoxificatie 1 x daags 600 mg
Astma 2 x daags 600 mg
Dosering
Referenties
 • 1 Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • 2 Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998.
 • 3 Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994.
 • 4 Newall CA, Anderson LA, Philpson JD. Herbal Medicine: A Guide for Healthcare Professionals. London, UK: The Pharmaceutical Press, 1996.
 • 13 Robbers JE, Speedie MK, Tyler VE. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1996.
 • 15 McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • 17 Ellenhorn MJ, et al. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnoses and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1997.
 • 50 Murch SJ, Simmons CB, Saxena PK. Melatonin in feverfew and other medicinal plants. Lancet 1997;350:1598-9.
 • 87 Norton EW. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1460.
 • 275 Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests 4th ed. Washington: AACC Press, 1995.
 • 832 Ghio S, de Servi S, Perotti R, et al. Different susceptibility to the development of nitroglycerin tolerance in the arterial and venous circulation in humans- effects of N-acetylcysteine administration. Circulation 1992;86:798-802.
 • 1341 Jepsen S, Hansen AB. The influence of N-acetylcysteine on the measurement of prothrombin time and activated partial thromboplastin time in healthy subjects. Scand J Clin Lab Invest 1994;54:543-7.
 • 1539 De Rosa SC, Zaretsky MD, Dubs JG, et al. N-acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. Eur J Clin Invest 2000;30:915-29.
 • 1705 van Zandwijk N. N-acetylcysteine for lung cancer prevention. Chest 1995;107:1437-41.
 • 1710 van Zandwijk N, Dalesio O, Pastorino U, et al. EUROSCAN, a randomized trial of vitamin A and N-acetylcysteine in patients with head and neck cancer or lung cancer. For the European Organization for Research and Treatment of Cancer Head and Neck and Lung Cancer Cooperative Groups. J Natl Cancer Inst 2000;92:977-86.
 • 1711 Horowitz RS, Dart RC, Jarvie DR, et al. Placental transfer of N-acetylcysteine following human maternal acetaminophen toxicity. J Toxicol Clin Toxicol 1997;35:447-51.
 • 1716 Bailey B, McGuigan MA. Management of anaphylactoid reactions to intravenous N-acetylcysteine. Ann Emerg Med 1998;31:710-5.
 • 1752 Holt S, Goodier D, Marley R, et al. Improvement in renal function in hepatorenal syndrome with N-acetylcysteine. Lancet 1999;353:294-5.
 • 1755 Spiller HA, Krenzelok EP, Grande GA, et al. A prospective evaluation of the effect of activated charcoal before oral N-acetylcysteine in acetaminophen overdose. Ann Emerg Med 1994;23:519-23.
 • 1761 Kelly GS. Clinical applications of N-acetylcysteine. Altern Med Rev 1998;3:114-27.
 • 1762 Chyka PA, Butler AY, Holliman BJ, Herman MI. Utility of acetylcysteine in treating poisonings and adverse drug reactions. Drug Saf 2000;22:123-48.
 • 1763 Gillissen A, Nowak D. Characterization of N-acetylcysteine and ambroxol in anti-oxidant therapy. Respir Med 1998;92:609-23.
 • 1765 Marchetti G, Lodola E, Licciardello L, Colombo A. Use of N-acetylcysteine in the management of coronary artery diseases. Cardiologia 1999;44:633-7.
 • 1767 Morini M, Cai T, Aluigi MG, et al. The role of the thiol N-acetylcysteine in the prevention of tumor invasion and angiogenesis. Int J Biol Markers 1999;14:268-71.
 • 2245 Ardissino D, Merlini PA, Savonitto S, et al. Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. J Am Coll Cardiol 1997;29:941-7.
 • 2246 Horowitz JD, Henry CA, Syrjanen ML, et al. Nitroglycerine/N-acetylcysteine in the management of unstable angina pectoris. Eur Heart J 1988;9:95-100.
 • 2252 Unverferth DV, Jagadeesh JM, Unverferth Bj, et al. Attempt to prevent doxorubicin-induced acute human myocardial morphologic damage with acetylcysteine. J Natl Cancer Inst 1983;71:917-20.
 • 2253 Dresdale AR, Barr LH, Bonow RO, et al. Prospective randomized study of the role of N-acetyl cysteine in reversing doxorubicin-induced cardiomyopathy. Am J Clin Oncol 1982;5:657-63.
 • 2254 Louwerse ES, Weverling GJ, Bossuyt PM, et al. Randomized, double-blind, controlled trial of acetylcysteine in amyotrophic lateral sclerosis. Arch Neurol 1995;52:559-64.
 • 2256 Wiklund O, Fager G, Andersson A, et al. N-acetylcysteine treatment lowers plasma homocysteine but not serum lipoprotein(a) levels. Atherosclerosis 1996;119:99-106.
 • 2257 Kroon AA, Demacker PN, Stalenhoef AF. N-acetylcysteine and serum concentrations of lipoprotein(a). J Intern Med 1991;230:519-26.
 • 2258 Bostom AG, Shemin D, Yoburn D, et al. Lack of effect of oral N-acetylcysteine on the acute dialysis-related lowering of total plasma homocysteine in hemodialysis patients. Atherosclerosis 1996;120:241-4.
 • 2259 Hurd RW, Wilder BJ, Helveston WR, et al. Treatment of four siblings with progressive myoclonus epilepsy of the Unverricht-Lundborg type with N-acetylcysteine. Neurology 1996;47:1264-8.
 • 2260 De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. Eur Respir J 1997;10:1535-41.
 • 2280 Iversen HK. N-acetylcysteine enhances nitroglycerin-induced headache and cranial arterial responses. Clin Pharmacol Ther 1992;52:125-33.
 • 2281 Hogan JC, Lewis MJ, Henderson AH. N-acetylcysteine fails to attenuate haemodynamic tolerance to glyceryl trinitrate in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 1989;28:421-6.
 • 2282 Hogan JC, Lewis MJ, Henderson AH. Chronic administration of N-acetylcysteine fails to prevent nitrate tolerance in patients with stable angina pectoris. Br J Clin Pharmacol 1990;30:573-7.
 • 3974 Redondo P, Bauza A. Topical N-acetylcysteine for lamellar ichthyosis. Lancet 1999;354:1880.
 • 3975 Sekharam M, Trotti A, Cunnick JM, Wu J. Suppression of fibroblast cell cycle progression in G1 phase by N-acetylcysteine. Toxicol Appl Pharmacol 1998;149:210-6.
 • 5052 Vadoud-Seyedi J, de Dobbeleer G, Simonart T. Treatment of haemodialysis-associated pseudoporphyria with N-acetylcysteine: report of two cases. Br J Dermatol 2000;142:580-1.
 • 5808 Holoye PY, Duelge J, Hansen RM, et al. Prophylaxis of Ifosamide toxicity with oral acetylcysteine. Semin Oncol 1983;10:66-71.
 • 6176 Grandjean EM, Berthet P, Ruffmann R, Leuenberger P. Efficacy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published double-blind, placebo-controlled clinical trials. Clin Ther 2000;22:209-21.
 • 6611 Tepel M, van der Giet M, Schwarzfeld C, et al. Prevention of radiographic-contrast-agent-induced reductions in renal function by acetylcysteine. N Engl J Med 2000;343:180-4.
 • 7868 Behr J, Maier K, Degenkolb B, et al. Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis. Adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. Am J Respir Crit Care Med 1997;156:1897-901.
 • 7869 Tenenbein PK, Sitar DS, Tenenbein M. Interaction between N-acetylcysteine and activated charcoal: implications for the treatment of acetaminophen poisoning. Pharmacotherapy 2001;21:1331-6.
 • 7870mAdair JC, Knoefel JE, Morgan N. Controlled trial of N-acetylcysteine for patients with probable Alzheimer’s disease. Neurology 2001;57:1515-7.
 • 7871 Molnar Z, Shearer E, Lowe D. N-Acetylcysteine treatment to prevent the progression of multisystem organ failure: a prospective, randomized, placebo-controlled study. Crit Care Med 1999;27:1100-4.
 • 7872 Arstall MA, Yang J, Stafford I, et al. N-acetylcysteine in combination with nitroglycerin and streptokinase for the treatment of evolving acute myocardial infarction. Safety and biochemical effects. Circulation 1995;92:2855-62.
 • 7873 Estensen RD, Levy M, Klopp SJ, et al. N-acetylcysteine suppression of the proliferative index in the colon of patients with previous adenomatous colonic polyps. Cancer Lett 1999;147:109-14.
 • 7874 Weinbroum AA, Rudick V, Ben-Abraham R, Karchevski E. N-acetyl-L-cysteine for preventing lung reperfusion injury after liver ischemia-reperfusion: a possible dual protective mechanism in a dose-response study. Transplantation 2000;69:853-9.
 • 10268 Morgan LR, Holdiness MR, Gillen LE. N-acetylcysteine: its bioavailability and interaction with ifosfamide metabolites. Semin Oncol 1983;10:56-61.
 • 10269 Morgan LR, Donley PJ, Harrison EF, Hunter HL. The control of ifosfamide-induced hematuria with N-acetylcysteine in patients with advanced carcinoma of the lung. Semin Oncol 1982;9:71-4.
 • 10270 Loehrer PJ Sr, Birch R, Kramer BS, et al. Ifosfamide plus N-acetylcysteine in the treatment of small cell and non-small cell carcinoma of the lung: a Southeastern Cancer Study Group Trial. Cancer Treat Rep 1986;70:919-20.
 • 10271 Loehrer PJ, Williams SD, Einhorn LH. N-acetylcysteine and ifosfamide in the treatment of unresectable pancreatic adenocarcinoma and refractory testicular cancer. Semin Oncol 1983;10:72-5.
 • 10272 Anfossi G, Russo I, Massucco P, et al. N-acetyl-L-cysteine exerts direct anti-aggregating effect on human platelets. Eur J Clin Invest 2001;31:452-61..
 • 10428 Shyu KG, Cheng JJ, Kuan P. Acetylcysteine protects against acute renal damage in patients with abnormal renal function undergoing a coronary procedure. J Am Coll Cardiol 2002;40:1383-8..
 • 10429 Pela R, Calcagni AM, Subiaco S, et al. N-acetylcysteine reduces the exacerbation rate in patients with moderate to severe COPD. Respiration 1999;66:495-500..
 • 10430 Tepel M, van der Giet M, Statz M, et al. The antioxidant acetylcysteine reduces cardiovascular events in patients with end-stage renal failure: a randomized, controlled trial. Circulation 2003;107:992-5..
 • 10748 Munshi NC, Loehrer PJ Sr, Williams SD, et al. Comparison of N-acetylcysteine and mesna as uroprotectors with ifosfamide combination chemotherapy in refractory germ cell tumors. Invest New Drugs 1992;10:159-163..
 • 11430 Oldemeyer JB, Biddle WP, Wurdeman RL, et al. Acetylcysteine in the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary angiography. Am Heart J 2003;146:E23. .
 • 15528 Kopke RD, Jackson RL, Coleman JKM, et al. NAC for noise: From the bench top to the clinic. Hear Res 2007;226:114-25.
 • 15529 Lorito G, Giordano P, Prosser S, et al. Noise-induced hearing loss: a study on the pharmacological protection in the Sprague Dawley rat with N-acetyl-cysteine. Acta Otorhinolaryngol Ital 2006;26:133-9.
 • 15531 Dickey DT, Muldoon LL, Kraemer DF, Neuwelt EA. Protection against cisplatin-induced ototoxicity by N-acetylcysteine in a rat model. Hear Res 2004;193:25-30.
 • 15532 Duan M, Qiu J, Laurell G, et al, Dose and time-dependent protection of the antioxidant N-L-acetycysteine against impulse noise trauma. Hear Res 2004;192:1-9.
 • 15533 Kopke RD, Weisskopf PA, Boone JL, et al. Reduction of noise-induced hearing loss using L-NAC and salicylate in the chinchilla. Hear Res 2000;149:138-146.
 • 16840 Grant JE, Odlaug BL, Kim SW. N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Arch Gen Psychiatry 2009;66:756-63.
 • 22735 Tam J, Nash EF, Ratjen F, et al. Nebulized and oral thiol derivatives for pulmonary disease in cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;7:CD007168.
 • 22774 Ekins BR, Ford DC, Thompson MI, et al. The effect of activated charcoal on N-acetylcysteine absorption in normal subjects. Am J Emerg Med. 1987;5(6):483-7.
 • 22775 Chamberlain JM, Gorman RL, Oderda GM, Klein-Schwartz W, Klein BL. Use of activated charcoal in a simulated poisoning with acetaminophen: a new loading dose for N-acetylcysteine? Ann Emerg Med. 1993;22(9):1398-402.
 • 22776 Renzi FP, Donovan JW, Martin TG, Morgan L, Harrison EF. Concomitant use of activated charcoal and N-acetylcysteine. Ann Emerg Med. 1985;14(6):568-72.
 • 22777 North DS, Peterson RG, Krenzelok EP. Effect of activated charcoal administration on acetylcysteine serum levels in humans. Am J Hosp Pharm. 1981;38(7):1022-4.
 • 22780 Loscalzo J. N-Acetylcysteine potentiates inhibition of platelet aggregation by nitroglycerin. J Clin Invest. 1985;76(2):703-8.
 • 22784 Williamson J, Davidson DF, Boag DE. Contamination of a specimen with N-acetyl cysteine infusion: a cause of spurious ketonaemia and hyperglycaemia. Ann Clin Biochem. 1989;26 ( Pt 2):207.
 • 22785 Ruiz FJ, Salom MG, Inglés AC, et al. N-acetyl-L-cysteine potentiates depressor response to captopril and enalaprilat in SHRs. Am J Physiol. 1994;267(3 Pt 2):R767-72.
 • 22786 Deharo E, Barkan D, Krugliak M, Golenser J, Ginsburg H. Potentiation of the antimalarial action of chloroquine in rodent malaria by drugs known to reduce cellular glutathione levels. Biochem Pharmacol. 2003;66(5):809-17.
 • 22787 Haase M, Haase-Fielitz A, Ratnaike S, et al. N-Acetylcysteine does not artifactually lower plasma creatinine concentration. Nephrol Dial Transplant. 2008;23(5):1581-7.
 • 30845 McCormick, R. K. Osteoporosis: integrating biomarkers and other diagnostic correlates into the management of bone fragility. Altern.Med Rev. 2007;12(2):113-145.
 • 34583 Minder, E. I., Schneider-Yin, X., Steurer, J., and Bachmann, L. M. A systematic review of treatment options for dermal photosensitivity in erythropoietic protoporphyria. Cell Mol.Biol.(Noisy.-le-grand) 2009;55(1):84-97.
 • 36849 Banner, W., Jr., Koch, M., Capin, D. M., Hopf, S. B., Chang, S., and Tong, T. G. Experimental chelation therapy in chromium, lead, and boron intoxication with N-acetylcysteine and other compounds. Toxicol.Appl.Pharmacol 3-30-1986;83(1):142-147.
 • 44016 van Dalen, E. C., Caron, H. N., Dickinson, H. O., and Kremer, L. C. Cardioprotective interventions for cancer patients receiving anthracyclines. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(2):CD003917.
 • 58498 Block, K. I., Koch, A. C., Mead, M. N., Tothy, P. K., Newman, R. A., and Gyllenhaal, C. Impact of antioxidant supplementation on chemotherapeutic toxicity: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Int.J Cancer 9-15-2008;123(6):1227-1239.
 • 58553 Chan, A., Paskavitz, J., Remington, R., Rasmussen, S., and Shea, T. B. Efficacy of a vitamin/nutriceutical formulation for early-stage Alzheimer’s disease: a 1-year, open-label pilot study with an 16-month caregiver extension. Am.J Alzheimers.Dis Other Demen. 12-20-2008;23(6):571-585.
 • 58555 Remington, R., Chan, A., Paskavitz, J., and Shea, T. B. Efficacy of a vitamin/nutriceutical formulation for moderate-stage to later-stage Alzheimer’s disease: a placebo-controlled pilot study. Am.J Alzheimers.Dis Other Demen. 2009;24(1):27-33.
 • 61392 Stewart, S., Prince, M., Bassendine, M., Hudson, M., James, O., Jones, D., Record, C., and Day, C. P. A randomized trial of antioxidant therapy alone or with corticosteroids in acute alcoholic hepatitis. J Hepatol. 2007;47(2):277-283.
 • 64406 Duijvestijn, Y. C. and Brand, P. L. Systematic review of N-acetylcysteine in cystic fibrosis. Acta Paediatr. 1999;88(1):38-41.
 • 64407 Tariq, M., Morais, C., Sobki, S., Al, Sulaiman M., and Al, Khader A. N-acetylcysteine attenuates cyclosporin-induced nephrotoxicity in rats. Nephrol.Dial.Transplant. 1999;14(4):923-929.
 • 64408 Miyajima, A., Nakashima, J., Tachibana, M., Nakamura, K., Hayakawa, M., and Murai, M. N-acetylcysteine modifies cis-dichlorodiammineplatinum-induced effects in bladder cancer cells. Jpn J Cancer Res 1999;90(5):565-570.
 • 64409 Jiang, B., Haverty, M., and Brecher, P. N-acetyl-L-cysteine enhances interleukin-1beta-induced nitric oxide synthase expression. Hypertension 1999;34(4 Pt 1):574-579.
 • 64410 Ventura, P., Panini, R., Pasini, M. C., Scarpetta, G., and Salvioli, G. N -Acetyl-cysteine reduces homocysteine plasma levels after single intravenous administration by increasing thiols urinary excretion. Pharmacol.Res. 1999;40(4):345-350.
 • 64411 Buckley, N. A., Whyte, I. M., O’Connell, D. L., and Dawson, A. H. Activated charcoal reduces the need for N-acetylcysteine treatment after acetaminophen (paracetamol) overdose. J Toxicol.Clin Toxicol. 1999;37(6):753-757.
 • 64412 Buckley, N. A., Whyte, I. M., O’Connell, D. L., and Dawson, A. H. Oral or intravenous N-acetylcysteine: which is the treatment of choice for acetaminophen (paracetamol) poisoning? J Toxicol.Clin Toxicol. 1999;37(6):759-767.
 • 64413 Woo, O. F., Mueller, P. D., Olson, K. R., Anderson, I. B., and Kim, S. Y. Shorter duration of oral N-acetylcysteine therapy for acute acetaminophen overdose. Ann Emerg.Med 2000;35(4):363-368.
 • 64414 Redondo, P., Bandres, E., Solano, T., Okroujnov, I., and Garcia-Foncillas, J. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and melanoma. N-acetylcysteine downregulates VEGF production in vitro. Cytokine 2000;12(4):374-378.
 • 64416 Flescher, E. and Fingrut, O. Suppression of interleukin 2 biosynthesis by three modes of oxidative cellular stress: selective prevention by N-acetyl cysteine. Cytokine 2000;12(5):495-498.
 • 64418 Grant, P. R., Black, A., Garcia, N., Prieto, J., and Garson, J. A. Combination therapy with interferon-alpha plus N-acetyl cysteine for chronic hepatitis C: a placebo controlled double-blind multicentre study. J.Med.Virol. 2000;61(4):439-442.
 • 64419 Stey, C., Steurer, J., Bachmann, S., Medici, T. C., and Tramer, M. R. The effect of oral N-acetylcysteine in chronic bronchitis: a quantitative systematic review. Eur.Respir.J 2000;16(2):253-262.
 • 64420 De Rosa, S. C., Zaretsky, M. D., Dubs, J. G., Roederer, M., Anderson, M., Green, A., Mitra, D., Watanabe, N., Nakamura, H., Tjioe, I., Deresinski, S. C., Moore, W. A., Ela, S. W., Parks, D., Herzenberg, L. A., and Herzenberg, L. A. N-acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. Eur.J Clin Invest 2000;30(10):915-929.
 • 64421 D’Agostini, F., Balansky, R. M., Camoirano, A., and De, Flora S. Interactions between N-acetylcysteine and ascorbic acid in modulating mutagenesis and carcinogenesis. Int J Cancer 12-1-2000;88(5):702-707.
 • 64423 Weinbroum, A. A., Kluger, Y., Ben, Abraham R., Shapira, I., Karchevski, E., and Rudick, V. Lung preconditioning with N-acetyl-L-cysteine prevents reperfusion injury after liver no flow-reflow: a dose-response study. Transplantation 1-27-2001;71(2):300-306.
 • 64424 Neri, S., Ierna, D., Antoci, S., Campanile, E., D’Amico, R. A., and Noto, R. Association of alpha-interferon and acetyl cysteine in patients with chronic C hepatitis. Panminerva Med 2000;42(3):187-192.
 • 64425 Kusano, C., Takao, S., Noma, H., Yoh, H., Aikou, T., Okumura, H., Akiyama, S., Kawamura, M., Makino, M., and Baba, M. N-acetyl cysteine inhibits cell cycle progression in pancreatic carcinoma cells. Hum.Cell 2000;13(4):213-220.
 • 64427 Tolley, D. A. and Castro, J. E. Cyclophosphamide-induced cystitis of the urinary bladder of rats and its treatment. Proc R.Soc Med 1975;68(3):169-170.
 • 64428 Tandon, S. K., Prasad, S., and Singh, S. Chelation in metal intoxication: influence of cysteine or N-acetyl cysteine on the efficacy of 2,3-dimercaptopropane-1-sulphonate in the treatment of cadmium toxicity. J Appl Toxicol 2002;22(1):67-71.
 • 64429 Diaz-Sandoval, L. J., Kosowsky, B. D., and Losordo, D. W. Acetylcysteine to prevent angiography-related renal tissue injury (the APART trial). Am J Cardiol. 2-1-2002;89(3):356-358.
 • 64430 Van Schooten, F. J., Nia, A. B., De Flora, S., D’Agostini, F., Izzotti, A., Camoirano, A., Balm, A. J., Dallinga, J. W., Bast, A., Haenen, G. R., Van’t Veer, L., Baas, P., Sakai, H., and van Zandwijk, N. Effects of oral administration of N-acetyl-L-cysteine: a multi- biomarker study in smokers. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2002;11(2):167-175.
 • 64431 Tozawa, K., Okamoto, T., Hayashi, Y., Sasaki, S., Kawai, N., and Kohri, K. N-acetyl-L-cysteine enhances chemotherapeutic effect on prostate cancer cells. Urol.Res 2002;30(1):53-58.
 • 64432 Pajonk, F., Riess, K., Sommer, A., and McBride, W. H. N-acetyl-L-cysteine inhibits 26S proteasome function: implications for effects on NF-kappaB activation. Free Radic.Biol Med 3-15-2002;32(6):536-543.
 • 64435 Fulghesu, A. M., Ciampelli, M., Muzj, G., Belosi, C., Selvaggi, L., Ayala, G. F., and Lanzone, A. N-acetyl-cysteine treatment improves insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome. Fertil.Steril. 2002;77(6):1128-1135.
 • 64436 Wijnen, M. H., Roumen, R. M., Vader, H. L., and Goris, R. J. A multiantioxidant supplementation reduces damage from ischaemia reperfusion in patients after lower torso ischaemia. A randomised trial. Eur.J Vasc.Endovasc.Surg 2002;23(6):486-490.
 • 64437 Briguori, C., Manganelli, F., Scarpato, P., Elia, P. P., Golia, B., Riviezzo, G., Lepore, S., Librera, M., Villari, B., Colombo, A., and Ricciardelli, B. Acetylcysteine and contrast agent-associated nephrotoxicity. J Am Coll.Cardiol. 7-17-2002;40(2):298-303.
 • 64438 Allaqaband, S., Tumuluri, R., Malik, A. M., Gupta, A., Volkert, P., Shalev, Y., and Bajwa, T. K. Prospective randomized study of N-acetylcysteine, fenoldopam, and saline for prevention of radiocontrast-induced nephropathy. Catheter.Cardiovasc.Interv. 2002;57(3):279-283.
 • 64439 Durham, J. D., Caputo, C., Dokko, J., Zaharakis, T., Pahlavan, M., Keltz, J., Dutka, P., Marzo, K., Maesaka, J. K., and Fishbane, S. A randomized controlled trial of N-acetylcysteine to prevent contrast nephropathy in cardiac angiography. Kidney Int 2002;62(6):2202-2207.
 • 64440 Vallero, A., Cesano, G., Pozzato, M., Garbo, R., Minelli, M., Quarello, F., and Formica, M. [Contrast nephropathy in cardiac procedures: no advantages with prophylactic use of N-acetylcysteine (NAC)]. G.Ital.Nefrol. 2002;19(5):529-533.
 • 64441 Kay, J., Chow, W. H., Chan, T. M., Lo, S. K., Kwok, O. H., Yip, A., Fan, K., Lee, C. H., and Lam, W. F. Acetylcysteine for prevention of acute deterioration of renal function following elective coronary angiography and intervention: a randomized controlled trial. JAMA 2-5-2003;289(5):553-558.
 • 64442 Lappas, M., Permezel, M., and Rice, G. E. N-Acetyl-cysteine inhibits phospholipid metabolism, proinflammatory cytokine release, protease activity, and nuclear factor-kappaB deoxyribonucleic acid-binding activity in human fetal membranes in vitro. J.Clin.Endocrinol.Metab 2003;88(4):1723-1729.
 • 64443 Molnar, Z., Szakmany, T., and Koszegi, T. Prophylactic N-acetylcysteine decreases serum CRP but not PCT levels and microalbuminuria following major abdominal surgery. A prospective, randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Intensive Care Med 2003;29(5):749-755.
 • 64444 Baker, C. S., Wragg, A., Kumar, S., De, Palma R., Baker, L. R., and Knight, C. J. A rapid protocol for the prevention of contrast-induced renal dysfunction: the RAPPID study. J Am.Coll.Cardiol. 6-18-2003;41(12):2114-2118.
 • 64445 Alsalim, W. and Fadel, M. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Oral methionine compared with intravenous n-acetyl cysteine for paracetamol overdose. Emerg.Med.J. 2003;20(4):366-367.
 • 64446 Kinter, A. L., Poli, G., and Fauci, A. S. N-acetyl-cysteine is a potent suppressor of human immunodeficiency virus transcription in persistently infected cells. Trans.Assoc.Am.Physicians 1992;105:36-43.
 • 64447 Ballke, E. H., Wiersbitzky, S., Mahner, B., and Konig, A. The effect of N-acetyl-cysteine (Mucosolvin) on the transmural potential difference of the mucosa in children. Padiatr.Grenzgeb. 1992;31(2):97-101.
 • 64448 Bijlmer-Iest, J. C., Baart, de la Faille, van Asbeck, B. S., van, Hattum J., van, Weelden H., Marx, J. J., and Koningsberger, J. C. Protoporphyrin photosensitivity cannot be attenuated by oral N-acetylcysteine. Photodermatol.Photoimmunol.Photomed. 1992;9(6):245-249.
 • 64449 Sunman, W., Hughes, A. D., and Sever, P. S. Anaphylactoid response to intravenous acetylcysteine. Lancet 5-16-1992;339(8803):1231-1232.
 • 64450 Reynard, K., Riley, A., and Walker, B. E. Respiratory arrest after N-acetylcysteine for paracetamol overdose. Lancet 9-12-1992;340(8820):675.
 • 64451 REAS, H. W. The effect of N-acetylcysteine on the viscosity of tracheobronchial secretions in cystic fibrosis of the pancreas. J Pediatr 1963;62:31-35.
 • 64452 WEBB, W. R. Clinical evaluaton of a new mucolytic agent, acetyl-cysteine. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1962;44:330-343.
 • 64453 de, Quay B., Malinverni, R., and Lauterburg, B. H. Glutathione depletion in HIV-infected patients: role of cysteine deficiency and effect of oral N-acetylcysteine. AIDS 1992;6(8):815-819.
 • 64454 Sheffner, A. L., Medler, E. M., JACOBS, L. W., and Sarett, H. P. THE IN VITRO REDUCTION IN VISCOSITY OF HUMAN TRACHEOBRONCHIAL SECRETIONS BY ACETYLCYSTEINE. Am Rev.Respir.Dis. 1964;90:721-729.
 • 64455 BERNSTEIN, I. L. and AUSDENMOORE, R. W. IATROGENIC BRONCHOSPASM OCCURRING DURING CLINICAL TRIALS OF A NEW MUCOLYTIC AGENT, ACETYLCYSTEINE. Dis.Chest 1964;46:469-473.
 • 64456 REAS, H. W. THE USE OF N-ACETYLCYSTEINE IN THE TREATMENT OF CYSTIC FIBROSIS. J Pediatr 1964;65:542-557.
 • 64457 STAMM, S. J. and DOCTER, J. CLINICAL EVALUATION OF ACETYLCYSTEINE AS A MUCOLYTIC AGENT IN CYSTIC FIBROSIS. Dis.Chest 1965;47:414-420.
 • 64458 MacNeill, B. D., Harding, S. A., Bazari, H., Patton, K. K., Colon-Hernadez, P., DeJoseph, D., and Jang, I. K. Prophylaxis of contrast-induced nephropathy in patients undergoing coronary angiography. Catheter.Cardiovasc.Interv. 2003;60(4):458-461.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten