Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

IJzer

Wat is IJzer?

IJzer is een sporenmineraal dat wordt aangetroffen in twee ionische vormen in het lichaam. Het bestaat in een gereduceerde toestand als ferro-ijzer en in een geoxideerde toestand als ijzer. Het meeste ijzer in het lichaam wordt gevonden in het hemoglobine van rode bloedcellen en in het myoglobine van spiercellen waar het nodig is voor zuurstof- en koolstofdioxidetransport.

Wetenschappelijke naam

Iron, Fe, Atomic nummer 26.

Wat is IJzer?

Gebruik

Oraal wordt ijzer gebruikt voor het voorkomen en behandelen van ijzerdeficiëntie en bloedarmoede met ijzertekort. Het wordt ook gebruikt voor aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD), rustelozebenensyndroom (RLS), ACE-remmer-geassocieerde hoest, verbetering van de cognitieve functie, hartfalen, verbetering van atletische prestaties, ademhalingsaanvallen bij kinderen, ontwikkeling van kinderen, orale behandeling aften, de ziekte van Crohn, depressie, vermoeidheid, vrouwelijke onvruchtbaarheid en menorragie.

Gebruik

Werking

IJzer is een sporenmineraal dat wordt aangetroffen in twee ionische vormen in het lichaam. Het meeste ijzer in het lichaam wordt gevonden in het hemoglobine van rode bloedcellen en in het myoglobine van spiercellen waar het nodig is voor het transport van zuurstof en kooldioxide. IJzer functioneert ook in de elektronentransportketen als een elektronendrager in cytochromen. Het wordt ook gevonden in de functionele groepen van de meeste enzymen in de Krebs-cyclus (945). IJzer is een essentiële cofactor in de synthese van neurotransmitters zoals dopamine, norepinephrine en serotonine.

Vlees, zoals rood vlees, gevogelte en vis, levert ijzer in heem- en non-heemvormen. Vlees bevat ongeveer 40% heemijzer en 60% non-heemijzer. Heemijzer wordt geabsorbeerd met een snelheid van 23% vergeleken met 2% tot 20% voor non-heemijzer. IJzer uit plantenbronnen bestaat alleen in de vorm van non-heem. Ascorbinezuur en ferri-reductase in de twaalfvingerige darm helpen bij de absorptie van non-heemijzer. De biologische beschikbaarheid van ijzer van een vegetarisch dieet wordt geschat op 5% tot 10%. Vlees en vis lijken de opname van non-heemijzer te verbeteren.

Bloedarmoede met ijzertekort lijkt in het vroege leven een negatief effect te hebben op gedrag en de neurale ontwikkeling. Tekenen en symptomen van een tekort omvatten onder andere microcytische en hypochrome anemie, lethargie, cognitieve stoornissen, ontwikkelingsachterstand, amenorroe, haaruitval en een vergrote lever. IJzerdeficiëntie tijdens de zwangerschap is in verband gebracht met ongunstige zwangerschapsuitkomsten en verhoogde perinatale maternale mortaliteit.

Neurologische effecten
Er is interesse in het gebruik van ijzer om aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) te behandelen. Onderzoek suggereert dat kinderen met ADHD vaker ijzertekort hebben. Het niveau van ijzerdeficiëntie lijkt positief te correleren met de ernst van ADHD-symptomen. ADHD-symptomen houden verband met dopamine-disfunctie waar ijzer een rol lijkt te spelen. IJzer beïnvloedt de dopaminesynthese en lijkt een rol te spelen in de dopaminereceptordichtheid.

Ademhalingseffecten
Hoest geassocieerd met (ACE) -remmers kan in verband worden gebracht met de ophoping van stikstofmonoxide. Aangezien ijzer de productie van stikstofmonoxide lijkt te verminderen, kan dit effect klinisch nuttig zijn bij de onderdrukking van hoest geassocieerd met ACE-remmers.

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en geschikt gebruikt. Voor mensen van 14 jaar en ouder met voldoende ijzeropslag, zijn ijzersupplementen veilig bij gebruik in doses lager dan het aanvaardbare bovengrensniveau (UL) van 45 mg per dag elementair ijzer. Het is niet de bedoeling dat de UL van toepassing is op degenen die ijzer onder medisch toezicht ontvangen. Om ijzertekort te behandelen, kunnen de meeste mensen veilig tot 300 mg elementair ijzer per dag innemen. Indien intraveneus en op de juiste manier gebruikt. Ferric carboxymaltose 200 mg en ijzersuccrose 200 mg zijn intraveneus gegeven voor maximaal 10 doses zonder ernstige bijwerkingen.

Waarschijnlijk onveilig

Bij orale toediening in overmatige doses. Doses van 30 mg / kg houden verband met acute toxiciteit. Langdurig gebruik van hoge doses ijzer kan hemosiderose en meervoudige orgaanschade veroorzaken. De geschatte dodelijke dosis ijzer is 180-300 mg/kg. Echter, doses zo laag als 60 mg/kg zijn ook dodelijk geweest.

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt.

Waarschijnlijk onveilig

Bij orale toediening in buitensporige hoeveelheden. Vertel patiënten die geen ijzertekort hebben geen doses boven het aanvaardbare bovengrensniveau (UL) van 40 mg per dag elementair ijzer te gebruiken voor zuigelingen en kinderen. Hogere doses veroorzaken vaak gastro-intestinale bijwerkingen zoals constipatie en misselijkheid. IJzer is de meest voorkomende oorzaak van sterfgevallen door pediatrische vergiftiging. Doses vanaf 60 mg/kg kunnen dodelijk zijn.

Zwangerschap en lactatie

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. IJzer is veilig voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Waarschijnlijk onveilig

Bij orale toediening in hoge doses. Vertel patiënten die geen ijzertekort hebben om te voorkomen dat de aanvaardbare bovengrensniveau (UL) van 45 mg per dag elementair ijzer wordt overschreden. Hogere doses veroorzaken vaak gastro-intestinale bijwerkingen zoals misselijkheid en braken. Hoge hemoglobineconcentraties op het moment van levering zijn geassocieerd met ongunstige zwangerschapsuitkomsten.

Effectiviteit

Bloedarmoede door chronische ziekte
Het gebruik van ijzersupplementen oraal met epoëtine alfa (erytropoëtine, EPO, Epogen, Procrit) is effectief voor de behandeling van anemie geassocieerd met chronisch nierfalen en chemotherapie. Epoëtine alfa is nodig om ervoor te zorgen dat de respons niet wordt beperkt door gebrek aan ijzer voor erytropoëse. Intraveneus ijzer is effectiever dan orale supplementen.

IJzergebreksanemie
Het ijzersupplementen oraal innemen, voornamelijk als ijzersulfaat, is effectief voor de behandeling en preventie van bloedarmoede door ijzertekort en bloedarmoede door ijzertekort bij volwassenen, kinderen en baby’s. Andere vormen zijn ook effectief, waaronder natriumijzerethyleendiaminetetra-acetaat (NaFeEDTA), ijzer (III) -hydroxide-polymaltosecomplex (IPC) en ijzerproteïnepuccinylaat.

Sommige artsen gebruiken af ​​en toe ijzersupplementen voor de behandeling en preventie van bloedarmoede. Een gepoolde analyse toont aan dat het één of twee keer per week nemen van ijzersupplementen minder effectief is dan dagelijkse ijzersuppletie voor het behandelen en voorkomen van bloedarmoede. Een klein klinisch onderzoek toont echter aan dat het nemen van ijzersulfaat 60 mg op afwisselende dagen in enkelvoudige doses de ijzerabsorptie verbetert in vergelijking met eenmaal daagse dosering. Meer onderzoek is nodig om de optimale doseringsfrequentie van orale ijzersupplementen te bevestigen.

Bloedtransfusie kan nodig zijn bij sommige patiënten met ernstige bloedarmoede met ijzertekort, die symptomen hebben zoals dyspneu en vermoeidheid.

Behandeling met ijzersupplementen zou de hemoglobinewaarden elke 2-3 weken met 1 gram / dl moeten verhogen. Zelfs nadat hemoglobine is genormaliseerd, kan het tot 4 maanden duren voordat ijzervoorraden zijn bijgevuld.

Intraveneus ijzer moet worden overwogen bij patiënten die geen oraal ijzer kunnen verdragen of bij patiënten met chronische bloedingen of intestinale malabsorptie.

Hoewel ijzersupplementen nodig zijn om bloedarmoede gerelateerd aan ijzerdeficiëntie te behandelen, kunnen patiënten met asymptomatisch ijzertekort hun ijzerstatus verbeteren door veranderingen in het voedingspatroon. Consumptie van meer ijzerrijk voedsel kan het ijzergehalte verhogen, hoewel verbetering van de ijzerstatus minder is bij voedingsmiddelen in vergelijking met ijzersupplementen. Hoog ijzerhoudend voedsel omvat rundvlees, lever en lam. Middelrijk ijzervoedsel omvat varkensvlees, ham, kip, vis en bonen.

ACE-remmer-geassocieerde hoest
Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het dagelijks innemen van ferrosulfaat 256 mg hoest geassocieerd met ACE-remmers zoals captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), Lisinopril (Prinivil, Zestril) en andere vermindert of elimineert.

Cognitieve functie
De orale inname van ijzer lijkt de cognitieve functie te verbeteren bij kinderen en adolescenten met ijzerdeficiëntie. Aanvullend ijzer 650 mg tweemaal daags gedurende 8 weken verbeterde bijvoorbeeld verbaal leren en het geheugen bij niet-anemische ijzerdeficiënte adolescente meisjes. Aanvullend ijzer 50 mg tweemaal per week gedurende 16 weken bleek de aandacht te verbeteren bij adolescente vrouwen met mogelijke bloedarmoede. IJzer lijkt ook ontwikkelings- en leerachterstanden ten gevolge van ijzertekort bij anemische baby’s om te keren.

Hartfalen
Tot 20% van patiënten met hartfalen heeft ijzerdeficiëntie. Klinisch onderzoek toont aan dat het toedienen van intraveneus ijzercarboxymaltose 200 mg of ijzer sucrose 200 mg geassocieerd is met een verbetering van de kwaliteit van leven, inspanningscapaciteit en minder ziekenhuisopnamen bij patiënten met lichte hartstoornissen.

Rusteloze benen syndroom (RLS)
Het rusteloze benen syndroom wordt vaak geassocieerd met bloedarmoede door ijzertekort. Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het nemen van ijzer in de vorm van ferrosulfaat 325 mg tweemaal daags gedurende 12 weken, de symptomen verlaagt vergeleken met het gebruik van pramipexol voor het rusteloze benen syndroom. Symptomen zoals beenongemakken, behoefte om te bewegen en slaapstoornissen verbeterden aanzienlijk bij ongeveer de helft van de patiënten die een van beide behandelingen gebruikten.

Aanvullend klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van ferrosulfaat 325 mg tweemaal daags samen met vitamine C 100 mg tweemaal daags gedurende 12 weken de symptomen van RLS verlaagt vergeleken met vitamine C alleen bij patiënten met RLS en laag-normale serumferritinespiegels. Op basis van deze resultaten rapporteren klinische praktijkrichtlijnen van de American Academy of Neurology dat het nemen van deze combinatie van oraal ferrosulfaat en vitamine C waarschijnlijk de symptomen verbetert bij patiënten met RLS en laagnormaal serumferritine.

IJzer kan ook de symptomen van RLS verminderen wanneer het intraveneus wordt toegediend. Klinische praktijkrichtlijnen van de American Academy of Neurology melden dat twee doses intraveneus carboxymaltose 500 mg met een tussenpoos van 5 dagen de symptomen en de kwaliteit van leven waarschijnlijk met 28 dagen zullen verbeteren bij patiënten met matige tot ernstige RLS, ongeacht de serum-ferritinespiegels. Intraveneuze ijzer sucrose is ook geëvalueerd bij patiënten met RLS, maar er is momenteel onvoldoende bewijs beschikbaar om het gebruik van deze vorm van ijzer voor de behandeling van RLS te ondersteunen of weerleggen.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal kan ijzer gastro-intestinale irritatie, buikpijn, obstipatie, diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Deze gastro-intestinale bijwerkingen komen soms voor bij doses lager dan de aanvaardbare bovengrens van inname van 45 mg per dag elementair ijzer bij volwassenen met normale ijzervoorraden. Deze gevallen zijn echter zeldzaam.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Bisfosfonaten
Divalente kationen, waaronder ijzer, kunnen de absorptie van bisfosfonaten verminderen door onoplosbare complexen in het maagdarmkanaal te vormen. Adviseer patiënten bisfosfonaten te nemen ten minste twee uur na inname van alle andere medicijnen, waaronder supplementen zoals ijzer. De bisfosfonaten omvatten alendronaat (Fosamax), etidronaat (Didronel), risedronaat (Actonel) en tiludronaat (Skelid).

Chlooramfenicol
Chlooramfenicol kan het effect van ijzertherapie verminderen, omdat het de rijping van erytrocyten verstoort. Omdat chlooramfenicol meestal niet gedurende langere tijd wordt ingenomen, is dit waarschijnlijk niet klinisch significant.

Dolutegravir (Tivicay)
Farmacokinetisch onderzoek toont aan dat ijzer de absorptie van Dolutegravir uit het maagdarmkanaal door chelatie kan verminderen, waardoor de niveaus van Dolutegravir worden verlaagd. Om deze interactie te voorkomen, adviseren we patiënten om Dolutegravir minstens 2 uur vóór of 6 uur na het gebruik van ijzer in te nemen.

Integrase remmers
IJzer is een tweewaardig kation. Er bestaat bezorgdheid dat ijzer de absorptie van Integraseremmers uit het maagdarmkanaal door chelatie kan verminderen. Dit zou de effectiviteit van deze geneesmiddelen verminderen. Eén farmacokinetische studie toont aan dat ijzer de bloedspiegels van de specifieke integraseremmer dolutegravir door chelatie kan verlagen. Ook toont ander farmacokinetisch onderzoek aan dat andere tweewaardige kationen zoals calcium de absorptie en niveaus van sommige integraseremmers door chelatie kunnen verlagen. Theoretisch zou het innemen van zink samen met integraseremmers de niveaus en effecten van deze geneesmiddelen kunnen verminderen. Integraseremmers omvatten dolutegravir (Tivicay), elvitegravir (Vitekta) en raltegravir (Isentress).

Levodopa
Er is enig bewijs bij gezonde mensen dat ijzer chelaten vormt met levodopa, waardoor de opname van levodopa wordt verminderd. De klinische betekenis hiervan is niet vastgesteld. Adviseer patiënten om de inname van levodopa en ijzer te scheiden.

Levothyroxine (Synthroid, Levothroid, Levoxyl en anderen)
IJzer kan de absorptie en werkzaamheid van levothyroxine verminderen door onoplosbare complexen in het maagdarmkanaal te vormen. Adviseer patiënten om levothyroxine en ijzerdoses met minimaal twee uur te scheiden.

Methyldopa (Aldomet)
Gelijktijdig gebruik van ijzer en methyldopa kan de absorptie van methyldopa verminderen, resulterend in een toename van de bloeddruk. Adviseer patiënten om de inname van ijzer- en methyldopa met minstens twee uur te scheiden.

Mycophenolate mofetil (CellCept)
Het effect van orale ijzersupplementen op de absorptie van mycofenolaatmofetil is onduidelijk. Er is gesuggereerd dat een afname van absorptie mogelijk is, waarschijnlijk door niet-absorbeerbare chelaten te vormen. De farmacokinetiek van mycofenolaat wordt echter niet beïnvloed door ijzersuppletie in beschikbaar klinisch onderzoek. Tot meer bekend is, als gelijktijdige therapie essentieel is, adviseren we patiënten om ijzer vier tot zes uur vóór of twee uur na mycofenolaat mofetil te nemen.

Penicillamine (Cuprimine, Depen)
Orale ijzersupplementen kunnen de opname van penicillamine met 30% tot 70% verminderen, waarschijnlijk als gevolg van de vorming van chelaat. De werkzaamheid van penicillamine is verminderd bij de ziekte van Wilson; de klinische significantie bij mensen met reumatoïde artritis is niet bepaald. Adviseer patiënten om ten minste twee uur vóór of twee uur na het gebruik van ijzerhoudende supplementen penicillamine in te nemen.

Quinolone antibiotica
IJzer vermindert de absorptie van chinolonen door de vorming van onoplosbare complexen in het maagdarmkanaal. Adviseer patiënten om deze antibiotica ten minste 2 uur vóór of 2 uur na ijzerhoudende supplementen in te nemen. Chinolonen omvatten ciprofloxacine (Cipro), levofloxacine (Levaquin), ofloxacine (Floxin) en anderen.

Tetracycline antibiotica
Gelijktijdig gebruik met ijzer kan de absorptie van tetracyclines in het maagdarmkanaal met 50% tot 90% verminderen. Adviseer patiënten om minstens 2 uur voor of 4 uur na tetracycline-antibiotica ijzer te gebruiken. Sommige van deze geneesmiddelen omvatten doxycycline (Vibramycin), minocycline (Minocin), tetracycline (Achromycin) en anderen.

Kruiden en supplementen

Acacia
Acacia vormt een onoplosbare gel met ijzer. Het is niet bekend of dit leidt tot een significante interactie wanneer de twee samen worden ingenomen.

Beta-caroteen/Vitamine A
Vitamine A lijkt betrokken te zijn bij het mobiliseren van ijzer uit weefselopslagplaatsen voor afgifte aan ontwikkelende rode bloedcellen in het beenmerg. Verbeteringen in de hemoglobinewaarden kunnen optreden bij mensen met anemie en lage serum-retinolspiegels als ze vitamine A-supplementen krijgen. Vitamine A kan ook een rol spelen bij de differentiatie en proliferatie van bloedstamcellen in het beenmerg en bij de synthese van erytropoëtine. Voorlopig bewijs suggereert ook dat vitamine A en bèta-caroteen de ijzerabsorptie van met ijzer verrijkte tarwe, maïsmeel en rijst kunnen verbeteren. Er wordt gesuggereerd dat deze vitaminen binden aan ijzer in de darm, waardoor de oplosbaarheid ervan verbetert en binding door polyfenolen en fytaat in het dieet wordt voorkomen. Polyfenolen en fytaat verminderen de ijzerabsorptie. Het is onwaarschijnlijk dat vitamine A-supplementen significante effecten zouden hebben op de ijzerstatus bij mensen zonder vitamine A-tekort.

Calcium
Calcium remt de opname van via de voeding voorkomend heemijzer. Bij mensen met voldoende ijzervoorraden lijkt dit echter niet klinisch significant te zijn. Adviseer mensen die risico lopen op ijzertekort om calciumsupplementen te nemen voor het slapengaan, in plaats van bij maaltijden, om te voorkomen dat de ijzeropname door het dieet wordt geremd. Calciumsupplementen kunnen ook de opname van ijzersupplementen remmen. Het effect is echter zeer variabel en hangt af van de gebruikte zoutvorm, de aanwezigheid of afwezigheid van voedsel en het type voedsel. De klinische betekenis is onduidelijk, maar adviseer patiënten om calcium- en ijzersupplementen op verschillende momenten van de dag te nemen, indien mogelijk.

Lactobacillus
Bepaald klinisch onderzoek toont aan dat een fruitdrank die ijzer en 1 miljard kolonievormende eenheden van Lactobacillus plantarum 299v bevat, de opname van ijzer met ongeveer 9% verhoogt in vergelijking met een controle fruitdrank. De klinische betekenis van dit effect is onduidelijk.

Riboflavine
Riboflavinesupplementen kunnen de hematologische respons op ijzersupplementen verbeteren bij sommige mensen met anemie. Er wordt gedacht dat riboflavine betrokken is bij de mobilisatie van ijzer voor heem-synthese uit de opslagvorm, ferritine en in globinesynthese. Dit effect is waarschijnlijk alleen significant bij mensen met riboflavinedeficiëntie.

Soja
Sojaproteïne vermindert de opname van voedingsarm non-heem (van planten afkomstig) ijzer, waarschijnlijk vanwege de binding van ijzer door fytaat en calcium in soja. Gefermenteerde sojaproducten lijken de ijzerabsorptie minder te remmen. De klinische betekenis van deze effecten is niet vastgesteld.

Vitamine C
Supplementaire of dieetvitamine C verbetert de opname van extra of voedingsrijk niet-heem (van planten afgeleid) ijzer dat tegelijkertijd wordt ingenomen. De hoeveelheid vitamine C in het dieet is een factor in de ijzeropname van het dieet en de ijzerstatus. Vitamine C kan de effecten tegengaan van stoffen die de ijzerabsorptie remmen, zoals fytaten, polyfenolen en tannines, mogelijk door ijzer chemisch te verminderen en de vorming van minder oplosbare ijzer (III) stoffen te voorkomen. Het innemen van een vitamine C-supplement om de opname van voedings- of supplementair ijzer te verbeteren is waarschijnlijk niet nodig voor de meeste mensen, vooral als hun dieet veel vitamine C bevat. Ook toont een aantal klinisch onderzoek aan dat het innemen van koper in combinatie met ijzer en ascorbinezuur de absorptiebevorderende effecten van vitamine C ontkracht.

Zink
Onder sommige omstandigheden kunnen ijzer en zink de absorptie van elkaar verstoren. Wanneer hoge supplementaire doses zink worden ingenomen op een lege maag, is er een meetbare vermindering van de ijzerabsorptie. Dit komt waarschijnlijk omdat de dragers voor ijzer en zink in de darm verzadigd raken in hoge doses en de ionen concurreren dan om niet-specifieke dragers. Als een van de ionen in overmaat aanwezig is, neemt de absorptie van de andere af. Wanneer voedsel aanwezig is, worden de ionen gecomplexeerd met voedselcomponenten en concurreren ze niet om absorptie. Daarom is er geen significante interactie tussen voedingsijzer en -zink, of tussen extra ijzer en zink bij inname met voedsel. Adviseer patiënten om deze supplementen met voedsel in te nemen.

Voedsel

Koffie en thee
Deze dranken kunnen de absorptie van zowel voedings- als extra ijzer verminderen wanneer ze tegelijkertijd worden ingenomen. Dit komt waarschijnlijk door de binding van ijzer in de darm door polyfenolen en tannines in thee en koffie. Deze effecten kunnen mogelijk bijdragen aan ijzergebreksanemie, vooral bij mensen met andere risicofactoren.

Zuivelproducten
Calcium in zuivelproducten zoals melk en kaas kan de opname van ijzer verminderen. Het is onwaarschijnlijk dat dit klinisch significant is bij mensen met voldoende ijzervoorraden. Maximale absorptie van ijzersupplementen treedt op wanneer het op een lege maag wordt ingenomen. Dit verhoogt echter het risico op maagirritatie. Als een patiënt ijzer moet nemen met voedsel om irritatie te verminderen adviseren we om zuivelproducten te vermijden.

Voedsel

Het nemen van ijzersupplementen met voedsel kan de ijzeropname met 40% tot 50% verminderen. Verschillende bestanddelen van voedsel kunnen aan ijzer binden en de absorptie verminderen. Voor maximale absorptie moeten patiënten ijzer op een lege maag innemen. Sommige patiënten kunnen dit echter niet verdragen vanwege gastro-intestinale bijwerkingen. Adviseer patiënten die ijzer met voedsel innemen om zuivelproducten, koffie, thee en ontbijtgranen te vermijden.

Lab testen

Geen bijwerkingen bekend.

Ziektes

Achlorhydrië
Een verminderde maagzuurgraad kan de ijzerabsorptie schaden.

Diabetes
Er bestaat bezorgdheid dat een hoge inname van ijzer door eten gepaard gaat met een verhoogd risico op hartaandoeningen bij vrouwen met type 2-diabetes. Vrouwen met diabetes type 2, die een hoge inname van heemijzer hebben uit voedingsbronnen zoals rood vlees, hebben een 50% groter risico op coronaire hartziekten vergeleken met vrouwen met een lage inname. Dit risico lijkt ook hoger te zijn bij postmenopauzale vrouwen in vergelijking met premenopauzale vrouwen met type 2-diabetes. De rol van ijzer bij hartziekten is controversieel. Sommige onderzoekers speculeren dat diabetespatiënten mogelijk meer vatbaar zijn voor de nadelige effecten van ijzer. De metabole afwijkingen die optreden bij mensen met diabetes, zoals dyslipidemie, kunnen de nadelige cardiovasculaire effecten van ijzer verhogen.

Gastroenteritis
IJzer kan maagirritatie veroorzaken en deze aandoening verergeren.

Hemodialyse
Aanvullende ijzerabsorptie is verminderd bij personen die chronische hemodialyse nodig hebben.

Hemoglobineziekten
IJzeroverbelasting zal zich waarschijnlijk voordoen bij mensen met hemoglobinopathieën of andere anemieën die ten onrechte als bloedarmoede met ijzertekort zijn gediagnosticeerd.

Hematologische omstandigheden
IJzersuppletie gaat gepaard met een verhoogd risico op bloedneuzen bij patiënten met erfelijke hemorrhagische telangiëctasieën; voorzichtig gebruiken.

Malabsorptie syndromen
Orale-ijzertherapie kan ineffectief zijn bij personen met diarree, post-gastrectomie of andere malabsorptiesyndromen.

Peptic ulcer-ziekte
IJzer kan irritatie veroorzaken en deze aandoening verergeren.

Fysieke inspanning
Aanvullende ijzerabsorptie lijkt af te nemen bij jonge vrouwen die deelnemen aan fysieke training, gemeten aan de hand van serum-ferritinespiegels.

Voortijdige zuigelingen
Gebruik van orale ijzerpreparaten bij te vroeg geboren kinderen met lage vitamine E-spiegels kan hemolyse en hemolytische anemie veroorzaken; vitamine E-tekorten moeten worden gecorrigeerd voordat extra ijzer wordt toegediend.

Ulceratieve colitis
IJzer kan gastro-intestinale irritatie veroorzaken en deze aandoening verergeren.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Voor volwassenen is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RI) voor ijzer 11 mg/dag voor mannen van 18 jaar en ouder en vrouwen van 51 jaar en ouder. Voor vrouwen van 18 tot 50 jaar is de RI 16 mg/dag. Voor zwangere vrouwen is de ADH 20 – 27 mg/dag. Voor vrouwen die borstvoeding geven is de ADH 10 mg/dag voor kinderen van 14 tot 18 jaar, en 9 mg/dag voor de leeftijd van 19 tot 50. Dit zijn echter richtlijnen, hogere doseringen worden gebruikt indien het een specifiek doel dient. Er is zelfs wetenschappelijk bewijs dat een hogere dosering dan de ADH voor een groter gezondheidseffect kan zorgen. Aanvaardbare bovengrens van inname voor ijzer bij personen van 14 jaar en ouder (inclusief zwangerschap en borstvoeding) is 45 mg/dag. Bovengrens aanbevelingen zijn niet van toepassing op mensen onder medisch toezicht voor ijzertekort.

Bloedarmoede door chronische ziekte
IJzer suppletie dagelijks 4-3 mg/kg tot 325 mg per dag gedurende maximaal 6 maanden is gebruikt voor chronische nieraandoeningen.

IJzergebreksanemie
Voor de behandeling van ijzerdeficiëntie bij volwassenen wordt meestal driemaal per dag elementair ijzer van 50-100 mg gebruikt. Voor profylaxe bij volwassenen is elementair ijzer 60 mg per dag gebruikt. Intermitterende ijzerdoses van 30-120 mg per week zijn ook gebruikt voor het voorkomen en behandelen van bloedarmoede door ijzertekort bij menstruerende vrouwen. Recenter is ook suppletie in de dosering 60-80 mg om de dag als therapie getoetst bij jonge vrouwen. Met name de opname van het ijzer bleek bij suppletie om de dag beter. Twee tot drie maanden behandeling kan bloedarmoede met ijzertekort omkeren zonder de ijzervoorraad aan te vullen. Daarom wordt de behandeling gewoonlijk 6 maanden voortgezet om ijzervoorraden bij te vullen. IJzer sulfaat 60 mg op afwisselende dagen is gebruikt.

ACE-remmer-geassocieerde hoest
Ferrosulfaat 256 mg per dag is gebruikt.

Aan zwangerschap gerelateerd ijzertekort
Elementair ijzer 20-225 mg is dagelijks gebruikt.

Rusteloze benen syndroom (RLS)
Ferrous sulfaat 325 mg tweemaal daags gedurende 12 weken is gebruikt.

Vermoeidheid
Ferrosulfaat 80 mg per dag gedurende 4-12 weken werd gebruikt.

Lichamelijke prestaties
IJzersupplementen of verrijkte voedingsmiddelen die 30 – 200 mg ijzer bevatten, werden dagelijks gedurende 1-2 maanden gebruikt.

Postpartumdepressie
Elementair ijzer 50 mg per dag is gebruikt.

Kinderen

Oraal

De referentie inname (RI) van ijzer voor zuigelingen van 6 maanden en minder is 0,27 mg/dag. Voor oudere baby’s en kinderen zijn de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor ijzer: zuigelingen 7 tot 12 maanden, 11 mg/dag; kinderen van 1 tot 3 jaar, 7 mg/dag; 4 tot 8 jaar, 10 mg/dag; 9 tot 13 jaar, 8 mg/dag; jongens 14 tot 18 jaar, 11 mg/dag; meisjes 14 tot 18 jaar, 15 mg/dag. Aanvaardbare bovenste inname niveaus voor ijzer zijn: baby’s en kinderen tot 13 jaar, 40 mg/dag; mensen van 14 jaar en ouder (inclusief zwangerschap en borstvoeding), 45 mg/dag.

ADHD
Voor aandachtstekortstoornissen met hyperactiviteit (ADHD) is ijzersulfaat (Ferrocal) oraal, 5 mg/kg per dag gebruikt. Er is ook dagelijks een dosis ijzersulfaat (Tardyferon) 80 gebruikt.

Ademhalingsaanvallen
IJzersulfaat 5 mg/kg per dag werd gedurende 16 weken gebruikt.

Cognitieve functie
Ferrous sulfate 650 mg tweemaal daags is gebruikt bij adolescenten met ijzertekort. Ferrous sulfaat 50 mg via de mond tweemaal per week gedurende 16 weken is gebruikt bij vrouwelijke middelbare scholieren.

HIV-gerelateerde anemie
Elementair ijzer 3 mg/kg per dag samen met geconcentreerde multivitaminedruppels werd gedurende 3 maanden gebruikt bij kinderen van 6 maanden tot 10 jaar.

IJzergebreksanemie
Voor de behandeling van kinderen met bloedarmoede met ijzertekort werd elementair ijzer van 2-6 mg/kg per dag, verdeeld in drie doses, gebruikt. Twee tot drie maanden behandeling kan bloedarmoede met ijzertekort omkeren zonder ijzervoorraden aan te vullen. Daarom wordt de behandeling gewoonlijk 6 maanden voortgezet om ijzervoorraden bij te vullen.

Voor het voorkomen van ijzertekort bij kinderen beveelt de Amerikaanse Academie voor Pediatrie richtlijnen aan voor sommige groepen. Voor zuigelingen die borstvoeding krijgen, wordt elementair ijzer 1 mg/kg/dag aanbevolen in de leeftijd van 4-6 maanden. Baby’s van 6-12 maanden moeten 11 mg/dag krijgen uit voedsel of supplementen. Voor kinderen die te vroeg geboren zijn wordt 2 mg/kg/dag aanbevolen voor het eerste jaar. Kleuters van 1-3 jaar oud krijgen meestal genoeg ijzer uit voedsel om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 7 mg/dag te voldoen; er kan echter een supplement worden toegevoegd als dat nodig is.

Dosering
Referenties
 • Martindale W. Martindale the Extra Pharmacopoeia. Pharmaceutical Press, 1999.
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • Gennaro A. Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 19th ed. Lippincott: Williams & Wilkins, 1996.
 • Whitney E, Cataldo CB, Rolfes SR, eds. Understanding Normal and Clinical Nutrition. Belmont, CA: Wadsworth, 1998.
 • Shils M, Olson A, Shike M. Modern Nutrition in Health and Disease. 8th ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger, 1994.
 • Levine RJ, Hauth JC, Curet LB, et al. Trial of calcium to prevent preeclampsia. N Engl J Med 1997;337:69-76.
 • Purwar M, Kulkarni H, Motghare V, Dhole S. Calcium supplementation and prevention of pregnancy induced hypertension. J Obstet Gynaecol Res 1996;22:425-30.
 • D’Almeida A, Carter JP, Anatol A, Prost C. Effects of a combination of evening primrose oil (gamma linolenic acid) and fish oil (eicosapentaenoic + docahexaenoic acid) versus magnesium, and versus placebo in preventing pre-eclampsia. Women Health 1992;19:117-31.
 • Hughes CG. Oral PABA and vitiligo. J Am Acad Dermatol 1983;9:770.
 • Carnielli VP, Da Riol R, Montini G. Iron supplementation enhances response to high doses of recombinant human erythropoietin in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998;79:F44-8.
 • Silva J, Andrade S, Ventura H, et al. Iron supplementation in haemodialysis-practical clinical guidelines. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2572-7.
 • Fudin R, Jaichenko J, Shostak A, et al. Correction of uremic iron deficiency anemia in hemodialyzed patients: a prospective study. Nephron 1998;79:299-305.
 • Sowade O, Messinger D, Franke W, et al. The estimation of efficacy of oral iron supplementation during treatment with epoetin beta (recombinant human erythropoietin) in patients undergoing cardiac surgery. Eur J Haematol 1998;60:252-9.
 • Sever Y, Ashkenazi A, Tyano S, Weizman A. Iron treatment in children with attention deficit hyperactivity disorder. A preliminary report. Neuropsychobiology 1997;35:178-80.
 • Bruner AB, Joffe A, Duggan AK, et al. Randomized study of cognitive effects of iron supplementation in non- anaemic iron-deficient adolescent girls. Lancet 1996;348:992-6.
 • Corti MC, Guralnik JM, Salive ME, et al. Serum iron level, coronary artery disease, and all-cause mortality in older men and women. Am J Cardiol 1997;79:120-7.
 • Ullen H, Augustsson K, Gustavsson C, Steineck G. Supplementary iron intake and risk of cancer: reversed causality? Cancer Lett 1997;114:215-6.
 • Reunanen A, Takkunen H, Knekt P, et al. Body iron stores, dietary iron intake and coronary heart disease mortality. J Intern Med 1995;238:223-30.
 • Lund EK, Wharf SG, Fairweather-Tait SJ, Johnson IT. Oral ferrous sulfate supplements increase the free radical-generating capacity of feces from healthy volunteers. Am J Clin Nutr 1999;69:250-5.
 • Schumann K, Elsenhans B, Maurer A. Iron supplementation. J Trace Elem Med Biol 1998;12:129-40.
 • Rehman A, Collis CS, Yang M, et al. The effects of iron and vitamin C co-supplementation on oxidative damage to DNA in healthy volunteers. Biochem Biophys Res Comm 1998;246:293-8.
 • Soewondo S. The effect of iron deficiency and mental stimulation on Indonesian children’s cognitive performance and development. Kobe J Med Sci 1995;41:1-17.
 • Klipstein-Grobusch K, Grobbee DE, den Breeijen JH, et al. Dietary iron and risk of myocardial infarction in the Rotterdam Study. Am J Epidemiol 1999;149:421-8.
 • Minihane AM, Fairweather-Tait SJ. Effect of calcium supplementation on daily nonheme-iron absorption and long-term iron status. Am J Clin Nutr 1998;68:96-102.
 • Sokoll LJ, Dawson-Hughes B. Calcium supplementation and plasma ferritin concentrations in premenopausal women. Am J Clin Nutr 1992;56:1045-8.
 • Kalkwarf HJ, Harrast SD. Effects of calcium supplementation and lactation on iron status. Am J Clin Nutr 1998;67:1244-9.
 • Li MK, Blacklock NJ, Garside J. Effects of magnesium on calcium oxalate crystallization. J Urol 1985;133:23.
 • Lomaestro BM, Bailie GR. Absorption interactions with fluoroquinolones. 1995 update. Drug Saf 1995;12:314-33.
 • Hansten PD, Horn JR. Drug Interactions Analysis and Management. Vancouver, WA: Applied Therapeutics Inc., 1997 and updates.
 • Tatro DS, ed. Drug Interactions Facts. Facts and Comparisons Inc., St. Louis, MO. 1999.
 • Murry JJ, Healy MD. Drug-mineral interactions: a new responsibility for the hospital dietician. J Am Diet Assoc 1991;91:66-73.
 • Termanini B, Gibril F, Sutliff VE, et al. Effect of long-term gastric acid suppressive therapy on serum vitamin B12 levels in patients with Zollinger-Ellison syndrome. Am J Med 1998;104:422-30.
 • Aymard JP, Aymard B, Netter P, et al. Haematological adverse effects of histamine H2-receptor antagonists. Med Toxicol Adverse Drug Exp 1988;3:430-48.
 • Leyden JJ. Absorption of minocycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride. Effect of food, milk, and iron. J Am Acad Dermatol 1985;12(2 Pt 1):308-12.
 • Neuvonen PJ, Pentikainen PJ, Gothoni G. Inhibition of iron absorption by tetracycline [letter]. Br J Clin Pharmacol 1975;2:94-6.
 • Iron chefs get nutritional boost cooking vegetables. American Chemical Society website. Available at: center.acs.org/applications/news//story.cfm?story=347 (Accessed 6 April 2000).
 • Lynch SR, Dassenko SA, Cook JD, et al. Inhibitory effect of a soybean-protein–related moiety on iron absorption in humans. Am J Clin Nutr 1994;60:567-72.
 • Allen LH, Rosado JL, Casterline JE, et al. Lack of hemoglobin response to iron supplementation in anemic Mexican preschoolers with multiple micronutrient deficiencies. Am J Clin Nutr 2000;71:1485-94.
 • Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2002. Available at: www.nap.edu/books/0309072794/html/.
 • Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol 2001;119:1417-36.
 • Lee SC, Park SW, Kim DK, et al. Iron supplementation inhibits cough associated with ACE inhibitors. Hypertension 2001;38:166-170.
 • Hallberg L. Does calcium interfere with iron absorption? Am J Clin Nutr 1998;68:3-4.
 • Campbell N, Paddock V, Sundaram R. Alteration of methyldopa absorption, metabolism, and blood pressure control by ferrous sulfate and ferrous gluconate. Clin Pharmacol Ther 1988;43:381-6.
 • Olsen SF, Sorensen JD, Secher NJ, et al. Randomised controlled trial of effect of fish-oil supplementation on pregnancy duration. Lancet 1992;339:1003-7.
 • Koop H, Bachem MG. Serum iron, ferritin, and vitamin B12 during prolonged omeprazole therapy. J Clin Gastroenterol 1992;14:288-92.
 • O’Brien KO, Zavaleta N, Caulfield LE, et al. Prenatal iron supplements impair zinc absorption in pregnant Peruvian women. J Nutr 2000 130:2251-5.
 • Davidsson L, Almgren A, Sandstrom B, Hurrell RF. Zinc absorption in adult humans: the effect of iron fortification. Br J Nutr 1995;74:417-25.
 • Hallberg L, Rossander-Hulten L, Brune M, Gleerup A. Calcium and iron absorption: mechanism of action and clinical importance. Eur J Clin Nutr 1992;46:317-27.
 • Skikne BS, Lynch SR, Cook JD. Role of gastric acid in food iron absorption. Gastroenterology 1981;81:1068-71.
 • Morck TA, Lynch SR, Cook JD. Inhibition of food iron absorption by coffee. Am J Clin Nutr 1983;37:416-20.
 • Fishman SM, Christian P, West KP. The role of vitamins in the prevention and control of anaemia. Public Health Nutr 2000;3:125-50.
 • Patterson AJ, Brown WJ, Roberts DC, Seldon MR. Diteray treatment of iron deficiency in women of childbearing age. Am J Clin Nutr 2001;74:650-6.
 • Heath AL, Skeaff CM, O’Brien SM, et al. Can dietary treatment of non-anemic iron deficiency improve iron status? J Am Coll Nutr 2001;20:477-85.
 • Schumann K, Borch-Iohnsen B, Hentze MW, Marx JJ. Tolerable upper intakes for dietary iron set by the US Food and Nutrition Board (commentary). Am J Clin Nutr 2002;76:499-500.
 • Sempos CT. Do body iron stores increase the risk of developing coronary heart disease? (commentary). Am J Clin Nutr 2002;76:501-3.
 • Tuomainen TP, Punnonen K, Nyyssonen K, Salonen JT. Association between body iron stores and the risk of acute myocardial infarction in men. Circulation 1998;97:1461-6.
 • Salonen JT, Nyyssonen K, Korpela H, et al. High stored iron levels are associated with excess risk of myocardial infarction in Eastern Finnish men. Circulation 1992;86:803-11.
 • Ascherio A, Willett WC, Rimm EB, et al. Dietary iron intake and risk of coronary disease among men. Circulation 1994;89:969-74.
 • Stampfer MJ, Grodstein F, Rosenberg I, et al. A prospective study of plasma ferritin and risk of myocardial infarction in US physicians (abstract). Circulation 1993;87:688.
 • Aronow WS. Serum ferritin is not a risk factor for coronary artery disease in men and women aged > or = 62 years. Am J Cardiol 1993;72:347-8.
 • Sempos CT, Looker AC, Gillum RF, Makuc DM. Body iron stores and the risk of coronary heart disease. N Engl J Med 1994;330:1119-24.
 • Danesh J, Appleby P. Coronary heart disease and iron status: Meta-analyses of prospective studies. Circulation 1999;99:852-4.
 • Watkins DW, Khalafi R, Cassidy MM, Vahouny GV. Alterations in calcium, magnesium, iron, and zinc metabolism by dietary cholestyramine. Dig Dis Sci 1985;30:477-82.
 • Campbell NRC, Hasinoff B. Ferrous sulfate reduces levodopa bioavailability: Chelation as a possible mechanism. Clin Pharmacol Ther 1989;45:220-5.
 • Campbell NRC, Hasinoff BB, Stalts H, et al. Ferrous sulfate reduces thyroxine efficacy in patients with hypothyroidism. Ann Int Med 1992;117:1010-3.
 • Garcia-Casal MN, Layrisse M, Solano L, et al. Vitamin A and beta-carotene can improve nonheme iron absorption from rice, wheat and corn by humans. J Nutr 1998;128:646-50.
 • Cook JD. Food iron availability: back to the basics. Am J Clin Nutr 1998;67:593-4.
 • Fleming DJ, Jacques PF, Dallal GE, et al. Dietary determinants of iron stores in a free-living elderly population: The Framingham Heart Study. Am J Clin Nutr 1998;67:722-33.
 • Cook JD, Reddy MB. Effect of ascorbic acid intake on nonheme-iron absorption from a complete diet. Am J Clin Nutr 2001;73:93-8.
 • Hallberg L, Hulthen L. Prediction of dietary iron absorption: an algorithm for calculating absorption and bioavailability of dietary iron. Am J Clin Nutr 2000;71:1147-60.
 • Package insert for Paser granules. Jacobus Pharmaceutical Co., Inc. Princeton, NJ. July 1996.
 • Zempsky WT, Rosenstein BJ, Carroll JA, Oski FA. Effect of pancreatic enzyme supplements on iron absorption. Am J Dis Child 1989;143:969-72.
 • Stewart CA, Termanini B, Sutliff VE, et al. Iron absorption in patients with Zollinger-Ellison Syndrome treated with long-term gastric acid antisecretory therapy. Aliment Pharmacol Ther 1988;12:83-98.
 • Valberg LS, Flanagan PR, Chamberlain MJ. Effects of iron, tin, and copper on zinc absorption in humans. Am J Clin Nutr 1984;40:536-41.
 • Crofton RW, Gvozdanovic D, Gvozdanovic S, et al. Inorganic zinc and the intestinal absorption of ferrous iron. Am J Clin Nutr 1989;50:141-4.
 • Rossander-Hulten L, Brune M, Sandstrom B, et al. Competitive inhibition of iron absorption by manganese and zinc in humans. Am J Clin Nutr 1991;54:152-6.
 • O’Brien KO, Zavaleta N, Caulfield LE, et al. Influence of prenatal iron and zinc supplements on supplemental iron absorption, red blood cell iron incorporation, and iron status in pregnant Peruvian women. Am J Clin Nutr 1999;69:509-15.
 • Donangelo CM, Woodhouse LR, King SM, et al. Supplemental zinc lowers measures of iron status in young women with low iron reserves. J Nutr 2002;132:1860-4.
 • Solomons NW, Jacob RA. Studies on the bioavailability of zinc in humans: effects of heme and nonheme iron on the absorption of zinc. Am J Clin Nutr 1981;34:475-82.
 • Dietze F, Bruschke G. Inhibition of iron absorption by pancreatic extracts (letter). Lancet 1970;1:424.
 • Lynch SR. Interaction of iron with other nutrients. Nutr Rev 1997;55:102-10.
 • Cantilena LR, Klaassen CD. The effect of chelating agents on the excretion of endogenous metals. Toxicol Appl Pharmacol 1982;63:344-50.
 • Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning. J Nutr 2003;133:1468S-72S.
 • Konofal E, Lecendreux M, Arnulf I, Mouren MC. Iron deficiency in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:1113-15.
 • Verdon F, Burnand B, Stubi CL, et al. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2003;326:1124.
 • Qi L, van Dam RM, Rexrode K, Hu FB. Heme iron from diet as a risk factor for coronary heart disease in women with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007;30:101-6.
 • Kiechl S, Willeit J, Egger G, et al. Body iron stores and the risk of carotid atherosclerosis: prospective results from the Bruneck study. Circulation 1997;96:3300-07.
 • Lee DH, Folsom AR, Jacobs DR Jr. Iron, zinc, and alcohol consumption and mortality from cardiovascular diseases: the Iowa Women’s Health Study. Am J Clin Nutr 2005;81:787-91.
 • van der A DL, Peeters PH, Grobbee DE, et al. Dietary haem iron and coronary heart disease in women. Eur Heart J 2005;26:257-62.
 • Konofal E, Lecendreux M. Deron J, et al. Effects of iron supplementation on attention deficit hyperactivity disorder in children. Pediatr Neurol 2008;38:20-6.
 • Iron for infants and toddlers. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2010:26(11);261108.
 • Baker RD, Greer FR; Committee on Nutrition. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics 2010;126:1040-50.
 • Killip S, Bennett JM, Chambers MD. Iron deficiency anemia. Am Fam Physician 2007;75:671-8.
 • Anker SD, Comin Colet J, Filippatos G, et al. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med 2009;361:2436-48.
 • Iron replacement in heart failure. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2010;26(1):260177.
 • Comparison of oral iron supplements. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2008;24(8):240811.
 • Fernandez-Gaxiola AC, De-Regil LM. Intermittent iron supplementation for reducing anaemia and its associated impairments in menstruating women. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD009218.
 • Rivera JA, González-Cossío T, Flores M, et al. Multiple micronutrient supplementation increases the growth of Mexican infants. Am J Clin Nutr. 2001 Nov;74:657-63.
 • Singhi SC, Baranwal AK, M J. Acute iron poisoning: clinical picture, intensive care needs and outcome. Indian Pediatr 2003;40(12):1177-1182.
 • Tran T., Wax J. R., Philput C., Steinfeld J. D., Ingardia C. J. Intentional iron overdose in pregnancy–management and outcome. J Emerg Med 2000;18(2):225-228.
 • Kozlovskaia L. V., Milovanov IuS, Nikolaev Alu, Milovanova, Llu. [Erythropoetin and iron preparations in the treatment of anemia in patients with chronic kidney disease of stage III-IV in systemic diseases]. Ter Arkh 2007;79(6):30-34.
 • Pashos C. L., Larholt K., Fraser K. A., McKenzie R. S., Senbetta M., Piech, C. T. Outcomes of erythropoiesis-stimulating agents in cancer patients with chemotherapy-induced anemia. Support Care Cancer 2012:20:159-65.
 • Rozen-Zvi B., Gafter-Gvili A., Paul M., Leibovici L., Shpilberg O., Gafter, U. Intravenous versus oral iron supplementation for the treatment of anemia in CKD: systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis 2008;52(5):897-906.
 • Gillespie R. S., Wolf, F. M. Intravenous iron therapy in pediatric hemodialysis patients: a meta-analysis. Pediatr Nephrol 2004;19(6):662-666.
 • Gera T., Sachdev H. P., Nestel P., and Sachdev S. S. Effect of iron supplementation on haemoglobin response in children: systematic review of randomised controlled trials. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007;44(4):468-486.
 • Iannotti L. L., Tielsch J. M., Black M. M., Black R. E. Iron supplementation in early childhood: health benefits and risks. Am J Clin Nutr 2006;84(6):1261-1276.
 • Gera T., Sachdev H. P., Nestel P. Effect of combining multiple micronutrients with iron supplementation on Hb response in children: systematic review of randomized controlled trials. Public Health Nutr 2009;12(6):756-773.
 • Wang B., Zhan S., Xia Y., Lee L. Effect of sodium iron ethylenediaminetetra-acetate (NaFeEDTA) on haemoglobin and serum ferritin in iron-deficient populations: a systematic review and meta-analysis of randomised and quasi-randomised controlled trials. Br J Nutr 2008;100(6):1169-1178.
 • Toblli J. E., Brignoli, R. Iron(III)-hydroxide polymaltose complex in iron deficiency anemia / review and meta-analysis. Arzneimittelforschung 2007;57(6A):431-438.
 • Köpcke W., Sauerland M. C. Meta-analysis of efficacy and tolerability data on iron proteinsuccinylate in patients with iron deficiency anemia of different severity. Arzneimittelforschung 1995;45(11):1211-1216.
 • Notebaert E., Chauny J. M., Albert M., Fortier S., Leblanc N., Williamson D. R. Short-term benefits and risks of intravenous iron: a systematic review and meta-analysis. Transfusion 2007;47(10):1905-1918.
 • Falkingham M., Abdelhamid A., Curtis P., Fairweather-Tait S., Dye L., Hooper L. The effects of oral iron supplementation on cognition in older children and adults: a systematic review and meta-analysis. Nutr J 2010;9:4.
 • Peña-Rosas J. P., Viteri, F. E. Effects and safety of preventive oral iron or iron+folic acid supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD004736.
 • Sloan N. L., Jordan E., Winikoff B. Effects of iron supplementation on maternal hematologic status in pregnancy. Am J Public Health 2002;92(2):288-293.
 • Reveiz L., Gyte G. M., Cuervo L. G. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD003094.
 • Parker M. J. Iron supplementation for anemia after hip fracture surgery: a randomized trial of 300 patients. J Bone Joint Surg Am 2010;92(2):265-269.
 • Mundy G. M., Birtwistle S. J., Power R. A. The effect of iron supplementation on the level of haemoglobin after lower limb arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 2005;87(2):213-217.
 • Spahn D. R. Anemia and patient blood management in hip and knee surgery: a systematic review of the literature. Anesthesiology 2010;113(2):482-495.
 • Zehetner A. A., Orr N., Buckmaster A., Williams K., Wheeler D. M. Iron supplementation for breath-holding attacks in children. Cochrane Database Syst Rev 2010;(5):CD008132.
 • Szajewska H., Ruszczynski M., Chmielewska A. Effects of iron supplementation in nonanemic pregnant women, infants, and young children on the mental performance and psychomotor development of children: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2010;91(6):1684-1690.
 • Sachdev H., Gera T., Nestel P. Effect of iron supplementation on mental and motor development in children: systematic review of randomised controlled trials. Public Health Nutr 2005;8(2):117-132.
 • Ramakrishnan U., Aburto N., McCabe G., Martorell R. Multimicronutrient interventions but not vitamin a or iron interventions alone improve child growth: results of 3 meta-analyses. J Nutr 2004;134(10):2592-2602.
 • Ramakrishnan U., Nguyen P., Martorell R. Effects of micronutrients on growth of children under 5 y of age: meta-analyses of single and multiple nutrient interventions. Am J Clin Nutr 2009;89(1):191-203.
 • Sachdev H., Gera T., Nestel P. Effect of iron supplementation on physical growth in children: systematic review of randomised controlled trials. Public Health Nutr 2006;9(7):904-920.
 • Gera T., Sachdev H. P. Effect of iron supplementation on incidence of infectious illness in children: systematic review. BMJ 2002;325(7373):1142.
 • Schröder O., Schrott M., Blumenstein I., Jahnel J., Dignass A. U., Stein J. A study for the evaluation of safety and tolerability of intravenous high-dose iron sucrose in patients with iron deficiency anemia due to gastrointestinal bleeding. Z Gastroenterol 2004;42(8):663-667.
 • Muwakkit S., Nuwayhid I., Nabulsi M., al Hajj R., Khoury R., Mikati M., Abboud M. R. Iron deficiency in young Lebanese children: association with elevated blood lead levels. J Pediatr Hematol Oncol 2008;30(5):382-386.
 • Khan D. A., Ansari W. M., Khan F. A. Synergistic effects of iron deficiency and lead exposure on blood lead levels in children. World J Pediatr 2011;7(2):150-154.
 • Carraccio C. L., Bergman G. E., Daley B. P. Combined iron deficiency and lead poisoning in children. Effect on FEP levels. Clin Pediatr (Phila) 1987;26(12):644-647.
 • Shah F., Kazi T. G., Afridi H. I., Baig J. A., Khan S., Kolachi N. F., Wadhwa S. K., Shah A. Q. Environmental exposure of lead and iron deficit anemia in children age ranged 1-5 years: a cross sectional study. Sci Total Environ 2010;408(22):5325-5330.
 • Gera T., Sachdev H. P., Nestel P. Effect of iron supplementation on physical performance in children and adolescents: systematic review of randomized controlled trials. Indian Pediatr 2007;44(1):15-24.
 • Shah P. S., Ohlsson, A. Effects of prenatal multimicronutrient supplementation on pregnancy outcomes: a meta-analysis. CMAJ 2009;180(12):E99-108.
 • Fall C. H., Fisher D. J., Osmond C., Margetts B. M. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy in low-income countries: a meta-analysis of effects on birth size and length of gestation. Food Nutr Bull 2009;30(4 Suppl):S533-S546.
 • Ronsmans C., Fisher D. J., Osmond C., Margetts B. M., Fall C. H. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy in low-income countries: a meta-analysis of effects on stillbirths and on early and late neonatal mortality. Food Nutr Bull 2009;30(4 Suppl):S547-S555.
 • LaManca J. J., Haymes E. M. Effects of iron repletion on VO2max, endurance, and blood lactate in women. Med Sci Sports Exerc 1993;25(12):1386-1392.
 • Radtke H., Tegtmeier J., Röcker L., Salama A., Kiesewetter H. Daily doses of 20 mg of elemental iron compensate for iron loss in regular blood donors: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Transfusion 2004;44(10):1427-1432.
 • Ahmed F., Khan M. R., Jackson A. A. Concomitant supplemental vitamin A enhances the response to weekly supplemental iron and folic acid in anemic teenagers in urban Bangladesh. Am J Clin Nutr 2001;74(1):108-115.
 • Davidsson L., Adou P., Zeder C., Walczyk T., Hurrell R. The effect of retinyl palmitate added to iron-fortified maize porridge on erythrocyte incorporation of iron in African children with vitamin A deficiency. Br J Nutr 2003;90(2):337-343.
 • Campbell N. R., Campbell R. R., Hasinoff B. B. Ferrous sulfate reduces methyldopa absorption: methyldopa: iron complex formation as a likely mechanism. Clin Invest Med 1990;13(6):329-332.
 • Morii M., Ueno K., Ogawa A., Kato R., Yoshimura H., Wada K., Hashimoto H., Takada M., Tanaka K., Nakatani T., Shibakawa M. Impairment of mycophenolate mofetil absorption by iron ion. Clin Pharmacol Ther 2000;68(6):613-616.
 • Gelone D. K., Park J. M., Lake K. D. Lack of an effect of oral iron administration on mycophenolic acid pharmacokinetics in stable renal transplant recipients. Pharmacotherapy 2007;27(9):1272-1278.
 • Ducray P. S., Banken L., Gerber M., Boutouyrie B., Zandt H. Absence of an interaction between iron and mycophenolate mofetil absorption. Br J Clin Pharmacol 2006;62(4):492-495.
 • Lorenz M., Wolzt M., Weigel G., Puttinger H., Hörl W. H., Födinger M., Speiser W., Sunder-Plassmann G. Ferrous sulfate does not affect mycophenolic acid pharmacokinetics in kidney transplant patients. Am J Kidney Dis 2004;43(6):1098-1103.
 • Osman M. A., Patel R. B., Schuna A., Sundstrom W. R., Welling P. G. Reduction in oral penicillamine absorption by food, antacid, and ferrous sulfate. Clin Pharmacol Ther 1983;33(4):465-470.
 • Moodley J and Norman RJ. Attempts at dietary alteration of prostaglandin pathways in the management of pre-eclampsia. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1989;37(3):145-147.
 • Lopez-Jaramillo, P., Narvaez, M., Felix, C., and Lopez, A. Dietary calcium supplementation and prevention of pregnancy hypertension. Lancet 2-3-1990;335(8684):293.
 • Villar, J. and Repke, J. T. Calcium supplementation during pregnancy may reduce preterm delivery in high-risk populations. Am J Obstet.Gynecol. 1990;163(4 Pt 1):1124-1131.
 • Lopez-Jaramillo, P., Narvaez, M., Weigel, R. M., and Yepez, R. Calcium supplementation reduces the risk of pregnancy-induced hypertension in an Andes population. Br J Obstet.Gynaecol. 1989;96(6):648-655.
 • Villar, J., Repke, J., Belizan, J. M., and Pareja, G. Calcium supplementation reduces blood pressure during pregnancy: results of a randomized controlled clinical trial. Obstet.Gynecol. 1987;70(3 Pt 1):317-322.
 • Sanchez-Ramos, L., Briones, D. K., Kaunitz, A. M., Delvalle, G. O., Gaudier, F. L., and Walker, C. D. Prevention of pregnancy-induced hypertension by calcium supplementation in angiotensin II-sensitive patients. Obstet.Gynecol. 1994;84(3):349-353.
 • Lopez-Jaramillo, P., Delgado, F., Jacome, P., Teran, E., Ruano, C., and Rivera, J. Calcium supplementation and the risk of preeclampsia in Ecuadorian pregnant teenagers. Obstet.Gynecol. 1997;90(2):162-167.
 • Belizan, J. M., Villar, J., Bergel, E., del, Pino A., Di, Fulvio S., Galliano, S. V., and Kattan, C. Long-term effect of calcium supplementation during pregnancy on the blood pressure of offspring: follow up of a randomised controlled trial. BMJ 8-2-1997;315(7103):281-285.
 • Villar, J., Gulmezoglu, A. M., and de, Onis M. Nutritional and antimicrobial interventions to prevent preterm birth: an overview of randomized controlled trials. Obstet.Gynecol.Surv. 1998;53(9):575-585.
 • Kulier, R., de, Onis M., Gulmezoglu, A. M., and Villar, J. Nutritional interventions for the prevention of maternal morbidity. Int J Gynaecol.Obstet. 1998;63(3):231-246.
 • Tee, E. S., Kandiah, M., Awin, N., Chong, S. M., Satgunasingam, N., Kamarudin, L., Milani, S., Dugdale, A. E., and Viteri, F. E. School-administered weekly iron-folate supplements improve hemoglobin and ferritin concentrations in Malaysian adolescent girls. Am.J.Clin.Nutr. 1999;69(6):1249-1256.
 • Sood, S. K., Ramachandran, K., Mathur, M., Gupta, K., Ramalingaswamy, V., Swarnabai, C., Ponniah, J., Mathan, V. I., and Baker, S. J. W.H.O. sponsored collaborative studies on nutritional anaemia in India. 1. The effects of supplemental oral iron administration to pregnant women. Q.J.Med. 1975;44(174):241-258.
 • The nutrition of expectant and nursing mothers in relation to maternal and infant mortality and morbidity. J Obstet.Gynaecol.Br Emp. 1946;53(6):498-509.
 • Batu, A. T., Toe, T., Pe, H., and Nyunt, K. K. A prophylactic trial of iron and folic acid supplements in pregnant Burmese women. Isr.J.Med.Sci. 1976;12(12):1410-1417.
 • Sazawal, S., Black, R. E., Ramsan, M., Chwaya, H. M., Stoltzfus, R. J., Dutta, A., Dhingra, U., Kabole, I., Deb, S., Othman, M. K., and Kabole, F. M. Effects of routine prophylactic supplementation with iron and folic acid on admission to hospital and mortality in preschool children in a high malaria transmission setting: community-based, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 1-14-2006;367(9505):133-143.
 • Pena-Rosas, J. P. and Viteri, F. E. Effects of routine oral iron supplementation with or without folic acid for women during pregnancy. Cochrane.Database.Syst.Rev 2006;3:CD004736.
 • Allen, L. H., Peerson, J. M., and Olney, D. K. Provision of multiple rather than two or fewer micronutrients more effectively improves growth and other outcomes in micronutrient-deficient children and adults. J Nutr 2009;139(5):1022-1030.
 • Hemminki, E. and Rimpela, U. A randomized comparison of routine versus selective iron supplementation during pregnancy. J.Am.Coll.Nutr. 1991;10(1):3-10.
 • Simmer, K., Lort-Phillips, L., James, C., and Thompson, R. P. A double-blind trial of zinc supplementation in pregnancy. Eur J Clin Nutr 1991;45(3):139-144.
 • Yakoob, M. Y. and Bhutta, Z. A. Effect of routine iron supplementation with or without folic acid on anemia during pregnancy. BMC Public Health 2011;11 Suppl 3:S21.
 • Mahomed, K., James, D. K., Golding, J., and McCabe, R. Zinc supplementation during pregnancy: a double blind randomised controlled trial. BMJ 9-30-1989;299(6703):826-830.
 • Sibai, B. M., Villar, M. A., and Bray, E. Magnesium supplementation during pregnancy: a double-blind randomized controlled clinical trial. Am J Obstet.Gynecol. 1989;161(1):115-119.
 • Charoenlarp, P., Dhanamitta, S., Kaewvichit, R., Silprasert, A., Suwanaradd, C., Na-Nakorn, S., Prawatmuang, P., Vatanavicharn, S., Nutcharas, U., Pootrakul, P., and . A WHO collaborative study on iron supplementation in Burma and in Thailand. Am.J.Clin.Nutr. 1988;47(2):280-297.
 • Mardones-Santander, F., Rosso, P., Stekel, A., Ahumada, E., Llaguno, S., Pizarro, F., Salinas, J., Vial, I., and Walter, T. Effect of a milk-based food supplement on maternal nutritional status and fetal growth in underweight Chilean women. Am J Clin Nutr 1988;47(3):413-419.
 • Spatling, L. and Spatling, G. Magnesium supplementation in pregnancy. A double-blind study. Br J Obstet.Gynaecol. 1988;95(2):120-125.
 • Fleming, A. F., Ghatoura, G. B., Harrison, K. A., Briggs, N. D., and Dunn, D. T. The prevention of anaemia in pregnancy in primigravidae in the guinea savanna of Nigeria. Ann Trop Med Parasitol. 1986;80(2):211-233.
 • Harrison, K. A. Child-bearing, health and social priorities: a survey of 22 774 consecutive hospital births in Zaria, Northern Nigeria. Br J Obstet.Gynaecol. 1985;92 Suppl 5:1-119.
 • Fleming, A. F., Martin, J. D., Hahnel, R., and Westlake, A. J. Effects of iron and folic acid antenatal supplements on maternal haematology and fetal wellbeing. Med.J.Aust. 9-21-1974;2(12):429-436.
 • Hall, M. H. Folic acid deficiency and abruptio placentae. J Obstet.Gynaecol.Br Commonw. 1972;79(3):222-225.
 • Fletcher, J., Gurr, A., Fellingham, F. R., Prankerd, T. A., Brant, H. A., and Menzies, D. N. The value of folic acid supplements in pregnancy. J Obstet.Gynaecol.Br Commonw. 1971;78(9):781-785.
 • Fleming, A. F., Hendrickse, J. P., and Allan, N. C. The prevention of megaloblastic anaemia in pregnancy in Nigeria. J Obstet.Gynaecol.Br Commonw. 1968;75(4):425-432.
 • Srisupandit, S., Pootrakul, P., Areekul, S., Neungton, S., Mokkaves, J., Kiriwat, O., and Kanokpongsukdi, S. A prophylactic supplementation of iron and folate in pregnancy. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1983;14(3):317-323.
 • Hunt, I. F., Murphy, N. J., Cleaver, A. E., Faraji, B., Swendseid, M. E., Coulson, A. H., Clark, V. A., Laine, N., Davis, C. A., and Smith, J. C., Jr. Zinc supplementation during pregnancy: zinc concentration of serum and hair from low-income women of Mexican descent. Am J Clin Nutr 1983;37(4):572-582.
 • Rush, D., Stein, Z., and Susser, M. A randomized controlled trial of prenatal nutritional supplementation in New York City. Pediatrics 1980;65(4):683-697.
 • Blot, I., Papiernik, E., Kaltwasser, J. P., Werner, E., and Tchernia, G. Influence of routine administration of folic acid and iron during pregnancy. Gynecol.Obstet.Invest 1981;12(6):294-304.
 • Jonsson, B., Hauge, B., Larsen, M. F., and Hald, F. Zinc supplementation during pregnancy: a double blind randomised controlled trial. Acta Obstet.Gynecol.Scand 1996;75(8):725-729.
 • Herrera, J. A., Arevalo-Herrera, M., and Herrera, S. Prevention of preeclampsia by linoleic acid and calcium supplementation: a randomized controlled trial. Obstet.Gynecol. 1998;91(4):585-590.
 • Adish, A. A., Esrey, S. A., Gyorkos, T. W., Jean-Baptiste, J., and Rojhani, A. Effect of consumption of food cooked in iron pots on iron status and growth of young children: a randomised trial. Lancet 2-27-1999;353(9154):712-716.
 • Silverberg, D. S., Blum, M., Agbaria, Z., Schwartz, D., Zubkov, A., Yachnin, T., and Iaina, A. Intravenous iron for the treatment of predialysis anemia. Kidney Int Suppl 1999;69:S79-S85.
 • Chang, J. M., Hwang, S. J., Tsai, J. C., Chen, H. C., Guh, J. Y., and Lai, Y. H. Effect of ferric polymaltose complex as a phosphate binder in haemodialysis patients. Nephrol.Dial.Transplant. 1999;14(4):1045-1047.
 • Rahman, M. M., Akramuzzaman, S. M., Mitra, A. K., Fuchs, G. J., and Mahalanabis, D. Long-term supplementation with iron does not enhance growth in malnourished Bangladeshi children. J.Nutr. 1999;129(7):1319-1322.
 • Morley, R., Abbott, R., Fairweather-Tait, S., MacFadyen, U., Stephenson, T., and Lucas, A. Iron fortified follow on formula from 9 to 18 months improves iron status but not development or growth: a randomised trial. Arch.Dis.Child 1999;81(3):247-252.
 • Tenbrock, K., Muller-Berghaus, J., Michalk, D., and Querfeld, U. Intravenous iron treatment of renal anemia in children on hemodialysis. Pediatr.Nephrol. 1999;13(7):580-582.
 • Goodnough, L. T., Monk, T. G., Despotis, G. J., and Merkel, K. A randomized trial of acute normovolemic hemodilution compared to preoperative autologous blood donation in total knee arthroplasty. Vox Sang. 1999;77(1):11-16.
 • Lartey, A., Manu, A., Brown, K. H., Peerson, J. M., and Dewey, K. G. A randomized, community-based trial of the effects of improved, centrally processed complementary foods on growth and micronutrient status of Ghanaian infants from 6 to 12 mo of age. Am J Clin Nutr 1999;70(3):391-404.
 • Karakaya, D., Ustun, E., Tur, A., Baris, S., Sarihasan, B., Sahinoglu, H., and Guldogus, F. Acute normovolemic hemodilution and nitroglycerin-induced hypotension: comparative effects on tissue oxygenation and allogeneic blood transfusion requirement in total hip arthroplasty. J Clin Anesth 1999;11(5):368-374.
 • Milman, N., Bergholt, T., Byg, K. E., Eriksen, L., and Graudal, N. Iron status and iron balance during pregnancy. A critical reappraisal of iron supplementation. Acta Obstet.Gynecol.Scand 1999;78(9):749-757.
 • Svanberg, B., Arvidsson, B., Norrby, A., Rybo, G., and Solvell, L. Absorption of supplemental iron during pregnancy – a longitudinal study with repeated bone-marrow studies and absorption measurements. Acta Obstet.Gynecol.Scand.Suppl 1975;(48):87-108.
 • Pita Martin de Portela ML, Langini, S. H., Fleischman, S., Garcia, M., Lopez, L. B., Guntin, R., and Ortega Soler, C. R. [Effect of iron supplementation and its frequency during pregnancy]. Medicina (B Aires) 1999;59(5 Pt 1):430-436.
 • Berger, J., Dyck, J. L., Galan, P., Aplogan, A., Schneider, D., Traissac, P., and Hercberg, S. Effect of daily iron supplementation on iron status, cell-mediated immunity, and incidence of infections in 6-36 month old Togolese children. Eur.J.Clin.Nutr. 2000;54(1):29-35.
 • Singhal, A., Morley, R., Abbott, R., Fairweather-Tait, S., Stephenson, T., and Lucas, A. Clinical safety of iron-fortified formulas. Pediatrics 2000;105(3):E38.
 • Zavaleta, N., Respicio, G., and Garcia, T. Efficacy and acceptability of two iron supplementation schedules in adolescent school girls in Lima, Peru. J.Nutr. 2000;130(2S Suppl):462S-464S.
 • Sharma, A., Prasad, K., and Rao, K. V. Identification of an appropriate strategy to control anemia in adolescent girls of poor communities. Indian Pediatr 2000;37(3):261-267.
 • van Iperen, C. E., Gaillard, C. A., Kraaijenhagen, R. J., Braam, B. G., Marx, J. J., and van de, Wiel A. Response of erythropoiesis and iron metabolism to recombinant human erythropoietin in intensive care unit patients. Crit Care Med. 2000;28(8):2773-2778.
 • Greenbaum, L. A., Pan, C. G., Caley, C., Nelson, T., and Sheth, K. J. Intravenous iron dextran and erythropoietin use in pediatric hemodialysis patients. Pediatr.Nephrol. 2000;14(10-11):908-911.
 • Rohling, R. G., Zimmermann, A. P., and Breymann, C. Intravenous versus oral iron supplementation for preoperative stimulation of hemoglobin synthesis using recombinant human erythropoietin. J.Hematother.Stem Cell Res. 2000;9(4):497-500.
 • Goodnough, L. T., Despotis, G. J., Merkel, K., and Monk, T. G. A randomized trial comparing acute normovolemic hemodilution and preoperative autologous blood donation in total hip arthroplasty. Transfusion 2000;40(9):1054-1057.
 • Kianfar, H., Kimiagar, M., and Ghaffarpour, M. Effect of daily and intermittent iron supplementation on iron status of high school girls. Int.J.Vitam.Nutr.Res. 2000;70(4):172-177.
 • Roughead, Z. K. and Hunt, J. R. Adaptation in iron absorption: iron supplementation reduces nonheme-iron but not heme-iron absorption from food. Am.J.Clin.Nutr. 2000;72(4):982-989.
 • Ekvall, H., Premji, Z., and Bjorkman, A. Micronutrient and iron supplementation and effective antimalarial treatment synergistically improve childhood anaemia. Trop.Med.Int.Health 2000;5(10):696-705.
 • Mwanri, L., Worsley, A., Ryan, P., and Masika, J. Supplemental vitamin A improves anemia and growth in anemic school children in Tanzania. J Nutr 2000;130(11):2691-2696.
 • Mumtaz, Z., Shahab, S., Butt, N., Rab, M. A., and DeMuynck, A. Daily iron supplementation is more effective than twice weekly iron supplementation in pregnant women in Pakistan in a randomized double-blind clinical trial. J.Nutr. 2000;130(11):2697-2702.
 • Beasley, N. M., Tomkins, A. M., Hall, A., Lorri, W., Kihamia, C. M., and Bundy, D. A. The impact of weekly iron supplementation on the iron status and growth of adolescent girls in Tanzania. Trop.Med.Int.Health 2000;5(11):794-799.
 • Yorgin, P. D., Belson, A., Sarwal, M., and Alexander, S. R. Sodium ferric gluconate therapy in renal transplant and renal failure patients. Pediatr Nephrol. 2000;15(3-4):171-175.
 • Yalcin, S. S., Yurdakok, K., Acikgoz, D., and Ozmert, E. Short-term developmental outcome of iron prophylaxis in infants. Pediatr.Int. 2000;42(6):625-630.
 • Arvas, A. and Gur, E. Are ferric compounds useful in treatment of iron deficiency anemia? Turk.J.Pediatr. 2000;42(4):352-353.
 • Young, M. W. The effectiveness of weekly iron and vitamin supplementation of Malawian preschool children. S.Afr.Med.J. 2001;91(1):49-50.
 • Breymann, C., Visca, E., Huch, R., and Huch, A. Efficacy and safety of intravenously administered iron sucrose with and without adjuvant recombinant human erythropoietin for the treatment of resistant iron-deficiency anemia during pregnancy. Am.J.Obstet.Gynecol. 2001;184(4):662-667.
 • Stoves, J., Inglis, H., and Newstead, C. G. A randomized study of oral vs intravenous iron supplementation in patients with progressive renal insufficiency treated with erythropoietin. Nephrol.Dial.Transplant. 2001;16(5):967-974.
 • Domellof, M., Cohen, R. J., Dewey, K. G., Hernell, O., Rivera, L. L., and Lonnerdal, B. Iron supplementation of breast-fed Honduran and Swedish infants from 4 to 9 months of age. J.Pediatr. 2001;138(5):679-687.
 • Dossa, R. A., Ategbo, E. A., de Koning, F. L., Van Raaij, J. M., and Hautvast, J. G. Impact of iron supplementation and deworming on growth performance in preschool Beninese children. Eur.J.Clin.Nutr. 2001;55(4):223-228.
 • Sari, M., Bloem, M. W., de Pee, S., Schultink, W. J., and Sastroamidjojo, S. Effect of iron-fortified candies on the iron status of children aged 4-6 y in East Jakarta, Indonesia. Am.J.Clin.Nutr. 2001;73(6):1034-1039.
 • Aguayo, V. M. School-administered weekly iron supplementation–effect on the growth and hemoglobin status of non-anemic Bolivian school-age children. A randomized placebo-controlled trial. Eur.J.Nutr. 2000;39(6):263-269.
 • Jacobs, P., Wood, L., and Bird, A. R. Erythrocytes: Better Tolerance of Iron Polymaltose Complex Compared with Ferrous Sulphate in the Treatment of Anaemia. Hematology. 2000;5(1):77-83.
 • Tomashek, K. M., Woodruff, B. A., Gotway, C. A., Bloland, P., and Mbaruku, G. Randomized intervention study comparing several regimens for the treatment of moderate anemia among refugee children in Kigoma Region, Tanzania. Am J Trop Med Hyg. 2001;64(3-4):164-171.
 • Olijhoek, G., Megens, J. G., Musto, P., Nogarin, L., Gassmann-Mayer, C., Vercammen, E., and Hayes-Licitra, S. A. Role of oral versus IV iron supplementation in the erythropoietic response to rHuEPO: a randomized, placebo-controlled trial. Transfusion 2001;41(7):957-963.
 • Reddy, P. S., Adsul, B. B., Gandewar, K., Korde, K. M., and Desai, A. Evaluation of efficacy and safety of iron polymaltose complex and folic acid (Mumfer) vs iron formulation (ferrous fumarate) in female patients with anaemia. J.Indian Med.Assoc. 2001;99(3):154-155.
 • Morgan, H. E., Gautam, M., and Geary, D. F. Maintenance intravenous iron therapy in pediatric hemodialysis patients. Pediatr Nephrol. 2001;16(10):779-783.
 • Geltman, P. L., Meyers, A. F., and Bauchner, H. Daily multivitamins with iron to prevent anemia in infancy: a randomized clinical trial. Clin.Pediatr.(Phila) 2001;40(10):549-554.
 • Giorgini, E., Fisberg, M., de Paula, R. A., Ferreira, A. M., Valle, J., and Braga, J. A. The use of sweet rolls fortified with iron bis-glycinate chelate in the prevention of iron deficiency anemia in preschool children. Arch.Latinoam.Nutr. 2001;51(1 Suppl 1):48-53.
 • de Paula, R. A. and Fisberg, M. The use of sugar fortified with iron tris-glycinate chelate in the prevention of iron deficiency anemia in preschool children. Arch.Latinoam.Nutr. 2001;51(1 Suppl 1):54-59.
 • Dijkhuizen, M. A., Wieringa, F. T., West, C. E., Martuti, S., and Muhilal. Effects of iron and zinc supplementation in Indonesian infants on micronutrient status and growth. J.Nutr. 2001;131(11):2860-2865.
 • Dossa, R. A., Ategbo, E. A., Van Raaij, J. M., de Graaf, C., and Hautvast, J. G. Multivitamin-multimineral and iron supplementation did not improve appetite of young stunted and anemic Beninese children. J.Nutr. 2001;131(11):2874-2879.
 • Jinabhai, C. C., Taylor, M., Coutsoudis, A., Coovadia, H. M., Tomkins, A. M., and Sullivan, K. R. A randomized controlled trial of the effect of antihelminthic treatment and micronutrient fortification on health status and school performance of rural primary school children. Ann Trop Paediatr. 2001;21(4):319-333.
 • Stoltzfus, R. J., Kvalsvig, J. D., Chwaya, H. M., Montresor, A., Albonico, M., Tielsch, J. M., Savioli, L., and Pollitt, E. Effects of iron supplementation and anthelmintic treatment on motor and language development of preschool children in Zanzibar: double blind, placebo controlled study. BMJ 12-15-2001;323(7326):1389-1393.
 • Gruson, K. I., Aharonoff, G. B., Egol, K. A., Zuckerman, J. D., and Koval, K. J. The relationship between admission hemoglobin level and outcome after hip fracture. J Orthop.Trauma 2002;16(1):39-44.
 • Aaseth, J., Thomassen, Y., Ellingsen, D. G., and Stoa-Birketvedt, G. Prophylactic iron supplementation in pregnant women in Norway. J.Trace Elem.Med.Biol. 2001;15(2-3):167-174.
 • van Stuijvenberg, M. E., Dhansay, M. A., Smuts, C. M., Lombard, C. J., Jogessar, V. B., and Benade, A. J. Long-term evaluation of a micronutrient-fortified biscuit used for addressing micronutrient deficiencies in primary school children. Public Health Nutr 2001;4(6):1201-1209.
 • Jaruga, P., Jaruga, B., Gackowski, D., Olczak, A., Halota, W., Pawlowska, M., and Olinski, R. Supplementation with antioxidant vitamins prevents oxidative modification of DNA in lymphocytes of HIV-infected patients. Free Radic.Biol Med 3-1-2002;32(5):414-420.
 • Sungthong, R., Mo-suwan, L., Chongsuvivatwong, V., and Geater, A. F. Once weekly is superior to daily iron supplementation on height gain but not on hematological improvement among schoolchildren in Thailand. J.Nutr. 2002;132(3):418-422.
 • Bayoumeu, F., Subiran-Buisset, C., Baka, N. E., Legagneur, H., Monnier-Barbarino, P., and Laxenaire, M. C. Iron therapy in iron deficiency anemia in pregnancy: intravenous route versus oral route. Am.J.Obstet.Gynecol. 2002;186(3):518-522.
 • Michael, B., Coyne, D. W., Fishbane, S., Folkert, V., Lynn, R., Nissenson, A. R., Agarwal, R., Eschbach, J. W., Fadem, S. Z., Trout, J. R., Strobos, J., and Warnock, D. G. Sodium ferric gluconate complex in hemodialysis patients: adverse reactions compared to placebo and iron dextran. Kidney Int. 2002;61(5):1830-1839.
 • Sungthong, R., Mo-suwan, L., and Chongsuvivatwong, V. Effects of haemoglobin and serum ferritin on cognitive function in school children. Asia Pac.J Clin Nutr 2002;11(2):117-122.
 • Huo, J., Sun, J., Miao, H., Yu, B., Yang, T., Liu, Z., Lu, C., Chen, J., Zhang, D., Ma, Y., Wang, A., and Li, Y. Therapeutic effects of NaFeEDTA-fortified soy sauce in anaemic children in China. Asia Pac.J Clin Nutr 2002;11(2):123-127.
 • Domellof, M., Lonnerdal, B., Dewey, K. G., Cohen, R. J., Rivera, L. L., and Hernell, O. Sex differences in iron status during infancy. Pediatrics 2002;110(3):545-552.
 • Prinsen, Geerligs P., Brabin, B., Mkumbwa, A., Broadhead, R., and Cuevas, L. E. Acceptability of the use of iron cooking pots to reduce anaemia in developing countries. Public Health Nutr. 2002;5(5):619-624.
 • Ermis, B., Demirel, F., Demircan, N., and Gurel, A. Effects of three different iron supplementations in term healthy infants after 5 months of life. J.Trop.Pediatr. 2002;48(5):280-284.
 • Dewey, K. G., Domellof, M., Cohen, R. J., Landa, Rivera L., Hernell, O., and Lonnerdal, B. Iron supplementation affects growth and morbidity of breast-fed infants: results of a randomized trial in Sweden and Honduras. J.Nutr. 2002;132(11):3249-3255.
 • Zimmermann, M. B., Zeder, C., Chaouki, N., Torresani, T., Saad, A., and Hurrell, R. F. Addition of microencapsulated iron to iodized salt improves the efficacy of iodine in goitrous, iron-deficient children: a randomized, double-blind, controlled trial. Eur.J.Endocrinol. 2002;147(6):747-753.
 • de Silva, A., Atukorala, S., Weerasinghe, I., and Ahluwalia, N. Iron supplementation improves iron status and reduces morbidity in children with or without upper respiratory tract infections: a randomized controlled study in Colombo, Sri Lanka. Am.J.Clin.Nutr. 2003;77(1):234-241.
 • Wali, A., Mushtaq, A., and Nilofer. Comparative study–efficacy, safety and compliance of intravenous iron sucrose and intramuscular iron sorbitol in iron deficiency anemia of pregnancy. J Pak.Med Assoc 2002;52(9):392-395.
 • Beutler, E. History of iron in medicine. Blood Cells Mol.Dis 2002;29(3):297-308.
 • Desai, M. R., Mei, J. V., Kariuki, S. K., Wannemuehler, K. A., Phillips-Howard, P. A., Nahlen, B. L., Kager, P. A., Vulule, J. M., and Ter Kuile, F. O. Randomized, controlled trial of daily iron supplementation and intermittent sulfadoxine-pyrimethamine for the treatment of mild childhood anemia in western Kenya. J.Infect.Dis. 2-15-2003;187(4):658-666.
 • Ramakrishnan, U., Gonzalez-Cossio, T., Neufeld, L. M., Rivera, J., and Martorell, R. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy does not lead to greater infant birth size than does iron-only supplementation: a randomized controlled trial in a semirural community in Mexico. Am.J.Clin.Nutr. 2003;77(3):720-725.
 • Christian, P., Khatry, S. K., Katz, J., Pradhan, E. K., LeClerq, S. C., Shrestha, S. R., Adhikari, R. K., Sommer, A., and West, K. P., Jr. Effects of alternative maternal micronutrient supplements on low birth weight in rural Nepal: double blind randomised community trial. BMJ 3-15-2003;326(7389):571.
 • Rosencher, N., Kerkkamp, H. E., Macheras, G., Munuera, L. M., Menichella, G., Barton, D. M., Cremers, S., and Abraham, I. L. Orthopedic Surgery Transfusion Hemoglobin European Overview (OSTHEO) study: blood management in elective knee and hip arthroplasty in Europe. Transfusion 2003;43(4):459-469.
 • Lind, T., Lonnerdal, B., Stenlund, H., Ismail, D., Seswandhana, R., Ekstrom, E. C., and Persson, L. A. A community-based randomized controlled trial of iron and zinc supplementation in Indonesian infants: interactions between iron and zinc. Am.J.Clin.Nutr. 2003;77(4):883-890.
 • Ash, D. M., Tatala, S. R., Frongillo, E. A., Jr., Ndossi, G. D., and Latham, M. C. Randomized efficacy trial of a micronutrient-fortified beverage in primary school children in Tanzania. Am J Clin Nutr 2003;77(4):891-898.
 • Geerligs, P. P., Brabin, B., Mkumbwa, A., Broadhead, R., and Cuevas, L. E. The effect on haemoglobin of the use of iron cooking pots in rural Malawian households in an area with high malaria prevalence: a randomized trial. Trop.Med.Int.Health 2003;8(4):310-315.
 • Miglioranza, L. H., Matsuo, T., Caballero-Cordoba, G. M., Dichi, J. B., Cyrino, E. S., Oliveira, I. B., Martins, M. S., Polezer, N. M., and Dichi, I. Effect of long-term fortification of whey drink with ferrous bisglycinate on anemia prevalence in children and adolescents from deprived areas in Londrina, Parana, Brazil. Nutrition 2003;19(5):419-421.
 • Aggarwal, H. K., Nand, N., Singh, S., Singh, M., Hemant, and Kaushik, G. Comparison of oral versus intravenous iron therapy in predialysis patients of chronic renal failure receiving recombinant human erythropoietin. J.Assoc.Physicians India 2003;51:170-174.
 • Majumdar, I., Paul, P., Talib, V. H., and Ranga, S. The effect of iron therapy on the growth of iron-replete and iron-deplete children. J.Trop.Pediatr. 2003;49(2):84-88.
 • Merialdi, M., Carroli, G., Villar, J., Abalos, E., Gulmezoglu, A. M., Kulier, R., and de, Onis M. Nutritional interventions during pregnancy for the prevention or treatment of impaired fetal growth: an overview of randomized controlled trials. J Nutr 2003;133(5 Suppl 2):1626S-1631S.
 • Abrams, S. A., Mushi, A., Hilmers, D. C., Griffin, I. J., Davila, P., and Allen, L. A multinutrient-fortified beverage enhances the nutritional status of children in Botswana. J Nutr 2003;133(6):1834-1840.
 • Makrides, M., Crowther, C. A., Gibson, R. A., Gibson, R. S., and Skeaff, C. M. Efficacy and tolerability of low-dose iron supplements during pregnancy: a randomized controlled trial. Am.J.Clin.Nutr. 2003;78(1):145-153.
 • Geerligs, P. D., Brabin, B. J., and Omari, A. A. Food prepared in iron cooking pots as an intervention for reducing iron deficiency anaemia in developing countries: a systematic review. J.Hum.Nutr.Diet. 2003;16(4):275-281.
 • Thuy, P. V., Berger, J., Davidsson, L., Khan, N. C., Lam, N. T., Cook, J. D., Hurrell, R. F., and Khoi, H. H. Regular consumption of NaFeEDTA-fortified fish sauce improves iron status and reduces the prevalence of anemia in anemic Vietnamese women. Am.J.Clin.Nutr. 2003;78(2):284-290.
 • Oelofse, A., Van Raaij, J. M., Benade, A. J., Dhansay, M. A., Tolboom, J. J., and Hautvast, J. G. The effect of a micronutrient-fortified complementary food on micronutrient status, growth and development of 6- to 12-month-old disadvantaged urban South African infants. Int J Food Sci Nutr 2003;54(5):399-407.
 • PRITCHARD, J. A. and HUNT, C. F. A comparison of the hematologic responses following the routine prenatal administration of intramuscular and oral iron. Surg Gynecol.Obstet. 1958;106(5):516-518.
 • Kerr, D. N. and DAVIDSON, S. The prophylaxis of iron-deficiency anaemia in pregnancy. Lancet 9-6-1958;2(7045):483-488.
 • Hathirat, P., Valyasevi, A., Kotchabhakdi, N. J., Rojroongwasinkul, N., and Pollitt, E. Effects of an iron supplementation trial on the Fe status of Thai schoolchildren. Br.J.Nutr. 1992;68(1):245-252.
 • HANKIN, M. E. THE VALUE OF IRON SUPPLEMENTATION DURING PREGNANCY. Aust N.Z.J Obstet.Gynaecol. 1963;41:111-118.
 • DAWSON, D. W., GOLDTHORP, W. O., and SPENCER, D. PARENTERAL IRON THERAPY IN PREGNANCY. J Obstet.Gynaecol.Br Commonw. 1965;72:89-93.
 • HOLLY, R. G. Anemia in pregnancy. Obstet.Gynecol. 1955;5(4):562-568.
 • HOOD, W. E., Jr. and BOND, W. L. Iron deficiency prophylaxis during pregnancy. Obstet.Gynecol. 1960;16:82-84.
 • JAMES, J. A. and COMBES, M. Iron deficiency in the premature infant. Significance, and prevention by the intramuscular administration of iron-dextran. Pediatrics 1960;26:368-374.
 • Cogswell, M. E., Parvanta, I., Ickes, L., Yip, R., and Brittenham, G. M. Iron supplementation during pregnancy, anemia, and birth weight: a randomized controlled trial. Am.J.Clin.Nutr. 2003;78(4):773-781.
 • Christian, P., Shrestha, J., LeClerq, S. C., Khatry, S. K., Jiang, T., Wagner, T., Katz, J., and West, K. P., Jr. Supplementation with micronutrients in addition to iron and folic acid does not further improve the hematologic status of pregnant women in rural Nepal. J.Nutr. 2003;133(11):3492-3498.
 • Friel, J. K., Aziz, K., Andrews, W. L., Harding, S. V., Courage, M. L., and Adams, R. J. A double-masked, randomized control trial of iron supplementation in early infancy in healthy term breast-fed infants. J.Pediatr. 2003;143(5):582-586.
 • Komolafe, J. O., Kuti, O., Ijadunola, K. T., and Ogunniyi, S. O. A comparative study between intramuscular iron dextran and oral ferrous sulphate in the treatment of iron deficiency anaemia in pregnancy. J.Obstet.Gynaecol. 2003;23(6):628-631.
 • Lawrence, V. A., Silverstein, J. H., Cornell, J. E., Pederson, T., Noveck, H., and Carson, J. L. Higher Hb level is associated with better early functional recovery after hip fracture repair. Transfusion 2003;43(12):1717-1722.
 • Christian, P., West, K. P., Khatry, S. K., LeClerq, S. C., Pradhan, E. K., Katz, J., Shrestha, S. R., and Sommer, A. Effects of maternal micronutrient supplementation on fetal loss and infant mortality: a cluster-randomized trial in Nepal. Am J Clin Nutr 2003;78(6):1194-1202.
 • Hininger, I., Favier, M., Arnaud, J., Faure, H., Thoulon, J. M., Hariveau, E., Favier, A., and Roussel, A. M. Effects of a combined micronutrient supplementation on maternal biological status and newborn anthropometrics measurements: a randomized double-blind, placebo-controlled trial in apparently healthy pregnant women. Eur J Clin Nutr 2004;58(1):52-59.
 • Steinberg, E. L., Ben-Galim, P., Yaniv, Y., Dekel, S., and Menahem, A. Comparative analysis of the benefits of autotransfusion of blood by a shed blood collector after total knee replacement. Arch.Orthop.Trauma Surg. 2004;124(2):114-118.
 • Madi-Jebara, S. N., Sleilaty, G. S., Achouh, P. E., Yazigi, A. G., Haddad, F. A., Hayek, G. M., Antakly, M. C., and Jebara, V. A. Postoperative intravenous iron used alone or in combination with low-dose erythropoietin is not effective for correction of anemia after cardiac surgery. J.Cardiothorac.Vasc.Anesth. 2004;18(1):59-63.
 • Penny, M. E., Marin, R. M., Duran, A., Peerson, J. M., Lanata, C. F., Lonnerdal, B., Black, R. E., and Brown, K. H. Randomized controlled trial of the effect of daily supplementation with zinc or multiple micronutrients on the morbidity, growth, and micronutrient status of young Peruvian children. Am J Clin Nutr 2004;79(3):457-465.
 • Auerbach, M., Ballard, H., Trout, J. R., McIlwain, M., Ackerman, A., Bahrain, H., Balan, S., Barker, L., and Rana, J. Intravenous iron optimizes the response to recombinant human erythropoietin in cancer patients with chemotherapy-related anemia: a multicenter, open-label, randomized trial. J.Clin.Oncol. 4-1-2004;22(7):1301-1307.
 • Nestel, P., Nalubola, R., Sivakaneshan, R., Wickramasinghe, A. R., Atukorala, S., and Wickramanayake, T. The use of iron-fortified wheat flour to reduce anemia among the estate population in Sri Lanka. Int J Vitam.Nutr Res 2004;74(1):35-51.
 • Warady, B. A., Kausz, A., Lerner, G., Brewer, E. D., Chadha, V., Brugnara, C., Dahl, N. V., and Watkins, S. L. Iron therapy in the pediatric hemodialysis population. Pediatr.Nephrol. 2004;19(6):655-661.
 • Friis, H., Gomo, E., Nyazema, N., Ndhlovu, P., Krarup, H., Kaestel, P., and Michaelsen, K. F. Effect of multimicronutrient supplementation on gestational length and birth size: a randomized, placebo-controlled, double-blind effectiveness trial in Zimbabwe. Am J Clin Nutr 2004;80(1):178-184.
 • Halm, E. A., Wang, J. J., Boockvar, K., Penrod, J., Silberzweig, S. B., Magaziner, J., Koval, K. J., and Siu, A. L. The effect of perioperative anemia on clinical and functional outcomes in patients with hip fracture. J Orthop.Trauma 2004;18(6):369-374.
 • de Souza, A. I., Batista, Filho M., Ferreira, L. O., and Figueiroa, J. N. [The effectiveness of three regimens using ferrous sulfate to treat anemia in pregnant women]. Rev.Panam.Salud Publica 2004;15(5):313-319.
 • Couvret, C., Laffon, M., Baud, A., Payen, V., Burdin, P., and Fusciardi, J. A restrictive use of both autologous donation and recombinant human erythropoietin is an efficient policy for primary total hip or knee arthroplasty. Anesth.Analg. 2004;99(1):262-271.
 • Franchini, M. and Veneri, D. Iron-chelation therapy: an update. Hematol.J 2004;5(4):287-292.
 • Lind, T., Lonnerdal, B., Stenlund, H., Gamayanti, I. L., Ismail, D., Seswandhana, R., and Persson, L. A. A community-based randomized controlled trial of iron and zinc supplementation in Indonesian infants: effects on growth and development. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(3):729-736.
 • Sungthong, R., Mo-suwan, L., Chongsuvivatwong, V., and Geater, A. F. Once-weekly and 5-days a week iron supplementation differentially affect cognitive function but not school performance in Thai children. J.Nutr. 2004;134(9):2349-2354.
 • Cuenca, J., Garcia-Erce, J. A., Munoz, M., Izuel, M., Martinez, A. A., and Herrera, A. Patients with pertrochanteric hip fracture may benefit from preoperative intravenous iron therapy: a pilot study. Transfusion 2004;44(10):1447-1452.
 • Black, M. M., Baqui, A. H., Zaman, K., Ake, Persson L., El Arifeen, S., Le, K., McNary, S. W., Parveen, M., Hamadani, J. D., and Black, R. E. Iron and zinc supplementation promote motor development and exploratory behavior among Bangladeshi infants. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(4):903-910.
 • Lopriore, C., Guidoum, Y., Briend, A., and Branca, F. Spread fortified with vitamins and minerals induces catch-up growth and eradicates severe anemia in stunted refugee children aged 3-6 y. Am J Clin Nutr 2004;80(4):973-981.
 • Mebrahtu, T., Stoltzfus, R. J., Chwaya, H. M., Jape, J. K., Savioli, L., Montresor, A., Albonico, M., and Tielsch, J. M. Low-dose daily iron supplementation for 12 months does not increase the prevalence of malarial infection or density of parasites in young Zanzibari children. J.Nutr. 2004;134(11):3037-3041.
 • Myers, E., O’Grady, P., and Dolan, A. M. The influence of preclinical anaemia on outcome following total hip replacement. Arch Orthop.Trauma Surg 2004;124(10):699-701.
 • Dharmarajan, T. S. and Norkus, E. P. Mild anemia and the risk of falls in older adults from nursing homes and the community. J Am Med Dir.Assoc 2004;5(6):395-400.
 • Alarcon, K., Kolsteren, P. W., Prada, A. M., Chian, A. M., Velarde, R. E., Pecho, I. L., and Hoeree, T. F. Effects of separate delivery of zinc or zinc and vitamin A on hemoglobin response, growth, and diarrhea in young Peruvian children receiving iron therapy for anemia. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(5):1276-1282.
 • Tondeur, M. C., Schauer, C. S., Christofides, A. L., Asante, K. P., Newton, S., Serfass, R. E., and Zlotkin, S. H. Determination of iron absorption from intrinsically labeled microencapsulated ferrous fumarate (sprinkles) in infants with different iron and hematologic status by using a dual-stable-isotope method. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(5):1436-1444.
 • Su, H., Aharonoff, G. B., Zuckerman, J. D., Egol, K. A., and Koval, K. J. The relation between discharge hemoglobin and outcome after hip fracture. Am J Orthop.(Belle.Mead NJ) 2004;33(11):576-580.
 • Beard, J. L., Hendricks, M. K., Perez, E. M., Murray-Kolb, L. E., Berg, A., Vernon-Feagans, L., Irlam, J., Isaacs, W., Sive, A., and Tomlinson, M. Maternal iron deficiency anemia affects postpartum emotions and cognition. J Nutr 2005;135(2):267-272.
 • Eindhoven, G. B., Diercks, R. L., Richardson, F. J., van Raaij, J. J., Hagenaars, J. A., van Horn, J. R., and de Wolf, J. T. Adjusted transfusion triggers improve transfusion practice in orthopaedic surgery. Transfus.Med 2005;15(1):13-18.
 • Untoro, J., Karyadi, E., Wibowo, L., Erhardt, M. W., and Gross, R. Multiple micronutrient supplements improve micronutrient status and anemia but not growth and morbidity of Indonesian infants: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Nutr 2005;135(3):639S-645S.
 • Lopez de, Romana G., Cusirramos, S., Lopez de, Romana D., and Gross, R. Efficacy of multiple micronutrient supplementation for improving anemia, micronutrient status, growth, and morbidity of Peruvian infants. J Nutr 2005;135(3):646S-652S.
 • Smuts, C. M., Dhansay, M. A., Faber, M., van Stuijvenberg, M. E., Swanevelder, S., Gross, R., and Benade, A. J. Efficacy of multiple micronutrient supplementation for improving anemia, micronutrient status, and growth in South African infants. J Nutr 2005;135(3):653S-659S.
 • Hop, le T. and Berger, J. Multiple micronutrient supplementation improves anemia, micronutrient nutrient status, and growth of Vietnamese infants: double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Nutr 2005;135(3):660S-665S.
 • Osrin, D., Vaidya, A., Shrestha, Y., Baniya, R. B., Manandhar, D. S., Adhikari, R. K., Filteau, S., Tomkins, A., and Costello, A. M. Effects of antenatal multiple micronutrient supplementation on birthweight and gestational duration in Nepal: double-blind, randomised controlled trial. Lancet 3-12-2005;365(9463):955-962.
 • Kumar, A., Jain, S., Singh, N. P., and Singh, T. Oral versus high dose parenteral iron supplementation in pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2005;89(1):7-13.
 • Perez, E. M., Hendricks, M. K., Beard, J. L., Murray-Kolb, L. E., Berg, A., Tomlinson, M., Irlam, J., Isaacs, W., Njengele, T., Sive, A., and Vernon-Feagans, L. Mother-infant interactions and infant development are altered by maternal iron deficiency anemia. J Nutr 2005;135(4):850-855.
 • Munoz, M., Ariza, D., Garceran, M. J., Gomez, A., and Campos, A. Benefits of postoperative shed blood reinfusion in patients undergoing unilateral total knee replacement. Arch Orthop.Trauma Surg 2005;125(6):385-389.
 • Charytan, C., Qunibi, W., and Bailie, G. R. Comparison of intravenous iron sucrose to oral iron in the treatment of anemic patients with chronic kidney disease not on dialysis. Nephron Clin Pract 2005;100(3):c55-c62.
 • Garcia-Erce, J. A., Cuenca, J., Munoz, M., Izuel, M., Martinez, A. A., Herrera, A., Solano, V. M., and Martinez, F. Perioperative stimulation of erythropoiesis with intravenous iron and erythropoietin reduces transfusion requirements in patients with hip fracture. A prospective observational study. Vox Sang. 2005;88(4):235-243.
 • Weber, E. W., Slappendel, R., Hemon, Y., Mahler, S., Dalen, T., Rouwet, E., van, Os J., Vosmaer, A., and van der Ark, P. Effects of epoetin alfa on blood transfusions and postoperative recovery in orthopaedic surgery: the European Epoetin Alfa Surgery Trial (EEST). Eur J Anaesthesiol. 2005;22(4):249-257.
 • Cushner, F. D., Scott, W. N., Scuderi, G., Hill, K., and Insall, J. N. Blood loss and transfusion rates in bilateral total knee arthroplasty. J Knee.Surg 2005;18(2):102-107.
 • Meier, P. R., Nickerson, H. J., Olson, K. A., Berg, R. L., and Meyer, J. A. Prevention of iron deficiency anemia in adolescent and adult pregnancies. Clin Med Res 2003;1(1):29-36.
 • Kaestel, P., Michaelsen, K. F., Aaby, P., and Friis, H. Effects of prenatal multimicronutrient supplements on birth weight and perinatal mortality: a randomised, controlled trial in Guinea-Bissau. Eur J Clin Nutr 2005;59(9):1081-1089.
 • Chen, J., Zhao, X., Zhang, X., Yin, S., Piao, J., Huo, J., Yu, B., Qu, N., Lu, Q., Wang, S., and Chen, C. Studies on the effectiveness of NaFeEDTA-fortified soy sauce in controlling iron deficiency: a population-based intervention trial. Food Nutr Bull 2005;26(2):177-186.
 • Munoz, M., Cobos, A., Campos, A., Ariza, D., Munoz, E., and Gomez, A. Impact of postoperative shed blood transfusion, with or without leucocyte reduction, on acute-phase response to surgery for total knee replacement. Acta Anaesthesiol.Scand 2005;49(8):1182-1190.
 • Nesamvuni, A. E., Vorster, H. H., Margetts, B. M., and Kruger, A. Fortification of maize meal improved the nutritional status of 1-3-year-old African children. Public Health Nutr 2005;8(5):461-467.
 • Van, Thuy P., Berger, J., Nakanishi, Y., Khan, N. C., Lynch, S., and Dixon, P. The use of NaFeEDTA-fortified fish sauce is an effective tool for controlling iron deficiency in women of childbearing age in rural Vietnam. J Nutr 2005;135(11):2596-2601.
 • Schroder, O., Mickisch, O., Seidler, U., de Weerth, A., Dignass, A. U., Herfarth, H., Reinshagen, M., Schreiber, S., Junge, U., Schrott, M., and Stein, J. Intravenous iron sucrose versus oral iron supplementation for the treatment of iron deficiency anemia in patients with inflammatory bowel disease–a randomized, controlled, open-label, multicenter study. Am J Gastroenterol 2005;100(11):2503-2509.
 • Faber, M., Kvalsvig, J. D., Lombard, C. J., and Benade, A. J. Effect of a fortified maize-meal porridge on anemia, micronutrient status, and motor development of infants. Am J Clin Nutr 2005;82(5):1032-1039.
 • Kordas, K., Stoltzfus, R. J., Lopez, P., Rico, J. A., and Rosado, J. L. Iron and zinc supplementation does not improve parent or teacher ratings of behavior in first grade Mexican children exposed to lead. J Pediatr 2005;147(5):632-639.
 • Berger, J., Ninh, N. X., Khan, N. C., Nhien, N. V., Lien, D. K., Trung, N. Q., and Khoi, H. H. Efficacy of combined iron and zinc supplementation on micronutrient status and growth in Vietnamese infants. Eur J Clin Nutr 2006;60(4):443-454.
 • Van Wyck, D. B., Roppolo, M., Martinez, C. O., Mazey, R. M., and McMurray, S. A randomized, controlled trial comparing IV iron sucrose to oral iron in anemic patients with nondialysis-dependent CKD. Kidney Int 2005;68(6):2846-2856.
 • Al, R. A., Unlubilgin, E., Kandemir, O., Yalvac, S., Cakir, L., and Haberal, A. Intravenous versus oral iron for treatment of anemia in pregnancy: a randomized trial. Obstet.Gynecol. 2005;106(6):1335-1340.
 • Tsumara, N., Yoshiya, S., Chin, T., Shiba, R., Kohso, K., and Doita, M. A prospective comparison of clamping the drain or post-operative salvage of blood in reducing blood loss after total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 2006;88(1):49-53.
 • Lonnerdal, B., Bryant, A., Liu, X., and Theil, E. C. Iron absorption from soybean ferritin in nonanemic women. Am J Clin Nutr 2006;83(1):103-107.
 • Tielsch, J. M., Khatry, S. K., Stoltzfus, R. J., Katz, J., LeClerq, S. C., Adhikari, R., Mullany, L. C., Shresta, S., and Black, R. E. Effect of routine prophylactic supplementation with iron and folic acid on preschool child mortality in southern Nepal: community-based, cluster-randomised, placebo-controlled trial. Lancet 1-14-2006;367(9505):144-152.
 • Siega-Riz, A. M., Hartzema, A. G., Turnbull, C., Thorp, J., McDonald, T., and Cogswell, M. E. The effects of prophylactic iron given in prenatal supplements on iron status and birth outcomes: a randomized controlled trial. Am J Obstet.Gynecol. 2006;194(2):512-519.
 • Lonnerdal, B. and Bryant, A. Absorption of iron from recombinant human lactoferrin in young US women. Am J Clin Nutr 2006;83(2):305-309.
 • Rico, J. A., Kordas, K., Lopez, P., Rosado, J. L., Vargas, G. G., Ronquillo, D., and Stoltzfus, R. J. Efficacy of iron and/or zinc supplementation on cognitive performance of lead-exposed Mexican schoolchildren: a randomized, placebo-controlled trial. Pediatrics 2006;117(3):e518-e527.
 • van Stuijvenberg, M. E., Smuts, C. M., Wolmarans, P., Lombard, C. J., and Dhansay, M. A. The efficacy of ferrous bisglycinate and electrolytic iron as fortificants in bread in iron-deficient school children. Br J Nutr 2006;95(3):532-538.
 • Giovannini, M., Sala, D., Usuelli, M., Livio, L., Francescato, G., Braga, M., Radaelli, G., and Riva, E. Double-blind, placebo-controlled trial comparing effects of supplementation with two different combinations of micronutrients delivered as sprinkles on growth, anemia, and iron deficiency in cambodian infants. J Pediatr Gastroenterol.Nutr 2006;42(3):306-312.
 • Kirkos, J. M., Krystallis, C. T., Konstantinidis, P. A., Papavasiliou, K. A., Kyrkos, M. J., and Ikonomidis, L. G. Postoperative re-perfusion of drained blood in patients undergoing total knee arthroplasty: is it effective and cost-efficient? Acta Orthop.Belg. 2006;72(1):18-23.
 • Zhou, S. J., Gibson, R. A., Crowther, C. A., Baghurst, P., and Makrides, M. Effect of iron supplementation during pregnancy on the intelligence quotient and behavior of children at 4 y of age: long-term follow-up of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2006;83(5):1112-1117.
 • Cuenca, J., Garcia-Erce, J. A., Martinez, F., Perez-Serrano, L., Herrera, A., and Munoz, M. Perioperative intravenous iron, with or without erythropoietin, plus restrictive transfusion protocol reduce the need for allogeneic blood after knee replacement surgery. Transfusion 2006;46(7):1112-1119.
 • Kaiser, J. D., Campa, A. M., Ondercin, J. P., Leoung, G. S., Pless, R. F., and Baum, M. K. Micronutrient supplementation increases CD4 count in HIV-infected individuals on highly active antiretroviral therapy: a prospective, double-blinded, placebo-controlled trial. J Acquir.Immune.Defic.Syndr. 8-15-2006;42(5):523-528.
 • Wasantwisut, E., Winichagoon, P., Chitchumroonchokchai, C., Yamborisut, U., Boonpraderm, A., Pongcharoen, T., Sranacharoenpong, K., and Russameesopaphorn, W. Iron and zinc supplementation improved iron and zinc status, but not physical growth, of apparently healthy, breast-fed infants in rural communities of northeast Thailand. J Nutr 2006;136(9):2405-2411.
 • Garcia-Erce, J. A., Cuenca, J., Martinez, F., Cardona, R., Perez-Serrano, L., and Munoz, M. Perioperative intravenous iron preserves iron stores and may hasten the recovery from post-operative anaemia after knee replacement surgery. Transfus.Med 2006;16(5):335-341.
 • Solon, F. S., Sarol, J. N., Jr., Bernardo, A. B., Solon, J. A., Mehansho, H., Sanchez-Fermin, L. E., Wambangco, L. S., and Juhlin, K. D. Effect of a multiple-micronutrient-fortified fruit powder beverage on the nutrition status, physical fitness, and cognitive performance of schoolchildren in the Philippines. Food Nutr Bull 2003;24(4 Suppl):S129-S140.
 • Agarwal, R., Rizkala, A. R., Bastani, B., Kaskas, M. O., Leehey, D. J., and Besarab, A. A randomized controlled trial of oral versus intravenous iron in chronic kidney disease. Am J Nephrol. 2006;26(5):445-454.
 • Basora, M., Deulofeu, R., Salazar, F., Quinto, L., and Gomar, C. Improved preoperative iron status assessment by soluble transferrin receptor in elderly patients undergoing knee and hip replacement. Clin Lab Haematol. 2006;28(6):370-375.
 • Power, H. M., Heese, H. D., Beatty, D. W., Hughes, J., and Dempster, W. S. Iron fortification of infant milk formula: the effect on iron status and immune function. Ann.Trop.Paediatr. 1991;11(1):57-66.
 • Gupta, P., Ray, M., Dua, T., Radhakrishnan, G., Kumar, R., and Sachdev, H. P. Multimicronutrient supplementation for undernourished pregnant women and the birth size of their offspring: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Arch Pediatr Adolesc.Med 2007;161(1):58-64.
 • Harvey, L. J., Dainty, J. R., Hollands, W. J., Bull, V. J., Hoogewerff, J. A., Foxall, R. J., McAnena, L., Strain, J. J., and Fairweather-Tait, S. J. Effect of high-dose iron supplements on fractional zinc absorption and status in pregnant women. Am J Clin Nutr 2007;85(1):131-136.
 • Assuncao, M. C. and Santos, I. S. [Effect of food fortification with iron on childhood anemia: a review study]. Cad.Saude Publica 2007;23(2):269-281.
 • Toy, P. T., Kaplan, E. B., McVay, P. A., Lee, S. J., Strauss, R. G., and Stehling, L. C. Blood loss and replacement in total hip arthroplasty: a multicenter study. The Preoperative Autologous Blood Donation Study Group. Transfusion 1992;32(1):63-67.
 • Moonen, A. F., Knoors, N. T., van Os, J. J., Verburg, A. D., and Pilot, P. Retransfusion of filtered shed blood in primary total hip and knee arthroplasty: a prospective randomized clinical trial. Transfusion 2007;47(3):379-384.
 • Murray-Kolb, L. E. and Beard, J. L. Iron treatment normalizes cognitive functioning in young women. Am J Clin Nutr 2007;85(3):778-787.
 • Keating, E. M., Callaghan, J. J., Ranawat, A. S., Bhirangi, K., and Ranawat, C. S. A randomized, parallel-group, open-label trial of recombinant human erythropoietin vs preoperative autologous donation in primary total joint arthroplasty: effect on postoperative vigor and handgrip strength. J Arthroplasty 2007;22(3):325-333.
 • Fawzi, W. W., Msamanga, G. I., Urassa, W., Hertzmark, E., Petraro, P., Willett, W. C., and Spiegelman, D. Vitamins and perinatal outcomes among HIV-negative women in Tanzania. N.Engl J Med 4-5-2007;356(14):1423-1431.
 • Cuenca, J., Garcia-Erce, J. A., Martinez, F., Cardona, R., Perez-Serrano, L., and Munoz, M. Preoperative haematinics and transfusion protocol reduce the need for transfusion after total knee replacement. Int J Surg 2007;5(2):89-94.
 • Wong, C. J., Vandervoort, M. K., Vandervoort, S. L., Donner, A., Zou, G., MacDonald, J. K., Freedman, J., Karkouti, K., MacDonald, S. J., and Feagan, B. G. A cluster-randomized controlled trial of a blood conservation algorithm in patients undergoing total hip joint arthroplasty. Transfusion 2007;47(5):832-841.
 • Fahmida, U., Rumawas, J. S., Utomo, B., Patmonodewo, S., and Schultink, W. Zinc-iron, but not zinc-alone supplementation, increased linear growth of stunted infants with low haemoglobin. Asia Pac.J Clin Nutr 2007;16(2):301-309.
 • Ziaei, S., Norrozi, M., Faghihzadeh, S., and Jafarbegloo, E. A randomised placebo-controlled trial to determine the effect of iron supplementation on pregnancy outcome in pregnant women with haemoglobin > or = 13.2 g/dl. BJOG 2007;114(6):684-688.
 • Hyder, S. M., Haseen, F., Khan, M., Schaetzel, T., Jalal, C. S., Rahman, M., Lonnerdal, B., Mannar, V., and Mehansho, H. A multiple-micronutrient-fortified beverage affects hemoglobin, iron, and vitamin A status and growth in adolescent girls in rural Bangladesh. J Nutr 2007;137(9):2147-2153.
 • Smith, L. K., Williams, D. H., and Langkamer, V. G. Post-operative blood salvage with autologous retransfusion in primary total hip replacement. J Bone Joint Surg Br 2007;89(8):1092-1097.
 • del Trujillo, M. M., Carrero, A., and Munoz, M. The utility of the perioperative autologous transfusion system OrthoPAT in total hip replacement surgery: a prospective study. Arch.Orthop.Trauma Surg. 2008;128(10):1031-1038.
 • Zhou, S. J., Gibson, R. A., and Makrides, M. Routine iron supplementation in pregnancy has no effect on iron status of children at six months and four years of age. J Pediatr 2007;151(4):438-440.
 • Saleh, E., McClelland, D. B., Hay, A., Semple, D., and Walsh, T. S. Prevalence of anaemia before major joint arthroplasty and the potential impact of preoperative investigation and correction on perioperative blood transfusions. Br J Anaesth. 2007;99(6):801-808.
 • Parsons, A. G., Zhou, S. J., Spurrier, N. J., and Makrides, M. Effect of iron supplementation during pregnancy on the behaviour of children at early school age: long-term follow-up of a randomised controlled trial. Br J Nutr 2008;99(5):1133-1139.
 • Zagre, N. M., Desplats, G., Adou, P., Mamadoultaibou, A., and Aguayo, V. M. Prenatal multiple micronutrient supplementation has greater impact on birthweight than supplementation with iron and folic acid: a cluster-randomized, double-blind, controlled programmatic study in rural Niger. Food Nutr Bull 2007;28(3):317-327.
 • Ziaei, S., Mehrnia, M., and Faghihzadeh, S. Iron status markers in nonanemic pregnant women with and without iron supplementation. Int J Gynaecol Obstet 2008;100(2):130-132.
 • Milman, N., Agger, A. O., and Nielsen, O. J. Iron supplementation during pregnancy. Effect on iron status markers, serum erythropoietin and human placental lactogen. A placebo controlled study in 207 Danish women. Dan.Med.Bull. 1991;38(6):471-476.
 • Shankar, A. H., Jahari, A. B., Sebayang, S. K., Aditiawarman, Apriatni, M., Harefa, B., Muadz, H., Soesbandoro, S. D., Tjiong, R., Fachry, A., Shankar, A. V., Atmarita, Prihatini, S., and Sofia, G. Effect of maternal multiple micronutrient supplementation on fetal loss and infant death in Indonesia: a double-blind cluster-randomised trial. Lancet 1-19-2008;371(9608):215-227.
 • Li, H. and Wang, S. X. Intravenous iron sucrose in Chinese hemodialysis patients with renal anemia. Blood Purif. 2008;26(2):151-156.
 • Tofail, F., Persson, L. A., El, Arifeen S., Hamadani, J. D., Mehrin, F., Ridout, D., Ekstrom, E. C., Huda, S. N., and Grantham-McGregor, S. M. Effects of prenatal food and micronutrient supplementation on infant development: a randomized trial from the Maternal and Infant Nutrition Interventions, Matlab (MINIMat) study. Am J Clin Nutr 2008;87(3):704-711.
 • Foss, N. B., Kristensen, M. T., and Kehlet, H. Anaemia impedes functional mobility after hip fracture surgery. Age Ageing 2008;37(2):173-178.
 • Conlon, N. P., Bale, E. P., Herbison, G. P., and McCarroll, M. Postoperative anemia and quality of life after primary hip arthroplasty in patients over 65 years old. Anesth Analg 2008;106(4):1056-61, table.
 • Amin, A., Watson, A., Mangwani, J., Nawabi, D., Ahluwalia, R., and Loeffler, M. A prospective randomised controlled trial of autologous retransfusion in total knee replacement. J Bone Joint Surg.Br. 2008;90(4):451-454.
 • Irigoyen, M., Davidson, L. L., Carriero, D., and Seaman, C. Randomized, placebo-controlled trial of iron supplementation in infants with low hemoglobin levels fed iron-fortified formula. Pediatrics 1991;88(2):320-326.
 • Moonen, A. F., Thomassen, B. J., Knoors, N. T., van Os, J. J., Verburg, A. D., and Pilot, P. Pre-operative injections of epoetin-alpha versus post-operative retransfusion of autologous shed blood in total hip and knee replacement: a prospective randomised clinical trial. J Bone Joint Surg Br 2008;90(8):1079-1083.
 • Rogers, B. A., Cowie, A., Alcock, C., and Rosson, J. W. Identification and treatment of anaemia in patients awaiting hip replacement. Ann R.Coll Surg Engl 2008;90(6):504-507.
 • WILLS, L., HILL, G., and . Haemoglobin levels in pregnancy; the effect of the rationing scheme and routine administration of iron. Br J Nutr 1947;1(2-3):126-138.
 • Roberfroid, D., Huybregts, L., Lanou, H., Henry, M. C., Meda, N., Menten, J., and Kolsteren, P. Effects of maternal multiple micronutrient supplementation on fetal growth: a double-blind randomized controlled trial in rural Burkina Faso. Am J Clin Nutr 2008;88(5):1330-1340.
 • Zeng, L., Dibley, M. J., Cheng, Y., Dang, S., Chang, S., Kong, L., and Yan, H. Impact of micronutrient supplementation during pregnancy on birth weight, duration of gestation, and perinatal mortality in rural western China: double blind cluster randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a2001.
 • Allegra, V., Mengozzi, G., and Vasile, A. Iron deficiency in maintenance hemodialysis patients: assessment of diagnosis criteria and of three different iron treatments. Nephron 1991;57(2):175-182.
 • Surgenor, D. M., Wallace, E. L., Churchill, W. H., Hao, S. H., Chapman, R. H., and Poss, R. Red cell transfusions in total knee and total hip replacement surgery. Transfusion 1991;31(6):531-537.
 • Sinclair, K. C., Clarke, H. D., and Noble, B. N. Blood management in total knee arthroplasty: a comparison of techniques. Orthopedics 2009;32(1):19.
 • Zhang, X., Ouyang, J., Wieczorek, R., and DeSoto, F. Iron medication-induced gastric mucosal injury. Pathol.Res Pract 2009;205(8):579-581.
 • Javaid, N., Haschke, F., Pietschnig, B., Schuster, E., Huemer, C., Shebaz, A., Ganesh, P., Steffan, I., Hurrel, R., and Secretin, M. C. Interactions between infections, malnutrition and iron nutritional status in Pakistani infants. A longitudinal study. Acta Paediatr.Scand.Suppl 1991;374:141-150.
 • Sunawang, Utomo, B., Hidayat, A., Kusharisupeni, and Subarkah. Preventing low birthweight through maternal multiple micronutrient supplementation: a cluster-randomized, controlled trial in Indramayu, West Java. Food Nutr Bull 2009;30(4 Suppl):S488-S495.
 • Bhutta, Z. A., Rizvi, A., Raza, F., Hotwani, S., Zaidi, S., Moazzam, Hossain S., Soofi, S., and Bhutta, S. A comparative evaluation of multiple micronutrient and iron-folic acid supplementation during pregnancy in Pakistan: impact on pregnancy outcomes. Food Nutr Bull 2009;30(4 Suppl):S496-S505.
 • Margetts, B. M., Fall, C. H., Ronsmans, C., Allen, L. H., and Fisher, D. J. Multiple micronutrient supplementation during pregnancy in low-income countries: review of methods and characteristics of studies included in the meta-analyses. Food Nutr Bull 2009;30(4 Suppl):S517-S526.
 • Barbieri, P. G. [To-day exposure to occupational carcinogens and their effects. The experience of the rubber industry, iron metallurgy, asphalt work and aviculture]. Epidemiol.Prev 2009;33(4-5 Suppl 2):94-105.
 • Hemminki, E. and Rimpela, U. Iron supplementation, maternal packed cell volume, and fetal growth. Arch.Dis.Child 1991;66(4 Spec No):422-425.
 • Chippaux, J. P., Schneider, D., Aplogan, A., Dyck, J. L., and Berger, J. [Effects od iron supplementation on malaria infection]. Bull.Soc.Pathol.Exot. 1991;84(1):54-62.
 • Hertrampf, E., Olivares, M., Pizarro, F., Walter, T., Cayazzo, M., Heresi, G., Llaguno, S., Chadud, P., and Stekel, A. Haemoglobin fortified cereal: a source of available iron to breast-fed infants. Eur.J.Clin.Nutr. 1990;44(11):793-798.
 • Macedo, A. and Cardoso, S. [Routine iron supplementation in pregnancy]. Acta Med Port. 2010;23(5):785-792.
 • Bastide, N. M., Pierre, F. H., and Corpet, D. E. Heme iron from meat and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a review of the mechanisms involved. Cancer Prev Res (Phila) 2011;4(2):177-184.
 • Olivares, M., Hertrampf, E., Pizzarro, F., Walter, T., Cayazzo, M., Llaguno, S., Chadud, P., Cartagena, N., Vega, V., Amar, M., and . Hemoglobin-fortified biscuits: bioavailability and its effect on iron nutriture in school children. Arch Latinoam.Nutr 1990;40(2):209-220.
 • Latham, M. C., Stephenson, L. S., Kinoti, S. N., Zaman, M. S., and Kurz, K. M. Improvements in growth following iron supplementation in young Kenyan school children. Nutrition 1990;6(2):159-165.
 • Stevens, R. G. Iron and the risk of cancer. Med Oncol Tumor Pharmacother. 1990;7(2-3):177-181.
 • Hertrampf, E., Olivares, M., Walter, T., Pizarro, F., Heresi, G., Llaguno, S., Vega, V., Cayazzo, M., and Chadud, P. [Iron-deficiency anemia in the nursing infant: its elimination with iron-fortified milk]. Rev.Med.Chil. 1990;118(12):1330-1337.
 • Sbarbaro, J. A. The patient-physician relationship: compliance revisited. Ann Allergy 1990;64(4):325-331.
 • Aukett, M. A., Parks, Y. A., Scott, P. H., and Wharton, B. A. Treatment with iron increases weight gain and psychomotor development. Arch.Dis.Child 1986;61(9):849-857.
 • Smith, A. W., Hendrickse, R. G., Harrison, C., Hayes, R. J., and Greenwood, B. M. The effects on malaria of treatment of iron-deficiency anaemia with oral iron in Gambian children. Ann.Trop.Paediatr. 1989;9(1):17-23.
 • Walter, T., De, Andraca, I, Chadud, P., and Perales, C. G. Iron deficiency anemia: adverse effects on infant psychomotor development. Pediatrics 1989;84(1):7-17.
 • Ballot, D. E., MacPhail, A. P., Bothwell, T. H., Gillooly, M., and Mayet, F. G. Fortification of curry powder with NaFe(111)EDTA in an iron-deficient population: report of a controlled iron-fortification trial. Am.J.Clin.Nutr. 1989;49(1):162-169.
 • Freire, W. B. Hemoglobin as a predictor of response to iron therapy and its use in screening and prevalence estimates. Am.J.Clin.Nutr. 1989;50(6):1442-1449.
 • Harvey, P. W., Heywood, P. F., Nesheim, M. C., Galme, K., Zegans, M., Habicht, J. P., Stephenson, L. S., Radimer, K. L., Brabin, B., Forsyth, K., and . The effect of iron therapy on malarial infection in Papua New Guinean schoolchildren. Am.J.Trop.Med.Hyg. 1989;40(1):12-18.
 • Tura, S., Carenza, L., Baccarani, M., Bagnara, M., Bocci, A., Bottone, P., Bresadola, M., Bruzzese, G., Cassano, F., Coccia, M. E., and . [Therapy and iron supplements with ferritin iron during pregnancy. Randomized prospective study of 458 cases]. Recenti Prog.Med. 1989;80(11):607-614.
 • Parks, Y. A., Aukett, M. A., Murray, J. A., Scott, P. H., and Wharton, B. A. Mildly anaemic toddlers respond to iron. Arch.Dis.Child 1989;64(3):400-401.
 • Soewondo, S., Husaini, M., and Pollitt, E. Effects of iron deficiency on attention and learning processes in preschool children: Bandung, Indonesia. Am.J.Clin.Nutr. 1989;50(3 Suppl):667-673.
 • Seshadri, S. and Gopaldas, T. Impact of iron supplementation on cognitive functions in preschool and school-aged children: the Indian experience. Am.J.Clin.Nutr. 1989;50(3 Suppl):675-684.
 • Pollitt, E., Hathirat, P., Kotchabhakdi, N. J., Missell, L., and Valyasevi, A. Iron deficiency and educational achievement in Thailand. Am.J.Clin.Nutr. 1989;50(3 Suppl):687-696.
 • Soemantri, A. G. Preliminary findings on iron supplementation and learning achievement of rural Indonesian children. Am.J.Clin.Nutr. 1989;50(3 Suppl):698-701.
 • Galan, P., Etard, J. F., Borel, E., Debenaze, C., and Hercberg, S. Relationship between serum ferritin, erythrocyte protoporphyrin and transferrin saturation in Mauritanian free living children. Int J Vitam.Nutr Res 1989;59(2):214-218.
 • Pollitt, E., Soemantri, A. G., Yunis, F., and Scrimshaw, N. S. Cognitive effects of iron-deficiency anaemia. Lancet 1-19-1985;1(8421):158.
 • Kaisi, M., Ngwalle, E. W., Runyoro, D. E., and Rogers, J. Evaluation of tolerance of and response to iron dextran (Imferon) administered by total dose infusion to pregnant women with iron deficiency anemia. Int.J.Gynaecol.Obstet. 1988;26(2):235-243.
 • Oppenheimer, S. J., Macfarlane, S. B., Moody, J. B., Bunari, O., and Hendrickse, R. G. Effect of iron prophylaxis on morbidity due to infectious disease: report on clinical studies in Papua New Guinea. Trans.R.Soc.Trop.Med.Hyg. 1986;80(4):596-602.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Downes, R., Brubacher, D., Sutcliffe, V., and Thurnhill, A. Running performance in Gambian children: effects of water-soluble vitamins or iron. Eur.J.Clin.Nutr. 1988;42(11):895-902.
 • Mackintosh, W. and Jacobs, P. Response in serum ferritin and haemoglobin to iron therapy in blood donors. Am.J.Hematol. 1988;27(1):17-19.
 • Haschke, F., Pietschnig, B., Vanura, H., Heil, M., Steffan, I., Hobiger, G., Schuster, E., and Camaya, Z. Iron intake and iron nutritional status of infants fed iron-fortified beikost with meat. Am.J.Clin.Nutr. 1988;47(1):108-112.
 • Rowland, T. W., Deisroth, M. B., Green, G. M., and Kelleher, J. F. The effect of iron therapy on the exercise capacity of nonanemic iron-deficient adolescent runners. Am.J.Dis.Child 1988;142(2):165-169.
 • Chwang, L. C., Soemantri, A. G., and Pollitt, E. Iron supplementation and physical growth of rural Indonesian children. Am.J.Clin.Nutr. 1988;47(3):496-501.
 • Oski, F. A. and Honig, A. S. The effects of therapy on the developmental scores of iron-deficient infants. J.Pediatr. 1978;92(1):21-25.
 • Mejia, L. A. and Chew, F. Hematological effect of supplementing anemic children with vitamin A alone and in combination with iron. Am.J.Clin.Nutr. 1988;48(3):595-600.
 • Groner, J. A., Holtzman, N. A., Charney, E., and Mellits, E. D. A randomized trial of oral iron on tests of short-term memory and attention span in young pregnant women. J.Adolesc.Health Care 1986;7(1):44-48.
 • Bates, C. J., Powers, H. J., Lamb, W. H., Gelman, W., and Webb, E. Effect of supplementary vitamins and iron on malaria indices in rural Gambian children. Trans.R.Soc.Trop.Med.Hyg. 1987;81(2):286-291.
 • Deinard, A. S., List, A., Lindgren, B., Hunt, J. V., and Chang, P. N. Cognitive deficits in iron-deficient and iron-deficient anemic children. J.Pediatr. 1986;108(5 Pt 1):681-689.
 • Gopaldas, T. and Kale, M. Prophylactic iron supplementation for underprivileged school boys. I. Two levels of dosing and efficacy of teacher-distributions. Indian Pediatr. 1985;22(10):731-736.
 • Gopaldas, T., Kale, M., and Bhardwaj, P. Prophylactic iron supplementation for underprivileged school boys. II. Impact on selected tests of cognitive function. Indian Pediatr. 1985;22(10):737-743.
 • Gopaldas, T., Kale, M., and Bhardwaj, P. Prophylactic iron supplementation for underprivileged school boys. III. Impact on submaximal work capacity. Indian Pediatr. 1985;22(10):745-752.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., and Lamb, W. H. Haematological response to supplements of iron and riboflavin to pregnant and lactating women in rural Gambia. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1985;39(2):117-129.
 • Soemantri, A. G., Pollitt, E., and Kim, I. Iron deficiency anemia and educational achievement. Am.J.Clin.Nutr. 1985;42(6):1221-1228.
 • Pereira, S. M., Begum, A., Mathan, V. I., and Baker, S. J. A preliminary simulated iron fortification trial in South Indian preschool children. Br.J.Nutr. 1979;41(3):413-417.
 • Migasena, P., Thurnham, D. I., Jintakanon, K., and Pongpaew, P. Anaemia in Thai children: the effect of iron supplement on haemoglobin and growth. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1972;3(2):255-261.
 • Bryson, D. D. Iron and anaemia in adolescent girls. A double-blind trial. Practitioner 1968;200(199):694-697.
 • Symonds, E. M., Radden, H. S., and Cellier, K. M. Controlled-release iron therapy in pregnancy. Aust.N.Z.J.Obstet.Gynaecol. 1969;9(1):21-25.
 • Fuerth, J. H. Iron supplementation of the diet in full-term infants: a controlled study. J.Pediatr. 1972;80(6):974-979.
 • Cantwell, R. J. Iron deficiency anemia of infancy: some clinical principles illustrated by the response of Maori infants to neonatal parenteral iron administration. Clin Pediatr (Phila) 1972;11(8):443-449.
 • Sood, S. K., Ramachandran, K., Rani, K., Ramalingaswami, V., Mathan, V. I., Ponniah, J., and Baker, S. J. WHO sponsored collaborative studies on nutritional anaemia in India. The effect of parenteral iron administration in the control of anaemia of pregnancy. Br.J.Nutr. 1979;42(3):399-406.
 • Kuizon, M. D., Platon, T. P., Ancheta, L. P., Angeles, J. C., Nunez, C. B., and Macapinlac, M. P. Iron supplementation studies among pregnant women. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1979;10(4):520-527.
 • Elwood, P. C. and Hughes, D. Clinical trial of iron therapy of psychomotor function in anaemic women. Br.Med.J. 8-1-1970;1(717):254-255.
 • Chanarin, I. and Rothman, D. Further observations on the relation between iron and folate status in pregnancy. Br.Med.J. 4-10-1971;2(753):81-84.
 • Cantlie, G. S., De Leeuw, N. K., and Lowenstein, L. Iron and folate nutrition in a group of private obstetrical patients. Am.J.Clin.Nutr. 1971;24(6):637-641.
 • Bradfield, R. B., Jensen, M. V., Gonzales, L., and Garrayar, C. Effect of low-level iron and vitamin supplementation on a tropical anemia. Am.J.Clin.Nutr. 1968;21(1):57-67.
 • Butler, E. B. Effect of iron and folic acid on red cell and plasma volume in pregnancy. J Obstet.Gynaecol.Br Commonw. 1968;75(5):497-510.
 • Paul, R. and Manchanda, S. S. Breath-holding attacks. The role of psychological factors and iron therapy. Indian J Pediatr 1969;36(259):271-277.
 • Willoughby, M. L. An investigation of folic acid requirements in pregnancy. II. Br J Haematol. 1967;13(4):503-509.
 • Lozoff, B., Brittenham, G. M., Viteri, F. E., Wolf, A. W., and Urrutia, J. J. The effects of short-term oral iron therapy on developmental deficits in iron-deficient anemic infants. J.Pediatr. 1982;100(3):351-357.
 • Bocker, W., Klaubert, A., Bahnsen, J., Schweikhart, G., Pollow, K., Mitze, M., Kreienberg, R., Beck, T., and Stegner, H. E. Peanut lectin histochemistry of 120 mammary carcinomas and its relation to tumor type, grading, staging, and receptor status. Virchows Arch A Pathol.Anat.Histopathol. 1984;403(2):149-161.
 • van Eijk, H. G., Kroos, M. J., Hoogendoorn, G. A., and Wallenburg, H. C. Serum ferritin and iron stores during pregnancy. Clin Chim.Acta 2-1-1978;83(1-2):81-91.
 • Pereira, S. M., Begum, A., and Baker, S. J. Studies in iron supplementation of preschool children. Br.J.Nutr. 1978;39(3):493-499.
 • Thane, Toe and Thein, Than. The effects of oral iron supplementation on ferritin levels in pregnant Burmese women. Am.J.Clin.Nutr. 1982;35(1):95-99.
 • Sas, G., Nemesanszky, E., Brauer, H., and Scheffer, K. On the therapeutic effects of trivalent and divalent iron in iron deficiency anaemia. Arzneimittelforschung. 1984;34(11):1575-1579.
 • Dommisse, J., Bell, D. J., Du Toit, E. D., Midgley, V., and Cohen, M. Iron-storage deficiency and iron supplementation in pregnancy. S Afr Med J 12-24-1983;64(27):1047-1051.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Prentice, A. M., Lamb, W. H., Jepson, M., and Bowman, H. The relative effectiveness of iron and iron with riboflavin in correcting a microcytic anaemia in men and children in rural Gambia. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1983;37(6):413-425.
 • Romslo, I., Haram, K., Sagen, N., and Augensen, K. Iron requirement in normal pregnancy as assessed by serum ferritin, serum transferrin saturation and erythrocyte protoporphyrin determinations. Br.J.Obstet.Gynaecol. 1983;90(2):101-107.
 • Buytaert, G., Wallenburg, H. C., van Eijck, H. G., and Buytaert, P. Iron supplementation during pregnancy. Eur J Obstet.Gynecol.Reprod.Biol 1983;15(1):11-16.
 • Puolakka, J., Janne, O., Pakarinen, A., Jarvinen, P. A., and Vihko, R. Serum ferritin as a measure of iron stores during and after normal pregnancy with and without iron supplements. Acta Obstet.Gynecol.Scand Suppl 1980;95:43-51.
 • Charoenlarp, P., Pholpothi, T., Chatpunyaporn, P., and Schelp, F. P. The effect of riboflavin on the hematologic changes in iron supplementation of schoolchildren. Southeast Asian J.Trop.Med.Public Health 1980;11(1):97-103.
 • Oluboyede, O. A., Ogunbode, O., and Ayeni, O. Iron deficiency anaemia during pregnancy a comparative trial of treatment by iron-poly (sorbitol-gluconic acid) complex Ferastral given intramuscularly and iron dextran (Imferon) by total dose infusion. East Afr.Med.J. 1980;57(9):626-633.
 • Puolakka, J. Serum ferritin as a measure of iron stores during pregnancy. Acta Obstet.Gynecol.Scand Suppl 1980;95:1-31.
 • Seshadri, S., Hirode, K., Naik, P., and Malhotra, S. Behavioural responses of young anaemic Indian children to iron-folic acid supplements. Br.J.Nutr. 1982;48(2):233-240.
 • Hasley, P. B., Lave, J. R., Hanusa, B. H., Arena, V. C., Ramsey, G., Kapoor, W. N., and Fine, M. J. Variation in the use of red blood cell transfusions. A study of four common medical and surgical conditions. Med Care 1995;33(11):1145-1160.
 • Stevens, D. and Nelson, A. The effect of iron in formula milk after 6 months of age. Arch.Dis.Child 1995;73(3):216-220.
 • Borghi, B., Oriani, G., and Bassi, A. Blood saving program: a multicenter Italian experience. Int J Artif.Organs 1995;18(3):150-158.
 • Moffatt, M. E., Longstaffe, S., Besant, J., and Dureski, C. Prevention of iron deficiency and psychomotor decline in high-risk infants through use of iron-fortified infant formula: a randomized clinical trial. J.Pediatr. 1994;125(4):527-534.
 • Entholzner, E., Mielke, L., Plotz, W., Malek, A., Kling, M., Burgkart, R., Hargasser, S., and Hipp, R. [Hypervolemic hemodilution as a means of preventing homologous blood transfusion. A simple alternative to acute normovolemic hemodilution]. Fortschr.Med 10-20-1994;112(29):410-414.
 • Fishbane, S., Frei, G. L., and Maesaka, J. Reduction in recombinant human erythropoietin doses by the use of chronic intravenous iron supplementation. Am.J.Kidney Dis. 1995;26(1):41-46.
 • Idjradinata, P. and Pollitt, E. Reversal of developmental delays in iron-deficient anaemic infants treated with iron. Lancet 1-2-1993;341(8836):1-4.
 • Viteri, F. E., Alvarez, E., Batres, R., Torun, B., Pineda, O., Mejia, L. A., and Sylvi, J. Fortification of sugar with iron sodium ethylenediaminotetraacetate (FeNaEDTA) improves iron status in semirural Guatemalan populations. Am.J.Clin.Nutr. 1995;61(5):1153-1163.
 • Sharland, M. G. and Holman, P. R. Autologous blood donation in total hip replacement. Aust N.Z.J Surg 1995;65(1):17-19.
 • Suharno, D., West, C. E., Muhilal, Karyadi, D., and Hautvast, J. G. Supplementation with vitamin A and iron for nutritional anaemia in pregnant women in West Java, Indonesia. Lancet 11-27-1993;342(8883):1325-1328.
 • Idjradinata, P., Watkins, W. E., and Pollitt, E. Adverse effect of iron supplementation on weight gain of iron-replete young children. Lancet 5-21-1994;343(8908):1252-1254.
 • Biesma, D. H., van de, Wiel A., Beguin, Y., Kraaijenhagen, R. J., and Marx, J. J. Erythropoietic activity and iron metabolism in autologous blood donors during recombinant human erythropoietin therapy. Eur.J.Clin.Invest 1994;24(6):426-432.
 • Bates, C. J., Evans, P. H., Allison, G., Sonko, B. J., Hoare, S., Goodrich, S., and Aspray, T. Biochemical indices and neuromuscular function tests in rural Gambian schoolchildren given a riboflavin, or multivitamin plus iron, supplement. Br.J.Nutr. 1994;72(4):601-610.
 • Menendez, C., Todd, J., Alonso, P. L., Francis, N., Lulat, S., Ceesay, S., M’Boge, B., and Greenwood, B. M. The effects of iron supplementation during pregnancy, given by traditional birth attendants, on the prevalence of anaemia and malaria. Trans.R.Soc.Trop.Med.Hyg. 1994;88(5):590-593.
 • Bennett, S. R. Perioperative autologous blood transfusion in elective total hip prosthesis operations. Ann R.Coll Surg Engl 1994;76(2):95-98.
 • Lawless, J. W., Latham, M. C., Stephenson, L. S., Kinoti, S. N., and Pertet, A. M. Iron supplementation improves appetite and growth in anemic Kenyan primary school children. J.Nutr. 1994;124(5):645-654.
 • Angeles, I. T., Schultink, W. J., Matulessi, P., Gross, R., and Sastroamidjojo, S. Decreased rate of stunting among anemic Indonesian preschool children through iron supplementation. Am J Clin Nutr 1993;58(3):339-342.
 • Simmons, W. K., Cook, J. D., Bingham, K. C., Thomas, M., Jackson, J., Jackson, M., Ahluwalia, N., Kahn, S. G., and Patterson, A. W. Evaluation of a gastric delivery system for iron supplementation in pregnancy. Am.J.Clin.Nutr. 1993;58(5):622-626.
 • Brunser, O., Espinoza, J., Araya, M., Pacheco, I., and Cruchet, S. Chronic iron intake and diarrhoeal disease in infants. A field study in a less-developed country. Eur.J.Clin.Nutr. 1993;47(5):317-326.
 • Bhatia, D. and Seshadri, S. Growth performance in anemia and following iron supplementation. Indian Pediatr. 1993;30(2):195-200.
 • Walter, T., Hertrampf, E., Pizarro, F., Olivares, M., Llaguno, S., Letelier, A., Vega, V., and Stekel, A. Effect of bovine-hemoglobin-fortified cookies on iron status of schoolchildren: a nationwide program in Chile. Am J Clin Nutr 1993;57(2):190-194.
 • Thibault, H., Galan, P., Selz, F., Preziosi, P., Olivier, C., Badoual, J., and Hercberg, S. The immune response in iron-deficient young children: effect of iron supplementation on cell-mediated immunity. Eur.J.Pediatr. 1993;152(2):120-124.
 • Liu, D. S., Bates, C. J., Yin, T. A., Wang, X. B., and Lu, C. Q. Nutritional efficacy of a fortified weaning rusk in a rural area near Beijing. Am J Clin Nutr 1993;57(4):506-511.
 • Liguori, L. Iron protein succinylate in the treatment of iron deficiency: controlled, double-blind, multicenter clinical trial on over 1,000 patients. Int.J.Clin.Pharmacol.Ther.Toxicol. 1993;31(3):103-123.
 • Walter, T., Dallman, P. R., Pizarro, F., Velozo, L., Pena, G., Bartholmey, S. J., Hertrampf, E., Olivares, M., Letelier, A., and Arredondo, M. Effectiveness of iron-fortified infant cereal in prevention of iron deficiency anemia. Pediatrics 1993;91(5):976-982.
 • Careddu, P. and Scotti, A. Controlled, double-blind, multicenter clinical trial of iron protein succinylate in the treatment of iron deficiency in children. Int.J.Clin.Pharmacol.Ther.Toxicol. 1993;31(4):157-169.
 • Faris, P. M., Ritter, M. A., and Abels, R. I. The effects of recombinant human erythropoietin on perioperative transfusion requirements in patients having a major orthopaedic operation. The American Erythropoietin Study Group. J Bone Joint Surg.Am 1996;78(1):62-72.
 • Lozoff, B., Wolf, A. W., and Jimenez, E. Iron-deficiency anemia and infant development: effects of extended oral iron therapy. J.Pediatr. 1996;129(3):382-389.
 • van den, Hombergh J., Dalderop, E., and Smit, Y. Does iron therapy benefit children with severe malaria-associated anaemia? A clinical trial with 12 weeks supplementation of oral iron in young children from the Turiani Division, Tanzania. J.Trop.Pediatr. 1996;42(4):220-227.
 • Burns, D. L., Mascioli, E. A., and Bistrian, B. R. Effect of iron-supplemented total parenteral nutrition in patients with iron deficiency anemia. Nutrition 1996;12(6):411-415.
 • Husaini, M. A., Jahari, A. B., and Pollitt, E. The effects of high energy and micronutrient supplementation on iron status in nutritionally at risk infants. Biomed.Environ.Sci. 1996;9(2-3):325-340.
 • Northrop-Clewes, C. A., Paracha, P. I., McLoone, U. J., and Thurnham, D. I. Effect of improved vitamin A status on response to iron supplementation in Pakistani infants. Am.J.Clin.Nutr. 1996;64(5):694-699.
 • Macdougall, I. C., Tucker, B., Thompson, J., Tomson, C. R., Baker, L. R., and Raine, A. E. A randomized controlled study of iron supplementation in patients treated with erythropoietin. Kidney Int. 1996;50(5):1694-1699.
 • Layrisse, M., Chaves, J. F., Mendez, Castellano, Bosch, V., Tropper, E., Bastardo, B., and Gonzalez, E. Early response to the effect of iron fortification in the Venezuelan population. Am J Clin Nutr 1996;64(6):903-907.
 • Rosado, J. L., Lopez, P., Munoz, E., Martinez, H., and Allen, L. H. Zinc supplementation reduced morbidity, but neither zinc nor iron supplementation affected growth or body composition of Mexican preschoolers. Am.J.Clin.Nutr. 1997;65(1):13-19.
 • Mielke, L. L., Entholzner, E. K., Kling, M., Breinbauer, B. E., Burgkart, R., Hargasser, S. R., and Hipp, R. F. Preoperative acute hypervolemic hemodilution with hydroxyethylstarch: an alternative to acute normovolemic hemodilution? Anesth Analg 1997;84(1):26-30.
 • Svara, F., Sulkova, S., Kvasnicka, J., and Polakovic, V. [Iron supplementation during erythropoietin therapy in patients on hemodialysis]. Vnitr.Lek. 1996;42(12):849-852.
 • Dalton, M. A., Sargent, J. D., O’Connor, G. T., Olmstead, E. M., and Klein, R. Z. Calcium and phosphorus supplementation of iron-fortified infant formula: no effect on iron status of healthy full-term infants. Am.J.Clin.Nutr. 1997;65(4):921-926.
 • Palupi, L., Schultink, W., Achadi, E., and Gross, R. Effective community intervention to improve hemoglobin status in preschoolers receiving once-weekly iron supplementation. Am.J.Clin.Nutr. 1997;65(4):1057-1061.
 • Daoud, A. S., Batieha, A., al Sheyyab, M., Abuekteish, F., and Hijazi, S. Effectiveness of iron therapy on breath-holding spells. J.Pediatr. 1997;130(4):547-550.
 • Oishi, C. S., D’Lima, D. D., Morris, B. A., Hardwick, M. E., Berkowitz, S. D., and Colwell, C. W., Jr. Hemodilution with other blood reinfusion techniques in total hip arthroplasty. Clin Orthop.Relat Res 1997;(339):132-139.
 • Torres, M. A., Lobo, N. F., Sato, K., and Queiroz, Sde S. [Fortification of fluid milk for the prevention and treatment of iron deficiency anemia in children under 4 years of age]. Rev.Saude Publica 1996;30(4):350-357.
 • Angeles-Agdeppa, I., Schultink, W., Sastroamidjojo, S., Gross, R., and Karyadi, D. Weekly micronutrient supplementation to build iron stores in female Indonesian adolescents. Am.J.Clin.Nutr. 1997;66(1):177-183.
 • Mitra, A. K., Akramuzzaman, S. M., Fuchs, G. J., Rahman, M. M., and Mahalanabis, D. Long-term oral supplementation with iron is not harmful for young children in a poor community of Bangladesh. J.Nutr. 1997;127(8):1451-1455.
 • Torres, M. A., Sato, K., Juliano, Y., and Queiroz, Sde S. [Powdered milk enriched with iron and ascorbic acid as an intervention measure for treating iron deficiency anemia in children seen at a Basic Health Care Unit]. Arch Latinoam.Nutr 1996;46(2):113-117.
 • Gill, D. G., Vincent, S., and Segal, D. S. Follow-on formula in the prevention of iron deficiency: a multicentre study. Acta Paediatr. 1997;86(7):683-689.
 • Major, A., Mathez-Loic, F., Rohling, R., Gautschi, K., and Brugnara, C. The effect of intravenous iron on the reticulocyte response to recombinant human erythropoietin. Br.J.Haematol. 1997;98(2):292-294.
 • Menendez, C., Kahigwa, E., Hirt, R., Vounatsou, P., Aponte, J. J., Font, F., Acosta, C. J., Schellenberg, D. M., Galindo, C. M., Kimario, J., Urassa, H., Brabin, B., Smith, T. A., Kitua, A. Y., Tanner, M., and Alonso, P. L. Randomised placebo-controlled trial of iron supplementation and malaria chemoprophylaxis for prevention of severe anaemia and malaria in Tanzanian infants. Lancet 9-20-1997;350(9081):844-850.
 • Eskeland, B., Malterud, K., Ulvik, R. J., and Hunskaar, S. Iron supplementation in pregnancy: is less enough? A randomized, placebo controlled trial of low dose iron supplementation with and without heme iron. Acta Obstet.Gynecol.Scand. 1997;76(9):822-828.
 • Preziosi, P., Prual, A., Galan, P., Daouda, H., Boureima, H., and Hercberg, S. Effect of iron supplementation on the iron status of pregnant women: consequences for newborns. Am.J.Clin.Nutr. 1997;66(5):1178-1182.
 • Olsfanger, D., Fredman, B., Goldstein, B., Shapiro, A., and Jedeikin, R. Acute normovolaemic haemodilution decreases postoperative allogeneic blood transfusion after total knee replacement. Br J Anaesth. 1997;79(3):317-321.
 • Singh, K., Fong, Y. F., and Kuperan, P. A comparison between intravenous iron polymaltose complex (Ferrum Hausmann) and oral ferrous fumarate in the treatment of iron deficiency anaemia in pregnancy. Eur.J.Haematol. 1998;60(2):119-124.
 • Shenolikar, A., Wareham, K., Newington, D., Thomas, D., Hughes, J., and Downes, M. Cell salvage auto transfusion in total knee replacement surgery. Transfus.Med 1997;7(4):277-280.
 • Borigato, E. V. and Martinez, F. E. Iron nutritional status is improved in Brazilian preterm infants fed food cooked in iron pots. J.Nutr. 1998;128(5):855-859.
 • Walter, T., Pino, P., Pizarro, F., and Lozoff, B. Prevention of iron-deficiency anemia: comparison of high- and low-iron formulas in term healthy infants after six months of life. J.Pediatr. 1998;132(4):635-640.
 • Fawzi, W. W., Msamanga, G. I., Spiegelman, D., Urassa, E. J., McGrath, N., Mwakagile, D., Antelman, G., Mbise, R., Herrera, G., Kapiga, S., Willett, W., and Hunter, D. J. Randomised trial of effects of vitamin supplements on pregnancy outcomes and T cell counts in HIV-1-infected women in Tanzania. Lancet 5-16-1998;351(9114):1477-1482.
 • Haliotis, F. A. and Papanastasiou, D. A. Comparative study of tolerability and efficacy of iron protein succinylate versus iron hydroxide polymaltose complex in the treatment of iron deficiency in children. Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 1998;36(6):320-325.
 • Donnen, P., Brasseur, D., Dramaix, M., Vertongen, F., Zihindula, M., Muhamiriza, M., and Hennart, P. Vitamin A supplementation but not deworming improves growth of malnourished preschool children in eastern Zaire. J Nutr 1998;128(8):1320-1327.
 • Milman, N., Clausen, J., and Byg, K. E. Iron status in 268 Danish women aged 18-30 years: influence of menstruation, contraceptive method, and iron supplementation. Ann Hematol. 1998;77(1-2):13-19.
 • Thu, B. D., Schultink, W., Dillon, D., Gross, R., Leswara, N. D., and Khoi, H. H. Effect of daily and weekly micronutrient supplementation on micronutrient deficiencies and growth in young Vietnamese children. Am J Clin Nutr 1999;69(1):80-86.
 • Noguiera, N. N., Colli, C., and Cozzolino, S. M. F. Controle da anemia ferropriva em pré-escolares por meio da fortificação de alimento com concentrado de hemoglobin bovina (estudo preliminar). Cad.Saude Publica 1992;(8):459-465.
 • Fisberg, M., Braga, J. A., Tadei, J. A. A., Ferreira, A. M. A., Kliamca, P. E., and Schmidt, B. J. Utilização de suplemento alimentar enriquecido com ferro na prevenção de anemia em pré-escolares. Revista de Pediatria Moderna 1996;32:753-758.
 • Potter, L., Wright, S., and Berrio, D. Oral contraceptive compliance in rural Colombia: knowledge of users and providers. Int Fam Plann Perspect 1988;14(1):27-31.
 • Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman. National Institute for Clinical Excellence 2003;
 • Kordas, K., Lopez, P., Rosado, J. L., Alatorre, J., Ronquillo, D., and Stoltzfus, R. J. Longterm effects of iron and zinc supplementation on cognition of lead exposed Mexican children. FASEB Journal 2004;18:A482.
 • Gebreselassie, H. Iron supplementation and malaria infection: Results of a randomized controlled field trial. Quebec:McGill University, 1996 (PhD thesis).
 • Schmidt, B. J., Morais, M. B., Fisberg, M., Martins, A., and Machado, N. Comparacao terapeutica entre o sulfato ferroso e o ferro trivalente em forma de complexo dehidr6xido ferrico polimaltosado na deficiencia organica de ferro [Comparison of ferrous sulfate and trivalent iron in the form of a polymaltose ferric hydroxide complex in the treatment of organic iron deficiency]. Pol Med 1985;90:225-229.
 • Torres, M. A., Sato, K., Lobo, N. F., and Queiroz, S. S. Efeito do uso de leite fortificado com ferro e vitamina C sobre os nivels de hemoglobina e condicao nitricional de criancas menores de 2 anos. Rev Saude Publica 1995;29:301-307.
 • Vitolo, M. R., Aguirre, A. N. C., Kondo, M. R., Giuliano, Y., Ferreira, N., and Lopez, F. A. Impacto do uso de cereal adicionado de ferro sobre níveis de hemoglobina e a antropometria em pré-escolares. Rev Nutr 1998;11:163-171.
 • Tuma, R. B., Yuyama, L. K. O., Aguiar, J. P. L., and Marques, H. O. Impacto da farinha de mandioca fortificada com ferro aminoácido quelato no nível de hemoglobin de pré-escolares. Rev Nutr 2003;16:29-39.
 • Chisholm, M. A controlled clinical trial of prophylactic folic acid and iron in pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth 1966;73:191-196.
 • Paitin, D. B., Thomson, A. M., and Hytten, F. E. Iron and hemoglobin level in pregnancy. Journal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth 1966;73:181-190.
 • Aung-than-Batu, Thane-Toe, Hla-Pe, and Khin-Kyi-Nyunt. A prophylactic trial of iron and folic acid supplements in pregnant Burmese women. Isr.J.Med.Sci. 1976;12:1410-1417.
 • Cook, J., Skikne, B. S., and Baynes, R. D. Iron deficiency: the global perspective. In: Hershko C, ed.
 • U.S.Department of Veteran Affairs, Veterans Health Administration, and Veterans Health Administration. DoD/VA clinical practice guideline for the management of uncomplicated pregnancy. Washington (DC): Department of Veteran Affairs 2002 Oct.
 • U.S.Preventive Services Task Force: Screening for iron deficiency anemia-including iron supplementation for children and pregnant women. Agency for Healthcare Research and Quality 2006;
 • Ogunbode, O., Damole, I. O., and Oluboyede, O. A. Iron supplement during pregnancy using three different iron regimens. Curr.Ther.Res.Clin.Exp. 1980;27(1):75-80.
 • Zutschi, V., Batra, S., Ahmad, S. S., Khera, N., Chauhan, G., and Ghandi, G. Injectable iron supplementation instead of oral therapy for antenatal care. Journal of Obstetrics and Gynaecology of India 2004;54(1):37-38.
 • Arikan, G., Panzitt, T., Gaucer, F., Boritsch, J., Trojovski, A., and Haeusler, M. C. H. Oral magnesium supplementation and the prevention of preterm labor. Am J Obstet.Gynecol 1997;76:S45.
 • Mora, J. O., de Navarro, L., Clement, J., Wagner, M., de Paredes, B., and Herrera, M. G. The effect of nutritional supplementation on calorie and protein intake of pregnant women. Nutr Rep Int 1978;17:217-228.
 • Hemminki, E., Nemet, K., Horvath, M., Malin, M, Schuler, D., and Hollan, S. Impact of iron fortification of milk formulas on infants growth and health. Nutrition Research 1995;4:491-503.
 • Agarwal, D., Sachdev, H. P. S., Mallika, V., and Singh, T. Iron supplementation in breast fed, full term, low birth weight infants. 1999;
 • Dhingra, P, Menon, V., Sazawal, S., Dhingra, U., Marwah, D., Sarkar, A., Verma, P., Juyal, R., and Sood, M. Effect of fortification of milk with zinc and iron along with vitamins C, E, A and selenium on growth, iron status and development in preschool children: a community based double-masked randomized trial. Reports from the 2ndWorld Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Medimond International Proceedings 2004:53-8. Paris.
 • Bruner, A. B. Nonanemic iron deficiency in adolescents may affect cognitive skills. American Family Physician 1995;52:249-250.
 • Kashyap, P. and Gopaldas, T. Impact of hematinic supplementation on cognitive function in underprivileged school girls (8-15 yrs of age). Nutrition Research 1987;7:1117-1126.
 • Lambert, A., Knaggs, K., Scragg, R., Metcalf, P., and Schaaf, D. Effects of iron treatment on cognitive performance and working memory in nonanaemic, iron-deficient girls. New Zealand Journal of Psychology 2002;31:19-28.
 • Lynn, R. and Harland, E. P. A positive effect of iron supplementation on the IQs of iron deficient children. Personal and Individual Differences 1998;24:883-885.
 • Adam, Z. Iron supplementation and malaria: a randomized, placebocontrolled field trial in rural Ethiopia. London, University of London, 1996 (PhD thesis).
 • Atukorala, S., de Silva, A., and Ahluwalia, N. Evaluation of iron status of children in the presence of infections: effect of iron supplementation on iron status, infection and morbidity. 2001;
 • Driva, A., Kafatos, A., and Salman, M. Iron deficiency and the cognitive and psychomotor development of children: a pilot study with institutionalised children. Early Child Development and Care 1985;22:73-82.
 • Najean, Y., Acuto, G., and Scotti, A.
 • Yu, K. H. and Yoon, J. S. he effect of weekly iron supplementation on iron and zinc nutritional status in pregnant women. Korean Journal of Nutrition 1998;31(8):1270-1282.
 • Nailescu, C., Castaneda, W., Del Rio, M., and Flynn, J. Effects of a change to Ferrlecit on iron utilization in pediatric hemodialysis patients. Perit Dial Int 2002;(22):S73.
 • Dabbagh, S., Carroll, K., and Elm, S. Efficacy and safety of maintenance intravenous iron dextran in pediatric patients on dialysis. Perit.Dial.Int 2000;20:S93.
 • Lilien, M. R., Frankhuisen, J., and Schroder, C. H. Intravenous iron supplementation in pediatric hemodialysis. Pediatr Nephrol. 1999;13:C80.
 • Erkan, E. and Moritz, M. L. Intravenous iron in children and adolescents on hemodialysis. J Am Soc Nephrol 1998;9:207A.
 • Flores, F. X., Jabs, K., and Somers, M. J. G. Efficacy and safety of intravenous iron dextran in pediatric hemodialysis patients. Am Soc Nephrol 1998;9:249A.
 • Michael, B., Trout, J. R., Horl, W. H., Volinn, W., Jorjensen, N., and Dahl, N. V. Effectiveness of continuous low-dose intravenous ferric gluconate therapy for maintaining Hb and decreasing epoetin requirement in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2007;(18):289A.
 • Spinowitz, B. S., Besarab, A., and Bolton, W. K. Ferumoxytol as an intravenous iron replacement therapy in chronic kidney disease (CKD) patients not on dialysis-Evaluation of safety and efficacy in two phase III studies. J Am Soc Nephrol 2006;17:342A.
 • Stekel, A., Olivares, M., Cayazzo, M., Chadud, P., Llaguno, S., and Pizarro, F. Prevention of iron deficiency by milk fortification III. Effectiveness under the usual operational conditions of a nation-wide food program. Nutr Rep Int 1988;38:1119-1128.
 • Wang, S. S., Ping, B., Mao, X. H., and Huang, H. Effect of NaFeEDTA fortified soy sauce on IDA students. Wei Sheng Yan.Jiu. 2002;(31):307-308.
 • Wang, S. S., Ping, B., Jin, Z. J., Mao, X. H., and Huang, H. Evaluation on the nutrition intervention effect of WeiWei Nutrients tablet among rural Miao minority preschoolers. Wei Liang Yuan Su Yu Jian Kang Yan Jiu. 2002;(19):43-45.
 • Andrade, J. V. D., Rodrigues, P. P. B., Fontoura, I. B., D’Agnoluzzo, R., Horta, V. E., and Alves, J. Tratarnento da anemia ferropriva com hidroxidode ferro polimaltosado [Treatment on iron deficiency anemia with iron hydroxide polymaltose complex]. ABP-Supl. Arq bras Med 1992;66:253-258.
 • Bogdanova, O. M. and Pashenko, I. G. A comparative study of iron salts vs hydroxide polymaltose iron complex efficacy in the treatment of iron deficiency anemia in presenile and senile patients. Gematologiya I Transfuziologiya 2004;49:29-31.
 • Borbolla, J. R., Cicero, R. E., Dibildox, M. M., Sotres, R. D., and Gutierrez, G. R. Complejo polimaltosado ferrico vs sulfato ferroso en el tratarniento de la anemia por deficiencia de hierro en lactantes [Iron hydroxide polymaltose complex vs iron sulfate in the treatment of iron deficiency anemia in infant]. Revista Mexicana de pediatria 2000;67:63-67.
 • Geisser, P., Hohl, H., and Muller, A. Klinische Wirksamkeit dreier verschiedener Eisenpraparate an Schwangeren[Clinical efficacy of three different iron preparations on pregnant women]. Schweizerische Apotheker-Zeitung 2011;125:393-398.
 • Langstaff, R. J., Geisser, P., Hell, W. G., and Bowdler, J. M. Treatment of iron-deficiency anemia: a lower incidence of adverse effects with Ferrum Hausmann than ferrous sulfate. Brit J Clin Res 1993;(4):191-198.
 • Murahovschi, J., Stein, M. L., Careffa, R. C., De Andrade, V. L., Da Compos Guerra, C. C., and Falci, M. Tratamento da ferropenia e da anemia ferropenica com o complexo de hidroxido de ferro polimaltosado por via oral, de crianc;as em fase de recuperac; ao de infecc;oes respiratorias. Ensaio duplo-cego, comparativo com sulfato ferroso [Treatment of iron deficiency and iron deficiency anemia with an iron hydroxide polymaltose complex given orally in children recovering from respiratory infections. Double blind trial, compared with ferrous sulfate]. Rev Paul Ped 1987;(5):97-104.
 • Avni T, Leibovici L, Gafter -Gvili A. Iron supplementation for the treatment of chronic heart failure and iron deficiency: systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2012 (4):423-9.
 • Lee CS, Lee SD, Kang SH , Park HY, Yoon IY. Comparison of the efficacies of oral iron and pramipexole for the treatment of restless legs syndrome patients with low serum ferritin. Eur J Neurol. 2014 (2):260-6.
 • Liabeuf S, Gras V, Moragny J, et al. Ulceration of the oral mucosa following direct contact with ferrous sulfate in elderly patients: a case report and a review of the French National Pharmacovigilance Database. Clin Interv Aging. 2014 Apr 25;9:737-40.
 • Long H, Yi JM, Hu PL, et al. Benefits of iron supplementation for low birth weight infants: a systematic review. BMC Pediatr. 2012 Jul 16;12:99.
 • Pasricha SR, Low M, Thompson J, et al. Iron supplementation benefits physical performance in women of reproductive age: a systematic review and meta-analysis. J Nutr. 2014 Jun;144(6):906-14.
 • Qiao L, Feng Y. Intakes of heme iron and zinc and colorectal cancer incidence: a meta-analysis of prospective studies. Cancer Causes Control. 2013 Jun;24(6):1175-83.
 • Rezaeian A, Ghayour-Mobarhan M, Mazloum SR, et al. Effects of iron supplementation twice a week on attention score and haematologic measures in female high school students. Singapore Med J. 2014 Nov;55(11):587-92.
 • Vaucher P, Druais PL, Waldvogel S, Favrat B. Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin: a randomized controlled trial. CMAJ. 2012 Aug 7;184(11):1247-54.
 • Surkan PJ, Siegel EH, Patel SA, Katz J, Khatry SK, Stoltzfus RJ, Leclerq SC, Tielsch JM. Effects of zinc and iron supplementation fail to improve motor and language milestone scores of infants and toddlers. Nutrition. 2013;29(3):542-8.
 • Jalloh MA, Gregory PJ, Hein D, et al. Dietary supplement interactions with antiretrovirals: a systematic review. Int J STD AIDS. 2017 Jan;28(1):4-15.
 • Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents: Drug Interactions between Integrase Inhibitors and Other Drugs. AIDSinfo. July 14, 2016. Available at: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv-guid…. (Accessed: 4/12/2017).
 • Winkelman JW, Armstrong MJ, Allen RP, et al. Practice guideline summary: treatment of restless legs syndrome in adults: reports of the guideline development, dissemination, and implementation subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2016;87:2585-93.
 • Wang J, O’Reilly B, Venkataraman R, Mysliwiec V, Mysliwiec A. Efficacy of oral iron in patients with restless legs syndrome and a low-normal ferritin: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Sleep Med. 2009;10(9):973-5.
 • Song I, Borland J, Arya N, Wynne B, Piscitelli S. Pharmacokinetics of dolutegravir when administered with mineral supplements in healthy adult subjects. J Clin Pharmacol. 2015;55(5):490-6.
 • Esan MO, Boele van Hensbroek M, Nkhoma E, et al. Iron supplementation in HIV infected Malawian children with anemia: a double-blind, randomized, controlled trial. Clin Inf Dis 2013;57(11):1626-34.doi:10.1093/cid/cit528.
 • Vucic V, Berti C, Vollhardt C, et al. Effect of iron intervention on growth during gestation, infancy, childhood and adolescence: a systemic review with meta-analysis. Nutrition Reviews 2013:71(6):386-401.
 • Dawsey SP, Hollenbeck A, Schatzkin A, Abnet CC. A prospective study of vitamin and mineral supplement use and the risk of upper gastrointestinal cancers. PLoS One 2014;9(2):e88774.
 • Cai C, Granger M, Eck P, Friel J. Effect of Daily Iron Supplementation in Healthy Exclusively Breastfed Infants: A Systematic Review with Meta-Analysis. Breastfeed Med. 2017;12(10):597-603.
 • Hoppe M, Önning G, Berggren A, Hulthén L. Probiotic strain Lactobacillus plantarum 299v increases iron absorption from an iron-supplemented fruit drink: a double-isotope cross-over single-blind study in women of reproductive age. Br J Nutr. 2015;114(8):1195-202.
 • Khambalia AZ, Aimone A, Nagubandi P, et al. High maternal iron status, dietary iron intake and iron supplement use in pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: a prospective study and systematic review. Diabet Med. 2016;33(9):1211-21.
 • Kinnunen TI, Luoto R, Helin A, Hemminki E. Supplemental iron intake and the risk of glucose intolerance in pregnancy: re-analysis of a randomised controlled trial in Finland. Matern Child Nutr. 2016;12(1):74-84.
 • Low MS, Speedy J, Styles CE, De-Regil LM, Pasricha SR. Daily iron supplementation for improving anaemia, iron status and health in menstruating women. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4:CD009747.
 • Melit LE, Marginean CO, Mocanu S, Marginean MO. A rare case of iron-pill induced gastritis in a female teenager: A case report and a review of the literature. Medicine (Baltimore). 2017;96(30):e7550.
 • Neuberger A, Okebe J, Yahav D, Paul M. Oral iron supplements for children in malaria-endemic areas. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2:CD006589.
 • Olivares M, Figueroa C, Pizarro F. Acute Copper and Ascorbic Acid Supplementation Inhibits Non-heme Iron Absorption in Humans. Biol Trace Elem Res. 2016;172(2):315-9.
 • Peña-Rosas JP, De-Regil LM, Gomez Malave H, Flores-Urrutia MC, Dowswell T. Intermittent oral iron supplementation during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(10):CD009997.
 • Petry N, Olofin I, Boy E, Donahue Angel M, Rohner F. The Effect of Low Dose Iron and Zinc Intake on Child Micronutrient Status and Development during the First 1000 Days of Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2016;8(12).
 • Pompano LM, Haas JD. Efficacy of iron supplementation may be misinterpreted using conventional measures of iron status in iron-depleted, nonanemic women undergoing aerobic exercise training. Am J Clin Nutr. 2017;106(6):1529-1538.
 • Sheikh M, Hantoushzadeh S, Shariat M, Farahani Z, Ebrahiminasab O. The efficacy of early iron supplementation on postpartum depression, a randomized double-blind placebo-controlled trial. Eur J Nutr. 2017;56(2):901-908.
 • Shovlin CL, Gilson C, Busbridge M, et al. Can Iron Treatments Aggravate Epistaxis in Some Patients With Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia? Laryngoscope. 2016 Nov;126(11):2468-2474.
 • Stoffel NU, Cercamon CI, Brittenham G, et al. Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. Lancet Haematol. 2017;4(11):e524-e533.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten